eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › "WYKONANIE ZASTĘPCZE - WYMIANA ELEMENTÓW EKRANOW AKUSTYCZNYCH DLA KONTRAKTU PN.:BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-19, ODCINEK STOBIERNA - RZESZÓW NA ODCINKACHS19 OD KM 461+319,40 DO KM 467+030, DROGA KRAJOWA NR 97 OD KM 0+884 DO KM 2+286"Ogłoszenie z dnia 2020-02-12

Ogłoszenie nr 510026001-N-2020 z dnia 12-02-2020 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie: "WYKONANIE ZASTĘPCZE - WYMIANA ELEMENTÓW EKRANOW AKUSTYCZNYCH DLA KONTRAKTU PN.:BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-19, ODCINEK STOBIERNA - RZESZÓW NA ODCINKACH: S19 OD KM 461+319,40 DO KM 467+030, DROGA KRAJOWA NR 97 OD KM 0+884 DO KM 2+286"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 629345-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540269259-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 17511575001220, ul. ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 534 071, e-mail sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl, faks 017 8623915, 8537395.
Adres strony internetowej (url): www.gddkia.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"WYKONANIE ZASTĘPCZE - WYMIANA ELEMENTÓW EKRANOW AKUSTYCZNYCH DLA KONTRAKTU PN.:BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-19, ODCINEK STOBIERNA - RZESZÓW NA ODCINKACH: S19 OD KM 461+319,40 DO KM 467+030, DROGA KRAJOWA NR 97 OD KM 0+884 DO KM 2+286"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

O.RZ.D-3.2411.20.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest "WYKONANIE ZASTĘPCZE - WYMIANA ELEMENTÓW EKRANOW AKUSTYCZNYCH DLA KONTRAKTU PN.:BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-19, ODCINEK STOBIERNA - RZESZÓW NA ODCINKACH: S19 OD KM 461+319,40 DO KM 467+030, DROGA KRAJOWA NR 97 OD KM 0+884 DO KM 2+286". Przedmiotem zamówienia jest: Demontaż i wymiana paneli elementów ekranów akustycznych wzdłuż drogi ekspresowej S-19 oraz drogi krajowej Nr 97

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.23.32.92 - Instalowanie urządzeń ochronnych


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2604564.76
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "GOMIBUD" Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wernera 2
Kod pocztowy: 32-050
Miejscowość: Borek Szlachecki
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2450767.37
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2450767.37
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5492130.05
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Wykonawca zamierza powierzyć czasową organizację ruchu.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.