eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żary › Ochrona obiektów i mienia oraz świadczenie usług gospodarczych dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w MarszowieOgłoszenie z dnia 2019-02-02

Ogłoszenie nr 510021446-N-2019 z dnia 02-02-2019 r.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o.: Ochrona obiektów i mienia oraz świadczenie usług gospodarczych dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 661903-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500301889-N-2018 500301636-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 8022674000000, ul. Marszów , 68200 Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. +48 68 479 46 26, e-mail zzo@marszow.pl, faks +48 68 479 46 36.
Adres strony internetowej (url): http://www.marszow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka prawa handlowego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Ochrona obiektów i mienia oraz świadczenie usług gospodarczych dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

AS.ZZO 271.6.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony obiektów i mienia oraz świadczenie usług gospodarczych dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie w okresie od 1.02.2019 r. do 31.12.2020 r. realizowana w formie bezpośredniej i stałej ochrony fizycznej: - od poniedziałku do czwartku w godz. 22:00-06:00 - od piątku od godz. 21:00 do poniedziałku 06:00 - oraz wszystkie dni ustawowo wolne od pracy całodobowo Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia osobami niekaranymi, odpowiednio przeszkolonymi oraz posiadającymi zaświadczenia o przeszkoleniu BHP i p.poż. obowiązujących w ZZO Marszów. Osoby pełniące funkcję ochrony dla przedmiotowego zadania mają być zatrudnione na umowę o pracę przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia Zamawiającemu kopii umów o pracę w terminie 3 dni od dnia zwarcia umowy z Zamawiającym. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć swoich pracowników w: * środki łączności radiowej wzajemnej wewnątrz obiektu (kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego) oraz w telefony komórkowe, * umundurowanie i identyfikatory informujące o nazwie firmy ochraniarskiej oraz imię i nazwisko pracownika. Zakres obowiązków pracowników ochrony: ? stały dozór sygnałów przesyłanych przez systemy: dozoru wizyjnego i sygnalizacji alarmowania, ? obsługa stanowiska systemu dozoru wizyjnego w godzinach realizacji usługi przez wszystkie dni w czasie trwania umowy przez min. 1 pracownika ochrony, ? dozór budynków z uwzględnieniem osób przebywających w tym czasie na terenie ZZO, przeprowadzanie kontroli wszystkich pomieszczeń nie rzadziej niż co 2 godziny, ? stałe patrolowanie terenu ZZO przez min. 1 pracownika ochrony oraz odbijanie się na wyznaczonych punktach co 1 godz. (zapewnienie sprzętu leży po stronie Wykonawcy). Wykonawca przestawi w terminie 3 dni od podpisania umowy do akceptacji plan lokalizacji punktów kontrolnych, ? prowadzenie ewidencji osób przebywających na terenie ZZO Marszów w godzinach realizacji usługi, ? weryfikacja poprawności zamknięcia drzwi i okien. Wyłączanie urządzeń elektrycznych, oraz zbędnego oświetlenia, zamykanie drzwi, okien po opuszczeniu obiektu przez pracowników ZZO i firmy sprzątającej, ? usuwanie pojemników z hali oraz innych przedmiotów stanowiących zagrożenie pożarowe, ? zamiatanie w okresie letnim / odśnieżanie w okresie zimowym (przy budynku wagowym) w godzinach realizacji usługi, ? wezwanie grupy interwencyjnej lub patrolu interwencyjnego w przypadku wystąpienia zagrożenia lub innej potrzeby (Zamawiający wymaga pojawienia się grupy w czasie do 15 minut od wezwania), Wykonawca musi posiadać własną grupę interwencyjną lub patrol interwencyjny lub przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie, innej firmy iż będzie korzystał z jej potencjału w postaci grupy interwencyjnej lub patrolu interwencyjnego. ? natychmiastowe wzywanie Policji, Straży Pożarnej do dokonania czynności przekraczających uprawnienia Wykonawcy, ? niezwłoczne powiadamianie organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie obiektu i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania, ? uniemożliwianie wstępu (bez uprzedniego zgłoszenia przez osoby upoważnione) do budynków osobom będącym pod wpływem alkoholu, zachowującym się agresywnie, prowadzących handel obwoźny i sprzedaż akwizycyjną, naruszających przepisy porządkowe, bhp, p.poż., popełniających lub usiłujących popełnić przestępstwo albo w inny sposób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ZZO, ? ujawnianie faktów dewastacji mienia, ? czuwanie nad sprawnością sygnalizacji alarmowej, p.poż i antywłamaniowej, ? postępowanie zgodne z instrukcją alarmową p.poż. i bhp obowiązującą na terenie ZZO Marszów oraz zasadami postępowania w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa życia ludzi, ? w przypadkach zdarzeń nadzwyczajnych, w sytuacjach niecierpiących zwłoki powiadamianie Zamawiającego i samoistnie odpowiednich służb oraz zabezpieczenie miejsca ich działalności, ? ujawnianie awarii i zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie obiektu i informowanie o nich wyznaczonych pracowników Zamawiającego ? dbanie o schludny wygląd osobisty, kulturę, takt i szacunek dla pracowników i interesantów ZZO, oraz dbanie o pomieszczenia ochrony, ? monitorowanie obiektów ZZO Marszów z wykorzystaniem nagrywających urządzeń monitorujących, powiadamianie Zamawiającego każdorazowo i niezwłocznie o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku, ? prowadzenie książki służby w dozorowanym obiekcie, w tym wejścia / wyjścia pracowników oraz osób przebywających na terenie ZZO, ? możliwość zatrzymania pracowników wobec których istnieje prawdopodobieństwo kradzieży mienia, ? możliwość kontroli wychodzących pracowników (toreb, plecaków i samochodów), ? podłączenie do nadzoru wizyjnego całodobowo w systemie CCTV, ? sporządzanie meldunków pisemnych w ,,Książce zdarzeń stałego dyżuru" i przekazywanie zmiennikom. Zakres obowiązków pracownika gospodarczego: - godziny pracy: 7:00-15:00 w dniach od pon.-pt. - utrzymanie w czystości placów na terenie ZZO Marszów(zamiatanie/odśnieżanie w okresie letnim/ziomowym); - zabezpieczanie urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych - utrzymanie drożności instalacji wodno- kanalizacyjnej; - koszenie, grabienie i zbieranie skoszonej trawy; - pielęgnacja terenów zielonych (podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, przycinanie i tym podobne) znajdujących się na terenie ZZO Marszów; - zgłaszanie na bieżąco stwierdzonych awarii i usterek; - dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy; - wykonanie innych czynności związanych z powyższym zakresem. UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia zamówienia Podwykonawcom tylko w zakresie przyjazdu grupy interwencyjnej lub patrolu interwencyjnego (w pozostałym zakresie nie dopuszcza możliwości zlecenia zamówienia Podwykonawcom). Zadanie 2 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. na stacji przeładunkowej w Lubsku w okresie od 1.02.2019 r. do 31.12.2020 r. W przypadku tego zadania zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Przedmiot zamówienia obejmuje: ochronę fizyczną osób i mienia od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 - 07.00, w soboty, niedziele i święta całodobowo. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia osobami niekaranymi, odpowiednio przeszkolonymi oraz posiadającymi zaświadczenia o przeszkoleniu BHP i p.poż. obowiązujących na stacji przeładunkowej w Lubsku. Osoby pełniące funkcję ochrony dla przedmiotowego zadania mają być zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia Zamawiającemu kopii umów o pracę w terminie 3 dni od dnia zwarcia umowy z Zamawiającym. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć swoich pracowników w: * telefony komórkowe, * umundurowanie i identyfikatory informujące o nazwie firmy ochraniarskiej oraz imię i nazwisko pracownika. Zakres obowiązków pracowników ochrony: ? dozór budynków z uwzględnieniem osób przebywających w tym czasie na terenie stacji przeładunkowej, przeprowadzanie kontroli wszystkich pomieszczeń nie rzadziej niż co 2 godziny ? stałe patrolowanie terenu stacji przeładunkowej przez min. 1 pracownika ochrony ? prowadzenie ewidencji osób przebywających na terenie stacji przeładunkowej w godzinach realizacji usługi, ? weryfikacja poprawności zamknięcia drzwi i okien. Wyłączanie urządzeń elektrycznych, oraz zbędnego oświetlenia, zamykanie drzwi, okien po opuszczeniu obiektu przez pracowników stacji przeładunkowej ? usuwanie pojemników z hali oraz innych przedmiotów stanowiących zagrożenie pożarowe, ? zamiatanie w okresie letnim / odśnieżanie w okresie zimowym (przy budynku wagowym) w godzinach realizacji usługi, ? wezwanie grupy interwencyjnej lub patrolu interwencyjnego w przypadku wystąpienia zagrożenia lub innej potrzeby (Zamawiający wymaga pojawienia się grupy w czasie do 15 minut od wezwania), Wykonawca musi posiadać własną grupę interwencyjną lub patrol interwencyjny lub przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie, innej firmy iż będzie korzystał z jej potencjału w postaci grupy interwencyjnej lub patrolu interwencyjnego. ? natychmiastowe wzywanie Policji, Straży Pożarnej do dokonania czynności przekraczających uprawnienia Wykonawcy, ? niezwłoczne powiadamianie organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie obiektu i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania, ? uniemożliwianie wstępu do budynków osobom będącym pod wpływem alkoholu, zachowującym się agresywnie, prowadzących handel obwoźny i sprzedaż akwizycyjną, naruszających przepisy porządkowe, bhp, p.poż., popełniających lub usiłujących popełnić przestępstwo albo w inny sposób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa stacji przeładunkowej, ? ujawnianie faktów dewastacji mienia, ? postępowanie zgodne z instrukcją alarmową p.poż. i bhp obowiązującą na terenie stacji przeładunkowej oraz zasadami postępowania w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa życia ludzi, ? w przypadkach zdarzeń nadzwyczajnych, w sytuacjach niecierpiących zwłoki powiadamianie Zamawiającego i samoistnie odpowiednich służb oraz zabezpieczenie miejsca ich działalności, ? ujawnianie awarii i zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie obiektu i informowanie o nich wyznaczonych pracowników Zamawiającego ? dbanie o schludny wygląd osobisty, kulturę, takt i szacunek dla pracowników i interesantów stacji przeładunkowej, oraz dbanie o pomieszczenia ochrony ? prowadzenie książki służby w dozorowanym obiekcie, w tym wejścia wyjścia pracowników oraz osób przebywających na terenie stacji przeładunkowej ? możliwość zatrzymania pracowników wobec których istnieje prawdopodobieństwo kradzieży mienia ? sporządzanie meldunków pisemnych w ,,Książce zdarzeń stałego dyżuru" i przekazywanie zmiennikom ? pełnienia funkcji portiersko - informacyjnej, ? kontrolowania pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających na teren i z terenu obiektu chronionego, ? dokonywania obchodu obiektu co najmniej raz na trzy godziny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan zabezpieczenia drzwi, okien, kłódek itp., oraz sprawdzenia pod kontem bezpieczeństwa pożarowego hali przeładunkowej i boksów ? otwierania i zamykania bram wjazdowych, ? zamiatanie w okresie letnim / odśnieżanie w okresie zimowym ciągów komunikacyjnych w czasie realizacji usługi, ? nadzorowanie usługi ważenia w godzinach realizacji usługi. UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia zamówienia Podwykonawcom tylko w zakresie przyjazdu grupy interwencyjnej lub patrolu interwencyjnego (w pozostałym zakresie nie dopuszcza możliwości zlecenia zamówienia Podwykonawcom).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79.71.00.00 - Usługi ochroniarskie


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 656525.64
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: BEJUR Spółka z o.o
Email wykonawcy: bejur@bejur.com.pl
Adres pocztowy: Szkolna 14
Kod pocztowy: 67-100
Miejscowość: Nowa Sól
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 807526.53
Oferta z najniższą ceną/kosztem 205102.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 807526.53
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.