eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mircze › Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. "Dostawa i montaż urządzeń do wyposażenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie".

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-01-23

Ogłoszenie nr 510014030-N-2020 z dnia 23-01-2020 r.

Gmina Mircze: Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. "Dostawa i montaż urządzeń do wyposażenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500064-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Mircze, Krajowy numer identyfikacyjny 95036882000000, ul. ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 519 015, e-mail gmina@mircze.pl, faks 846 519 062.
Adres strony internetowej (url): https://ugmircze.bip.lubelskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. "Dostawa i montaż urządzeń do wyposażenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie".

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PRGR.2710.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 zł, słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych. Charakterystyka kredytu: 1) Kwota kredytu- 1 700 000,00 zł, 2) Okres kredytowania - od dnia podpisania umowy do dnia 27 grudnia 2027 roku, 3) Uruchomienie kredytu w terminie do 30 stycznia 2020 r. w jednej transzy, w terminie 3 dni od daty wystawienia pisemnej dyspozycji wypłaty przez Zamawiającego. 4) Spłata kapitału kredytu w złotych polskich będzie następowała w ratach, z karencją spłaty pierwszej raty kapitałowej do 27 marca 2021 roku. Wysokość rat spłaty kredytu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela. Lp. Data spłaty rat kredytu Wysokość raty w [PLN] 1. 27.03.2021 r. 37 500,00 zł 2. 27.06.2021 r. 37 500,00 zł 3. 27.09.2021 r. 37 500,00 zł 4. 27.12.2021 r. 37 500,00 zł 5. 27.03.2022 r. 37 500,00 zł 6. 27.06.2022 r. 37 500,00 zł 7. 27.09.2022 r. 37 500,00 zł 8. 27.12.2022 r. 37 500,00 zł 9. 27.03.2023 r. 70 000,00 zł 10. 27.06.2023 r. 70 000,00 zł 11. 27.09.2023 r. 70 000,00 zł 12. 27.12.2023 r. 70 000,00 zł 13. 27.03.2024 r. 70 000,00 zł 14. 27.06.2024 r. 70 000,00 zł 15. 27.09.2024 r. 70 000,00 zł 16. 27.12.2024 r. 70 000,00 zł 17. 27.03.2025 r. 70 000,00 zł 18. 27.06.2025 r. 70 000,00 zł 19. 27.09.2025 r. 70 000,00 zł 20. 27.12.2025 r. 70 000,00 zł 21. 27.03.2026 r. 70 000,00 zł 22. 27.06.2026 r. 70 000,00 zł 23. 27.09.2026 r. 70 000,00 zł 24. 27.12.2026 r. 70 000,00 zł 25. 27.03.2027 r. 70 000,00 zł 26. 27.06.2027 r. 70 000,00 zł 27. 27.09.2027 r. 70 000,00 zł 28. 27.12.2027 r. 70 000,00 zł 4.1 Należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego uruchomienia. Naliczanie odsetek nastąpi w okresach miesięcznych. Odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne do 10 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału kalendarzowego, przy czym ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie ostatniej spłaty raty kredytu. 5) Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 6) Oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, obowiązującej na każdy ostatni dzień okresu odsetkowego (kwartału kalendarzowego), opublikowanej w internetowym serwisie informacyjnym Reuters o godz. 11,00, powiększonej o stałą marżę banku wyrażoną w punktach procentowych. 7) Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części po uprzednim powiadomieniu Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, lub może ulec skróceniu na pisemny wniosek Zamawiającego. 8) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 9) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami. 10) Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - podpisany przez Wójta Gminy wraz z kontrasygnatą Skarbnika.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 66.11.30.00 - (3) Usługi udzielania kredytu


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 236440.58
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Przysusze
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grodzka 3
Kod pocztowy: 26-400
Miejscowość: Przysucha
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 236440.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 236440.58
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 261671.86
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.