eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa analizatora wielkości i liczby cząstek Malvern Nanosight NS300 wraz z wyposażeniem dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed.Ogłoszenie z dnia 2020-01-09

Ogłoszenie nr 510003301-N-2020 z dnia 09-01-2020 r.

Uniwersytet Gdański: Dostawa analizatora wielkości i liczby cząstek Malvern Nanosight NS300 wraz z wyposażeniem dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt First Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, tytuł projektu: Keratinocyte-derived exosomes in the induction of allergy and tolerance to environmental allergens, nr umowy: POIR.04.04.00-00-21FA/16-02

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550264070-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Uniwersytet Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny 000001330, ul. ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 523 23 20, e-mail sekretariatdzp@ug.edu.pl, faks 58 523 31 10.
Adres strony internetowej (url): https://ug.edu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa analizatora wielkości i liczby cząstek Malvern Nanosight NS300 wraz z wyposażeniem dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

A 120-211-147/19/ER

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa analizatora wielkości i liczby cząstek Malvern Nanosight NS300 wraz z wyposażeniem dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed. Wymagania techniczne: Cechy i funkcje analizatora NanoSight: a.pomiar wielkości i ilości cząstek metodą NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) dla cząstek w zakresie wielkości 10 nm-2000 nm, b.szeroki zakres stężeń badanych próbek - od 106 do 109 cząstek/ml, c.prowadzenie analiz w szerokim zakresie temperaturowym od 5 stopni poniżej temperatury otoczenia do 50C, d.minimalna objętość badanej próbki - 200 ul, e.kamera wysokiej czułości sCMOS z obiektywem o powiększeniu 20x, f.moduł laserowy o długości fali 488 nm, g.moduł laserowy o długości fali 532 nm, h.możliwość zainstalowania modułów laserowych o długościach fali 405 nm i 642 nm, i.możliwość samodzielnej wymiany modułów laserowych bez ingerencji serwisu, j.kołowy filtr optyczny sterowany z poziomu oprogramowania pozwalający na instalację do 5 filtrów fluorescencyjnych, k.wkład 500 nm do filtra fluorescencyjnego, l.wkład 565 nm do filtra fluorescencyjnego, m.zewnętrzna pompa strzykawkowa zapewniająca ciągły przepływ próbki celem polepszenia statystyki pomiaru i umożliwienia analizy próbek wykazujących krótkotrwałą fluorescencję, n.możliwość rozbudowy aparatu o autosampler na 96 próbek, o.komputer sterujący pracą aparatu z systemem operacyjnym Windows, wyposażony w monitor, klawiaturę, mysz, p.oprogramowanie NTA umożliwiające m.in.: o kontrolę analizatora, w tym automatyczny dobór parametrów takich jak ostrość obrazu i poziom czułości kamery ze względu na rodzaj próbki, o śledzenie torów ruchów cząstek w czasie rzeczywistym, o prowadzenie pomiarów z wykorzystaniem standardowych procedur pomiarowych (SOP), o obróbkę danych w postaci wykresów 2D i 3D oraz ich eksport do innych aplikacji, o automatyczną niwelację wykrytych drgań zewnętrznych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 38500000-0


Dodatkowe kody CPV: 38500000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 321138.23
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: A.P. Instruments Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Buszycka 18B
Kod pocztowy: 02-869
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 395000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 395000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 395000.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, iż dostawa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Zamówienie może być udzielone tylko jednemu Wykonawcy ponieważ rozwiązanie zastosowane w urządzeniu, konieczne do przeprowadzenia zaplanowanych badań naukowych, jest objęte patentem, zaś producent Malvern Panalytical posiada wyłącznie jednego autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski - firmę A.P. Instruments Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Buszycka 18B, 02-869 Warszawa. Analizator NanoSight NS300 z kamerą o wysokiej rozdzielczości pozwala na pomiary i charakteryzację nanocząstek rozproszonych w roztworze. Znajduje zastosowanie w analizach cząstek w zakresie 10 nm do 2000 nm, a więc m.in. badanych przez nas egzosomów. Zdolność pomiarowa bazuje na technice NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) i jest obecnie złotym standardem w dziedzinie wydzielanych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych. Jest to unikalna technologia, która wykorzystuje zarówno rozproszenie światła, jak i ruchy Browna do otrzymania rozkładu wielkości i pomiaru stężenia cząstek w zawiesinie. Kamera rejestruje obraz z częstością 30 fps, co pozwala na uzyskanie nagrania wideo cząstek poruszających się ruchami Browna. Oprogramowanie śledzi wiele indywidualnych cząsteczek w czasie rzeczywistym i mierzy parametry każdej z nich, co pozwala na analizę pojedynczych cząstek w odniesieniu do ogólnego rozkładu wielkości cząstek w zawiesinie. W połączeniu z detekcją sygnału fluorescencyjnego pozawala również na jednoczesne oznaczenie antygenów powierzchniowych oraz fluorescencyjnego sygnału wewnątrzpęcherzykowego. Zaplanowane w projekcie urządzenie wyposażone jest w dwa lasery (488 nm i 405 nm), dzięki czemu możliwe jest jednoczesne znakowanie fluorescencyjne i badanie kilku markerów. Jest to szczególnie przydatne w przypadku badania heterogennych populacji pęcherzyków. Pomiar wielkości i znakowanie fluorescencyjne jest niezwykle istotne w badaniach małych pęcherzyków takich jak egzosomy i mikropęcherzyki, które stanowią centrum naszych zainteresowań badawczych. Dzięki zastosowaniu pomiarów NTA będziemy mogli uzyskać nową jakość wyników badawczych.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.