eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Usługi transportowe dla osób niepełnosprawnychOgłoszenie z dnia 2020-01-17

Ogłoszenie nr 510009908-N-2020 z dnia 17-01-2020 r.

Miasto Katowice: Usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 622320-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Katowice, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48 32 2593302, e-mail bzp@katowice.eu, faks 48 327 054 949.
Adres strony internetowej (url): https://www.katowice.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BZP.271.1.124.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są Usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych. Usługa przeznaczona jest dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta Katowice z widoczną dysfunkcja narządu ruchu oraz osób niewidomych i niedowidzących, w kolejności: - osoby na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem - w pierwszej kolejności, - osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z widocznym ograniczeniem sprawności ruchowej, - osoby niewidome i niedowidzące z orzeczonym z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z kodu "0". a). Świadczenie usługi będzie odbywało się w systemie "od drzwi do drzwi", tzn. z zapewnieniem pomocy w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca i dotarciu do punktu docelowego wyznaczonego przez osobę niepełnosprawną, jej opiekuna prawnego lub asystenta. Wykonawca nie świadczy pomocy i asysty w punkcie docelowym, np. załatwienie formalności w urzędach. b). Usługa wykonywana będzie na terenie miasta Katowice i gmin sąsiednich określonych w punkcie 1) h. c). Osoba niepełnosprawna ma prawo podróżować z osobą towarzyszącą oraz bagażem podręcznym w rozumieniu przepisów stosowanych w komunikacji zbiorowej. d). Usługa świadczona będzie od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00 - 22.00, w niedziele i święta w godzinach 8.00 - 20.00. e). Zamawianie przewozów odbywać się będzie na bieżąco, telefonicznie zaś o przyjęciu i realizacji zamówienia decydować będzie kolejność zgłoszeń. f). Wykonawca ma prawo do łączenia kursów dla osób zabieranych z miejsc blisko położonych w celu maksymalnego wykorzystywania środków transportowych, za zgodą zamawiających. Wówczas opłata za przejazd pobierana jest osobno od każdego wg ilości przejechanych kilometrów. g). Opłata za przejazd jest suma kwoty dopłaty wnoszonej przez Zamawiającego oraz opłaty wnoszonej przez pasażera, wg cennika określonego przez Zamawiającego. h). Cennik opłat ponoszonych przez pasażerów w przewozach osób niepełnosprawnych obowiązujący na terenie miasta Katowice i gmin sąsiednich we wszystkie dni tygodnia świadczenia usługi: - część stała opłaty - 3 zł (słownie: trzy złote), - część zmienna opłaty: za każdy rozpoczęty kilometr jazdy z pasażerem na terenie miasta Katowice i gmin sąsiednich, tj. Chorzów, Mikołów, Mysłowice, Ruda Śląska, Tychy, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Czeladź - 1,20 zł/km (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy za kilometr), - opłata postojowa za godzinę - 10 zł/h (słownie 10 zł za godzinę). i). Wpływy za przejazd wnoszone przez pasażera wg ww. cennika stanowią przychód Wykonawcy. j). Kierowca potwierdza wniesienie opłaty za przejazd przez pasażera przez wydanie dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi. k). Dopłata do kosztów przejazdu osób niepełnosprawnych będzie ponoszona przez Zamawiającego i będzie stanowiła wynagrodzenie Wykonawcy - kwota dopłaty ustalona będzie jako iloczyn liczby kilometrów przewozów z pasażerem i dopłaty do jednego kilometra przebiegu z pasażerem brutto (w tym VAT) - cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym opłatę startową. l). Wszystkie samochody muszą być wyposażone w drukarki, taksometry oraz urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych. m). W cenie ofertowej (za 1 km dopłaty) należy doliczyć koszt utrzymania stanowiska dyspozytorskiego i koszt ubezpieczenia - zgodnie z projektem umowy. n). Usługa będzie świadczona do wysokości limitu miesięcznego środków przeznaczonych na dopłatę do kosztów przejazdu osób niepełnosprawnych, a jej wartość nie może przekroczyć kwoty 1/12 ceny ofertowej. W przypadku niewykorzystania limitu w danym miesiącu, kwota niewykorzystana będzie przechodziła na kolejny miesiąc. o). Jeżeli limit miesięczny skończy się nieadekwatnie do upływu czasu, możliwe jest zwiększenie limitu miesięcznego w ramach ustalonego limitu rocznego, w zakresie ustalonym pisemnie ze Zleceniodawcą. Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 80% ceny podanej w formularzu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 60.13.00.00 - (1) Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 184254.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przewóz osób i bagażu Adam Malinowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bromboszcza 15/17
Kod pocztowy: 40-723
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 198994.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 198994.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 198994.32
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.