eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją Finału Pucharu Polski w piłce siatkowej mężczyzn w 2020 r. w Katowicach.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-02-10

Ogłoszenie nr 510023695-N-2020 z dnia 10-02-2020 r.

Miasto Katowice: Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją Finału Pucharu Polski w piłce siatkowej mężczyzn w 2020 r. w Katowicach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550007791-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Katowice, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48 32 2593302, e-mail bzp@katowice.eu, faks 48 327 054 949.
Adres strony internetowej (url): http://www.katowice.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją Finału Pucharu Polski w piłce siatkowej mężczyzn w 2020 r. w Katowicach.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BZP.271.1.24.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest promocja Miasta Katowice w związku z organizacją Finału Pucharu Polski w piłce siatkowej mężczyzn w 2020 r. w Katowicach, w tym: tytuł Miasta Gospodarza, kampania telewizyjna, radiowa, internetowa, w mediach społecznościowych, emisja logo lub nazwy Miasta, ekspozycja logo lub nazwy Miasta, produkcja materiałów promocyjnych, udostępnienie powierzchni reklamowej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79.34.22.00 - Usługi w zakresie promocji


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 325203.25
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Polska Liga Siatkówki S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Bagno 2
Kod pocztowy: 00-112
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 400000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 400000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 400000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1. pkt 1 ppkt b ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Polska Liga Siatkówki S.A. na mocy umowy podpisanej z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej z dnia 3 stycznia 2018 r. uprawniona jest do zarządzania ligą zawodową w piłce siatkowej mężczyzn w zakresie organizowania i prowadzenia w ramach Ligi rozgrywek o mistrzostwo Polski oraz rozgrywek o Puchar Polski. Na podstawie tejże umowy Polska Liga Siatkówki S.A. , dysponuje prawami promocyjno-reklamowymi Finału Pucharu Polski w piłce siatkowej mężczyzn, w tym również prawami do działalności marketingowej oraz public relations. Organizator (PLS S.A.) posiada zatem wyłączne prawa do organizacji w/w wydarzenia oraz jest jedynym uprawnionym wykonawcą.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.