eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Świadczenie dodatkowej ochrony fizycznej budynku i posesji Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli, przy ul. Rozwadowskiej 12.Ogłoszenie z dnia 2019-02-11

Ogłoszenie nr 510026990-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli: Świadczenie dodatkowej ochrony fizycznej budynku i posesji Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli, przy ul. Rozwadowskiej 12.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Krajowy numer identyfikacyjny 83041400600000, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8448556, e-mail mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl, lmizera@muzeum.stalowawola.pl, faks 015 8448557.
Adres strony internetowej (url): http://www.muzeum.stalowawola.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Muzeum Regionalne - Samorządowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie dodatkowej ochrony fizycznej budynku i posesji Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli, przy ul. Rozwadowskiej 12.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MR - AG - 3121 - 2/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie bezpieczeństwa obiektu oraz zgromadzonych w nim zbiorów poprzez uzupełnienie ochrony fizycznej obiektu w następujących dniach i godzinach: - od godz. 7.00 w soboty do godz. 19.00 soboty (12 godz.) - od godz. 7.00 w niedziele do godz. 13.00 w niedziele (6 godz.) Ponadto przedmiotem zamówienia jest zapewnienie całodobowej ochrony fizycznej obiektu w święta kościelne oraz święta państwowe (dni ustawowo wolne od pracy), oraz 24.12 (Wigilia), 31.12 (Sylwester), za wyjątkiem niedziel, o ile nie wypada wtedy święto kościelne lub państwowe, poprzez uzupełnienie ochrony o dodatkowe 12 godzin w ww. dni. Usługi będą realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4


Dodatkowe kody CPV: 79711000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 18522.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Skarem Sp. z o. o.
Email wykonawcy: biuro@skarem.pl
Adres pocztowy: ul. 1 Sierpnia 24
Kod pocztowy: 37-450
Miejscowość: Stalowa Wola
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 22733.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 0.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 0.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie Zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiot zamówienia dotyczy powtórzenia podobnych usług objętych zakresem podstawowym zamówienia o nr sprawy MR-AG-3121-10/2018. Zamawiający przewidział w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu nr 655835-N-2018 możliwość powtórzenia podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego, zaś całkowita wartość zamówienia została uwzględniona przy szacowaniu wartości zamówienia. Ponadto udzielenie zamówienia polegającego na świadczeniu dodatkowej ochrony fizycznej budynku i posesji Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektu oraz zgromadzonych w nim zbiorów wiązałoby się z trudnościami logistycznymi, gdyby usługę tę realizował inny wykonawca (np.: gospodarka kluczami i kodami dostępu do budynku).

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.