eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Wykonanie usług projektowych i usług objętych prawem opcji w zakresie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w konsultacjach społecznych w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap Ipołączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym.Ogłoszenie z dnia 2020-01-31

Ogłoszenie nr 510018983-N-2020 z dnia 31-01-2020 r.

Miasto Katowice: Wykonanie usług projektowych i usług objętych prawem opcji w zakresie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w konsultacjach społecznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 615985-N-2019 z 29.10.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Katowice, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48 32 2593302, e-mail bzp@katowice.eu, faks 48 327 054 949.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie usług projektowych i usług objętych prawem opcji w zakresie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w konsultacjach społecznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BZP.271.1.120.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie usług projektowych i usług objętych prawem opcji w zakresie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w konsultacjach społecznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym" 2) W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania : 1. Wariantowej (2 warianty) Koncepcji programowo-przestrzennej obejmującej: a) połączenie drogowe od ul. Armii Krajowej do ul. Wilczewskiego/Kalinowej wraz z ciągiem pieszym w kierunku ul. Wilczewskiego (Etap I), b) połączenie drogowe od ul. Kalinowej/Wilczewskiego w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Czeremchową (Etap II), c) połączenie drogowe od ul. Wilczewskiego/Wroniej do ul. Kalinowej (Etap III) wraz z określeniem szacunkowych kosztów realizacji przedsięwzięcia (ze wskazaniem kosztów dla każdego etapu). 2. Kompleksowej dokumentacji projektowej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego Koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ze zm. oraz decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. dla wymaganego zakresu robót. Dokumentacja projektowa obejmuje (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego - Dz. U. z 2013r. poz. 1129 - tekst jednolity) : projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; projekty wykonawcze; przedmiar robót; informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; kosztorys inwestorski. Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien: opracować dokumentację projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa, uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji, przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w formacie DWG, PDF), w tym przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (na nośniku CD w formacie ATH i XLS). Ponadto dokumentacja powinna zostać przygotowana z uwzględnieniem aktualnych przepisów ustaw m. in.: prawo budowlane, o zagospodarowaniu przestrzennym, o drogach publicznych, prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych związanych z w/w ustawami. 3. Pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej (w przypadku gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego). 4. Czynnego udziału w konsultacjach społecznych wraz z przygotowaniem materiałów m. in.: wizualizacji i prezentacji w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania mieszkańców. Szczegółowy zakres zawiera specyfikacja techniczna. 3) Szczegółowy zakres prac określa: a) wzór umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), b) formularz cenowy (Załącznik nr 1a do oferty), c) specyfikacja techniczna (Załącznik nr 6 do SIWZ), d) plan sytuacyjny (Załącznik nr 8 do SIWZ) 4) Wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy pzp: Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp 5) Wymagania dotyczące projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (o których mowa w art. 29 ust. 5 i 6 ustawy wynikają z niżej wymienionego aktu prawa Unii Europejskiej: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - Tekst Konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169. Projektowanie winno być zgodne z ww. aktem prawa Unii Europejskiej . 6) Wykonawca z chwilą przekazania dzieła (tj. wszystkich wymaganych opracowań wykonanych w ramach zamówienia) i w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła, w całości i na wyłączność, a także własność nośników, na których utrwalono dzieło i przekazano je Zamawiającemu. Przeniesienie praw, nie będzie ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7


Dodatkowe kody CPV: 71248000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 275800.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: DMK Inżynieria Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 64/7
Kod pocztowy: 44-200
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 339234.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 339234.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 509220.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Nadzór nad projektem i dokumentacją »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.