eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostosowanie pomieszczeń w bud. 1 znajdującym się na terenie kompleksu wojskowego w Kutnie na potrzeby kancelarii kryptograficznej z. 11744

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-01-30Ogłoszenie nr 507569-N-2020 z dnia 2020-01-30 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury: Dostosowanie pomieszczeń w bud. 1 znajdującym się na terenie kompleksu wojskowego w Kutnie na potrzeby kancelarii kryptograficznej z. 11744
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, krajowy numer identyfikacyjny 09057078200000, ul. Podchorążych  33 , 85-915  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 261 413 876/261 414 285, , e-mail rzibydgoszcz.szp@ron.mil.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
jednostka budżetowa MON

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie pomieszczeń w bud. 1 znajdującym się na terenie kompleksu wojskowego w Kutnie na potrzeby kancelarii kryptograficznej z. 11744
Numer referencyjny: WB/PN/4/R/1
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostosowanie pomieszczeń budynku nr 1 w kompleksie wojskowym Kutno na potrzeby kancelarii kryptograficznej - zadanie 11744 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) przebudowę pomieszczeń w celu dostosowania do obowiązujących przepisów, 2) wykonanie w przebudowywanych pomieszczeniach instalacji, w tym: - wentylacji grawitacyjnej, - instalacji wodociągowej, - instalacji przeciwpożarowej (hydrantowej), - instalacji kanalizacji sanitarnej, - instalacji centralnego ogrzewania, - instalacji elektrycznej (oświetlenie, gniazda wtykowe), - instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, - instalacji zasilania awaryjnego, 3) wydzielenie części objętej przebudową odrębną strefą pożarową, w tym: - zastosowanie drzwi klasy EI 60 na granicy strefy, - wymianę ocieplenia wraz z tynkiem na granicy strefy, 4) fizyczne wydzielenie stref bezpieczeństwa, w tym: - pogrubienie ścian działowych, - montaż stolarki drzwiowej z odpowiednimi zabezpieczeniami, - montaż nowej instalacji elektrycznej, 5) rozbudowę systemu ochrony pomieszczeń, w tym: - telewizyjny system nadzoru (TSN) i wizyjną detekcję ruchu, - system kontroli dostępu (SKD), - system sygnalizacji pożarowego (SSP), - system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) - instalacje teletechniczne i okablowanie strukturalne 6) zabezpieczenie okien w sposób uniemożliwiający wgląd do pomieszczeń z zewnątrz, 7) przystosowanie pomieszczeń do wyposażenia w sprzęt kryptograficzny i niszczący, 8) wykonanie rampy rozładunkowej / załadunkowej materiałów - wzdłuż ściany szczytowej wraz z drogą dojazdową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: - wykonanie prac przygotowawczych, - wykonanie robót podstawowych objętych dokumentacją projektową w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, - wykonanie prac porządkowych na terenie placu budowy, - zgłoszenie właściwemu organowi (UW) robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub zawiadomieniu WINB na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego o zakończeniu robót lub uzyskaniu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (o ile taka będzie wymagana), - przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko utylizacji odpadów powstałych przy realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), Materiały z rozbiórki niepodlegające utylizacji Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, a ich wartość szacunkową ujął w cenie oferty, - odbiór końcowy i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu, - opracowanie dokumentacji powykonawczej, - opracowanie inwentaryzacji schematycznej budynku.

II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  10   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeśli będzie posiadał: - ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony mienia; - świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające pełną zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE";
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3.3 Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Cz. IV ust. 2 pkt 2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: Wiedza i doświadczenie: wykonał w okresie ostatnich 3 lat co najmniej: a) 1 robotę budowlaną w zakresie wykonania/dostosowania pomieszczeń do wymogów ochrony przeciwpożarowej w budynku użyteczności publicznej o pow. użytkowej min. 250m2 (np. wydzielenie stref ppoż, montaż SSP) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie. b) 1 robotę budowlaną w zakresie budowy/rozbudowy systemów ochrony w budynku użyteczności publicznej o pow. użytkowej min. 250m2 (np. TSN, SKD, SSWiN) - należy się wykazać wykonaniem min. 1 systemu wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie. Potencjał kadrowy: a) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi i realizację robót w poniższym zakresie oraz należącymi do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP. ? kierownik budowy z uprawnieniami o specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń; ? kierownik robót elektrycznych z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; ? kierownik robót sanitarnych z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń; ? kierownik robót teletechnicznych z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń; ? kierownik robót drogowych z uprawnieniami o specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń; ? kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego posiadającego zaświadczenie właściwego Komendanta Policji o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, ? geodeta posiadający uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, ? instalatorów posiadających świadectwo ukończenia kursów w zakresie instalowania systemów alarmowych. Wyżej wymienione osoby powinny posiadać aktualne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "poufne" oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; 4. Wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych: 4.1 W związku z dostępem do informacji i materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" oraz koniecznością przetwarzania ich w systemie teleinformatycznym Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał: 1) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające pełną zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"; 2) ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia; 3) zaświadczenie właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; 4) instalatorów posiadających świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania systemów alarmowych; 5) wymagane ustawą dokumenty dotyczące ochrony informacji niejawnych w swojej firmie. 4.2 W przypadku, gdy zamówienie zostanie udzielone konsorcjum, dostęp do informacji niejawnej będzie miał tylko ten członek konsorcjum, który spełnia ustawowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych. 4.3 W przypadku konieczności powierzenia podwykonawcy do realizacji części umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" wymagana jest zgoda Zamawiającego. 4.4 Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy wyrazi zgodę na zatrudnienie podwykonawców pod warunkiem, że z wniosku będzie wynikać jaką część zadania będzie wykonywał podwykonawca i w jakim zakresie. 4.5 Podwykonawca wykonujący działalność jednoosobowo i osobiście swoją zdolność do ochrony informacji niejawnych potwierdza - zgodnie z art. 54 ust 3 ustawy, poświadczeniem bezpieczeństwa upoważniającym do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej, wydanym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i zaświadczeniem o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydanym przez ABW lub SKW. 4.6 Zgodnie z art. 71 pkt 1 Wykonawca podpisując umowę z podwykonawcą jest zobowiązany do wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego. 4.7 Wykonawca zobowiązany jest przesłać instrukcję wraz z imiennym wykazem osób podwykonawcy realizujących zamówienie. 4.8 W razie utraty (cofnięcia przez ABW lub SKW albo rezygnacji Przedsiębiorcy) posiadanych świadectw bezpieczeństwa przemysłowego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie Zamawiającego oraz niezwłocznie zwrócić otrzymane materiały oraz przekazać wszystkie pozostałe wytworzone przez niego dokumenty niejawne dotyczące tego zadania. 4.9 Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje: 1) pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych, który musi posiadać zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez SKW lub ABW; 2) pracownikiem pionu ochrony pełniącym funkcję inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, który posiada zaświadczenie o odbyciu szkolenia specjalistycznego w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego wydane przez ABW lub SKW; 3) osobą pełniącą funkcje administratora systemu teleinformatycznego, która posiada zaświadczenie o odbyciu szkolenia specjalistycznego w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego wydane przez ABW lub SKW; 4) kancelarią lub pomieszczeniami umożliwiającymi prowadzenie prac z niejawną dokumentacją zgodnie z opracowaną oraz zatwierdzoną przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej "Instrukcją sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne"; 5) akredytowanym przez ABW lub SKW systemem teleinformatycznym przeznaczonym do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej. Pozostałe wymagania związane z ochroną informacji niejawnych zawarte są w instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego załączonym do SIWZ- załącznik nr 12.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za wykonanie robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ~ wzór załącznik nr 5 do SIWZ, 2) wykaz osób, realizujących zamówienia publicznego, związanego z dostępem do ochrony informacji niejawnych z nr aktualnych poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "POUFNE" i aktualne przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych wzór załącznik nr 5 a do SIWZ, 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wzór załącznik nr 6 do SIWZ, 4) Oświadczenie na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i uprawnień Wykonawcy - wzór załącznik nr 7 do SIWZ 5) oświadczenie Wykonawcy, że posiada uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz posiadają aktualne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "POUFNE " i aktualne przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych wzór załącznik nr 8 do SIWZ, 6) kserokopia koncesji wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; 7) kserokopia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające pełną zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE"; 8) kserokopia zaświadczenia właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ 2. formularz cenowy zawierający zestawienie wartości elementów oferty - załącznik nr 1a do SIWZ (każda pozycja w formularzu cenowym powinna być wypełniona - brak formularza cenowego lub wyceny choćby jednej pozycji w formularzu skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy pzp); 3. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną 4. pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz innych dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona przez notariusza kopia) 5. zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w toku postępowania na takie zasoby powołuje się (jeżeli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20.000,00zł


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty60,00
okres rękojmi za wady20,00
skrócenie terminu20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.