eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa, w prenumeracie na rok 2019, dzienników, czasopism i innych, pochodzących od wydawców krajowychOgłoszenie z dnia 2019-01-10

Ogłoszenie nr 510006501-N-2019 z dnia 10-01-2019 r.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Dostawa, w prenumeracie na rok 2019, dzienników, czasopism i innych, pochodzących od wydawców krajowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 646200-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500274231-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 32058816100000, ul. Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 449 4916, e-mail dzp@zut.edu.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.zut.edu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa, w prenumeracie na rok 2019, dzienników, czasopism i innych, pochodzących od wydawców krajowych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/BG/Z/540/2018/P

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w prenumeracie na rok 2019, dzienników, czasopism (w tym czasopism specjalistycznych) i innych, pochodzących od wydawców krajowych, przy czym w zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia wchodzą numery tytułów prenumeraty, które, zostały lub zostaną wydane (publikacja) przez ich wydawcę z oznaczeniem na rok 2019 r. w wyznaczonym dla nich w sekcji II.8 i II.9 ogłoszenia tzw. Okresie Obsługi Prenumeraty. 2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia należy również świadczenie dla Zamawiającego usług w zakresie pośredniczenia w kontaktach z wydawcami tytułów prenumeraty stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia w sprawach dotyczących tych tytułów, udzielanie Zamawiającemu informacji o wszelkich zmianach w ich danych bibliograficznych (tytuł, częstotliwość, ISSN), a nadto informowanie Zamawiającego o zaprzestaniu, wstrzymaniu lub opóźnieniu ich publikacji, a także obsługa (przedstawianie, monitowanie, jak również załatwianie) ewentualnych reklamacji zgłaszanych przez Zamawiającego. 3. Wykaz (nazwy tytułów ze wskazaniem oznaczenia identyfikującego ISSN) dla stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia prenumeraty (a także ilość egzemplarzy w ramach poszczególnych tytułów oraz miejsce ich dostarczenia Zamawiającemu), jak też szczegółowo świadczenia składające się na dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia (w tym świadczenia składające się na przedmiot niniejszego zamówienia, niewymienione wyżej), jak też warunki ich wykonania - zawiera SIWZ, tj. obowiązującą w niniejszym postępowaniu specyfikację istotnych warunków zamówienia, o której mowa w art. 36 ustawy PZP, właściwą dla trybu otwartego przyjętego w niniejszym postępowaniu, tj. przetargu nieograniczonego

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 22200000-2


Dodatkowe kody CPV: 79980000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 116411.83
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: GARMOND PRESS S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lubicz 3
Kod pocztowy: 31-034
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 117840.43
Oferta z najniższą ceną/kosztem 117840.43
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 129407.73
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.