eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgrów › Sukcesywne dostawy tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytkuOgłoszenie z dnia 2019-01-11

Ogłoszenie nr 510007554-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.

Starostwo Powiatowe w Węgrowie: Sukcesywne dostawy tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 646799-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Krajowy numer identyfikacyjny 71158666200000, ul. ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 74 09 280, e-mail zamowienia@powiatwegrowski.pl, faks 25 7922617 w. 145.
Adres strony internetowej (url): www.powiatwegrowski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sukcesywne dostawy tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP. 272.46.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do Starostwa Powiatowego w Węgrowie tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku. 2. Przewidywana ilość dostaw: a) 2019 rok 1 Tablice samochodowe 13 000 sztuk 2 Tablice motocyklowe, ciągnikowe 600 sztuk 3 Tablice motorowerowe 100 sztuk 4 Tablice zmniejszone 100 sztuk b) 2020 rok 1 Tablice samochodowe 13 800 sztuk 2 Tablice motocyklowe, ciągnikowe 600 sztuk 3 Tablice motorowerowe 100 sztuk 4 Tablice zmniejszone 100 sztuk c) 2021 rok 1 Tablice samochodowe 14 600 sztuk 2 Tablice motocyklowe, ciągnikowe 600 sztuk 3 Tablice motorowerowe 100 sztuk 4 Tablice zmniejszone 100 sztuk 3. Tablice rejestracyjne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi na dzień wykonania przepisami prawa oraz zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 893) i dostarczone w terminie max. 5 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem, sukcesywne wykonywanie i dostawy tablic rejestracyjnych oraz protokolarny odbiór, w ciągu 7 dni od daty powiadomienia i fizyczne zniszczenie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku i przeznaczonych do złomowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Zamawiający zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji określonego w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Zamawiający gwarantuje zakup nie mniej niż 60% i nie więcej niż 100% ilości sztuk określonych w zamówieniu. 6. Tablice będą dostarczane Zamawiającemu na podstawie ilości określonych w zamówieniu przesłanym Wykonawcy pocztą, faksem, mailem lub zgłoszonych telefonicznie. 7. Wykonawca będzie dostarczał i odbierał tablice własnym środkiem transportu do/z siedziby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Węgrowie ul. Przemysłowa 5 oraz filii Wydziału, znajdującej się w Urzędzie Gminy w Łochowie, Aleja Pokoju 75. 8. Dostarczane tablice winny być opakowane w folię w paczkach po 25 kpl. z czytelnym opisem numeru serii i numerami kolejnymi. 9. Wszystkie koszty związane z dostawą nowych tablic rejestracyjnych oraz odbiorem tablic wycofanych z użytku ponosi Wykonawca. 10. Strony dopuszczają dostawy tzw. awaryjne polegające na wykonaniu i dostarczeniu tablic rejestracyjnych, w tym wtórników tablic rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych indywidualnych, zabytkowych i tymczasowych badawczych w terminie 48 godzin od otrzymania przez Wykonawcę zamówienia

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 30195000-2


Dodatkowe kody CPV: 44423400-5, 31523200-0, 90533000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 101459.35
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 01
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.P.U.H. NAT-POL spółka jawna Sławomir Jaszczuk i Wspólnicy
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Władysława Reymonta 11c
Kod pocztowy: 05-120
Miejscowość: Legionowo
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 592614.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 592614.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 592614.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.