eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Świadczenie usług ochrony osób, budynków i mienia Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w ToruniuOgłoszenie z dnia 2019-01-10

Ogłoszenie nr 510006509-N-2019 z dnia 10-01-2019 r.

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu: Świadczenie usług ochrony osób, budynków i mienia Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 649511-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu, Krajowy numer identyfikacyjny 19862800000, ul. ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 654 47 78, e-mail dzial.posp.sosw@onet.pl, faks 56 654 47 78.
Adres strony internetowej (url): www.sosw.torun.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa jednostka budżetowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług ochrony osób, budynków i mienia Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PN/01/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób, budynków i mienia Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu przy ulicy Żwirki i Wigury 15 i 21. Ochrona fizyczna mienia i osób w Obiektach i na terenie przyległym realizowana będzie przez dwóch pracowników Wykonawcy w dwóch lokalizacjach (posterunkach tj. w budynku szkoły oraz w budynku internatu) w następujących miesiącach: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, grudzień. W pozostałych miesiącach 2019 roku tj. w styczniu, lipcu, sierpniu i listopadzie ochrona fizyczna osób i mienia w Obiektach i na terenie przyległym realizowana będzie przez jednego pracownika w jednej lokalizacji (posterunku) i miejsce to będzie ustalane pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i zapisane w harmonogramie. Ochrona fizyczna osób, budynków i mienia będzie realizowana wg harmonogramu na dany miesiąc, od godziny 15.30 do godziny 7.30 dnia następnego w dniach pracy Ośrodka oraz od godziny 15.30 dnia poprzedzającego dzień (dni) wolne do godziny 7.30 w dniu rozpoczęcia pracy po dniu (dniach) wolnych. Wykonawca zobowiązany będzie informować o wszelkich zmianach w harmonogramie a dotyczących w szczególności osób wykonujących usługę ochrony. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że nowe osoby wskazane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania określone do tych osób w SIWZ tj. świadczyć pracę na podstawie umowy o pracę. W związku z wymaganiem stawianym przez Zamawiającego, aby zatrudnione osoby świadczyły pracę na podstawie umowy o pracę zwraca się uwagę Wykonawcom na konieczność zatrudnienia niezbędnej ilości osób, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (tj. świadczenie 40 godzin pracy tygodniowo przez jednego zatrudnionego) czyli zapewnienie min. 7 pracowników, którzy będą świadczyć min. 256 godzin pracy tygodniowo na dwóch posterunkach, lub w przypadku miesięcy: styczeń, lipiec, sierpień i listopad 128 godzin tygodniowo na jednym posterunku. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest dysponować własną grupą interwencyjną, która wspomagać będzie zatrudnione do realizacji zlecenia osoby w sytuacjach wymagających dodatkowej interwencji. a) Wykonawca w ramach usługi zobowiązany będzie w szczególności do: o podejmowania działań prewencyjnych ograniczających zagrożenia mienia w Obiekcie; w przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa zniszczenia lub utraty mienia Wykonawca podejmie czynności zmierzające do ograniczenia jego rozmiarów i natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, policji oraz w uzasadnionych przypadkach innych służb (straż pożarna, pogotowie ratunkowe itp.), o sporządzania ustalonej pomiędzy Stronami dokumentacji z przebiegu służby, o przestrzegania przepisów bhp i ppoż., o powiadamiania Zamawiającego o konieczności poprawy zabezpieczenia mienia znajdującego się na terenie Obiektu oraz samego Obiektu przy zachowaniu formy pisemnej, o ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego za szkodę wynikłą z zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, o stałego nadzoru nad pracownikami ochrony oraz kierownikami ochrony odpowiadającymi za prawidłowe działanie systemu ochrony, o współpracy z własną grupą interwencyjną i jej działania w ramach realizacji niniejszej umowy, o realizacji szerokiego spektrum zadań zapewniających efektywny nadzór, o planowania zadań dla podległych pracowników ochrony, o opracowywanie grafików dyżurów pracowników ochrony, o zainstalowania na terenie Ośrodka urządzeń rejestrujących częstotliwość obchodu terenu przez pracownika ochrony; b) Wykonawca wyposaży pracowników ochrony w telefony z których będą mogli korzystać w przypadku konieczności łączenia się z grupą interwencyjną, policją, pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną itp., c) Zamawiający wymaga aby pracownicy Wykonawcy wyposażeni byli w jednakowe umundurowanie oraz nosili identyfikatory; d) Pracownicy ochrony powinni znać ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy; e) Wykonawca zobowiązany będzie do założenia książki służby, w której odnotowywane będą uwagi dotyczące pełnionej służby. Ponadto zobowiązany będzie do wykonywania czynności wynikających ze szczegółowych instrukcji i zarządzeń, instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia działaniem terrorystycznym; f) Pracownicy ochrony zatrudnieni przez Wykonawcę do świadczenia usługi zobowiązani są w szczególności do: o ochrony i zabezpieczenia obiektu przed wejściem na jego teren osób nieuprawnionych, osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, o ochrony i zabezpieczenia obiektu przed działaniem na jego terenie osób zakłócających porządek publiczny, o ochrony mienia obiektu przed włamaniem, kradzieżą i rabunkiem oraz ujawniania faktów marnotrawstwa i dewastacji oraz podejmowania działań zmierzających do zatrzymania sprawców celem niezwłocznego przekazania policji, o stałego patrolowania terenu, szczególnie miejsc o dużym zagrożeniu, o bezzwłocznego powiadomienia kierownictwa obiektu, policji lub prokuratury o zdarzeniach przestępczych i wykroczeniach wykrytych na terenie obiektu oraz podejmowania nie cierpiących zwłoki czynności w celu zabezpieczenia śladów przestępstwa lub wykroczeń, o obsługi monitorów połączonych z kamerami, o utrzymania łączności z bazą i grupami interwencyjnymi, o współdziałania z jednostkami p.poż. oraz powiadomienia kierownictwa obiektu w przypadkach zagrożenia pożarem na terenie obiektu, o sprawdzania stanu bram wjazdowych i wejściowych oraz oświetlenia, w szczególności zamknięcia bram po każdorazowym ich otwarciu, o egzekwowania zakazu parkowania przez osoby nieupoważnione w miejscach parkingowych na terenie obiektu, o wykonywania innych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, porządku i ochrony mienia - zleconych przez kierownictwo obiektu, o zgłaszania Wykonawcy wszelkich braków lub naruszeń odnośnie stanu zabezpieczenia mienia, o nadzoru (obserwacji) obiektu i mienia znajdującego się w nim, w sytuacji zagrożenia klęskami żywiołowymi oraz uruchomienia grupy interwencyjnej bezzwłocznie po uzyskaniu sygnału o zagrożeniu, o znajomości rozmieszczenia i obsługi w podstawowym zakresie wyłączników głównych prądu, wyłączników ppoż. i zaworów wodnych, o reagowania w przypadku zauważenia awarii - w miarę możliwości zabezpieczenie miejsca awarii i zawiadomienia osoby upoważnionej przez Zamawiającego, o współdziałania w zakresie zapewnienia ochrony osób i mienia z właściwymi terytorialnie jednostkami policji, straży pożarnej oraz innymi właściwymi służbami, o czytelnego prowadzenia dokumentacji służby ochrony, o ponadto pracownik służby ochrony zobowiązany jest do dbałości o powierzone mu wyposażenie osobiste, wygląd zewnętrzny oraz do przestrzegania dyscypliny i tajemnicy. g) W razie zagrożenia pożarowego, pracownicy ochrony natychmiast powiadomią straż pożarną, a następnie swoja jednostkę macierzystą, osobę upoważnioną przez Zamawiającego i podejmuje akcję gaśniczą przy pomocy dostępnego sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się na terenie chronionego obiektu

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79.71.00.00 - Usługi ochroniarskie


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 261708
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Krajowe Biuro Ochrony Asekuracja - Maxpol Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@asekuracja.torun.com.pl
Adres pocztowy: ul. Szosa Chełmińska 26
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 207230.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 207230.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 259737.62
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.