eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Budowa ścieżki rekreacyjno-spacerowej w miejscowości Strumiany, na działce nr 60/4, gm. WieliczkaOgłoszenie z dnia 2020-01-23Ogłoszenie nr 505431-N-2020 z dnia 2020-01-23 r.

Gmina Wieliczka: Budowa ścieżki rekreacyjno-spacerowej w miejscowości Strumiany, na działce nr 60/4, gm. Wieliczka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wieliczka, krajowy numer identyfikacyjny 35155536400000, ul. ul. Powstania Warszawskiego  1 , 32-020  Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 263 41 00, e-mail magistrat@wieliczka.eu, faks 12 278 68 60.
Adres strony internetowej (URL): https://www.wieliczka.eu
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 - I piętro, pok. nr 8, sekretariat Burmistrza


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki rekreacyjno-spacerowej w miejscowości Strumiany, na działce nr 60/4, gm. Wieliczka
Numer referencyjny: WZP.271.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu inwestycji pn.: "Budowa ścieżki rekreacyjno-spacerowej w miejscowości Strumiany, na działce nr 60/4, gm. Wieliczka" na cele rekreacyjne i spacerowo-komunikacyjne. Teren inwestycji położony jest na obszarze wsi Strumiany, obejmuje zagospodarowanie ternu o powierzchni około 2.000,00 m^2 na działce nr 60/4. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu inwestycji w zakresie przedmiotu zamówienia oraz budowa obiektów i urządzeń infrastruktury oraz wyposażenia w elementy zagospodarowania terenu, w tym: ? roboty porządkowe ? nasadzenia drzew i krzewów ? wykonanie ciągów rekreacyjno-spacerowych ? zakres zamówienia obejmuje również wytyczenie obiektów (oświetlenia, ławek tablic informacyjnych, koszy na śmieci) w terenie, ? uprzątnięcie placu budowy ? inwentaryzację geodezyjną powykonawczą ? usunięcie wad w zakresie gwarancji wykonania przedmiotu zamówienia. Rozwiązania techniczne jak również architektoniczne elementy związane z realizacją inwestycji winny być podporządkowane następującym założeniom: Projektowane obiekty architektoniczne powinny być wkomponowane w krajobraz i zabudowę przyległego terenu i powinny uwzględniać charakter istniejącej zabudowy architektonicznej. Wszystkie rozwiązania budowlane projektowanych obiektów powinny być harmonijnie wkomponowane w otaczający krajobraz. Winny być spełnione wymogi odnośnie warunków ochrony środowiska i krajobrazu, poszanowania interesów osób trzecich. Zadanie "Budowa ścieżki rekreacyjno-spacerowej w miejscowości Strumiany, na działce nr 60/4, gm. Wieliczka" powinno być wykonane zgodnie z załączonym do nin. SIWZ Programem funkcjonalno-użytkowym wykonanym dla tej inwestycji. Zbiorcze zestawienie powierzchni przedmiotu zamówienia: Powierzchnia terenu inwestycji 1700 m2 Ścieżka rekreacyjno-spacerowa 500 m2 Zieleń urządzona o powierzchni 1200 m2 2. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane Pozostałe kody CPV: 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznej 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczenia terenu 45113000-2 Roboty na placu budowy 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 45100000-8 Przygotowanie ternu pod budowę 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45212140-9 Obiekty rekreacyjne 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków 77313000-7 Usługi utrzymania parków 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 77300000-3 Usługi ogrodnicze 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania zieleni 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 3. Szczegółowy zakres zamówienia: 3.1. Stan obecny: Teren inwestycji położony jest na terenie wsi Strumiany. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 2.000 m^2. W najbliższej okolicy projektowanej inwestycji znajdują się plac zabaw, budynki mieszkalne, budynek świetlicy środowiskowej. Ścieżka rekreacyjno-spacerowa łączy drogi wewnętrzne i stanowić będzie także dodatkowy bezkolizyjny ciąg komunikacji pieszej. Na terenie inwestycji i w rejonie znajdują się: sieć wodociągowa, gazowa, energetyczna. Istniejące uzbrojenie nie koliduje z projektowaną inwestycją. Przy projektowaniu oraz budowie ścieżki rekreacyjno-spacerowej oraz urządzeń rekreacyjnych (ławki) należy uwzględnić istniejące sieci uzbrojenia terenu. Teren obejmujący przedmiot zamówienia musi być w pierwszej kolejności uporządkowany celem stworzenia terenu pod inwestycję. Należy wykonać inwentaryzację drzew istniejących określić ich stan, a drzewa kolidujące z projektowaną inwestycją należy usunąć. Przewiduje się pozostawienie możliwie większości drzew o znacznych rozmiarach. 3.2. Zakres do wykonania: ? Budowa zarurowania cieku wodnego; ? Budowa ścieżki rekreacyjno-spacerowej wraz z miejscami pod projektowane urządzenia wzdłuż ścieżki rekreacyjno-spacerowej; ? w zakres niniejszego zamówienia wchodzi zaprojektowanie elementów małej architektury i oświetlenia według zestawienia wskazanego w PFU, natomiast dostawa i montaż elementów małej architektury nie jest przedmiotem nin. zamówienia; ? zieleń urządzona. Wykonanie prac projektowych w zakresie przedmiotu zamówienia obejmuje: * Wykonanie kompletnej dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do wykonania projektu budowlanego, * Uzyskanie zgody Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na zarurowanie i zasypanie cieku wodnego, * Wykonanie dokumentacji dla uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego, * Uzyskanie zgody na usunięcie kolidujących z inwestycją drzew i krzewów, * Wykonanie kompletnego projektu budowlanego w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego, zgodnie z przepisami określonymi w Prawie Budowlanym oraz zawartych w innymi aktach prawnych w tym zakresie, oraz uzyskanie wynikających z przepisów: opinii, decyzji, uzgodnień, oraz prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotu zamówienia, * Wykonanie projektów wykonawczych dla projektowanej inwestycji, * Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej, * Uzgodnienie projektu budowlanego i projektu wykonawczego z Inwestorem, * Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej branży w zakresie standardu i jakości wykonania robót, sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz prawidłowości wykonania poszczególnych robót, * Wykonanie przedmiarów robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich, * Wykonanie przedmiotu zamówienia i zagospodarowania terenu, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, * Przekazanie zamawiającemu wykonanego przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją powykonawczą i dokumentacją budowy oraz pozwoleniem na użytkowanie. * Zakres powyższych prac szczegółowo został opisany w programie funkcjonalno-użytkowym dla inwestycji pn.: "Budowa ścieżki rekreacyjno-spacerowej w miejscowości Strumiany na działce nr 60/4, gm. Wieliczka". * Wykonawca zobowiązuje się dokonać nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego na rzecz Zamawiającego. W ramach przeniesienia Praw Autorskich Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość przysługujących mu majątkowych praw autorskich do projektów lub ich części. Przeniesienie praw autorskich będzie bezwarunkowe, uprawniające do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania, w kraju i za granicą na wszystkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności do: 1) utrwalania, 2) zwielokrotnienia określoną techniką, 3) wprowadzania do obrotu, 4) wprowadzania do pamięci komputera, 5) najmu, 6) dzierżawy, 7) zastosowania do wielu budów. Przeniesienie Praw Autorskich obejmować będzie ponadto prawo do dokonywania zmian i modyfikacji, w tym do włączania w całości lub w części do innych dokumentacji projektowych oraz do wykonywania prawa zależnego. 4. W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. Materiały i urządzenia równoważne to takie, które mają te same cechy funkcjonalne co wskazane w SIWZ i jego załącznikach konkretne z nazwy lub pochodzenia. Ich jakość i parametry nie mogą być gorsze od jakości określonego w SIWZ i jego załącznikach materiału lub urządzenia. W przypadku zastosowania (propozycja w ofercie) innych zamienników rynkowych na wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania (w ofercie), że nie będą one gorsze od wskazanych w SIWZ i jego załącznikach, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz posiadać będą niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania wymagane w dokumentacji przetargowej. 5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszelkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację właściwości użytkowych albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym jak również przeterminowane nie mogą być stosowane. 6. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp to: 6.1. Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 6.2. normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące normy europejskie, 6.3. europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 6.4. wspólne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), 6.5. normy międzynarodowe, 6.6. specyfikacje techniczne, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjęte przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 6.7. inne systemy referencji technicznych ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne, 6.8. Polskie Normy, 6.9. Polskie aprobaty techniczne, 6.10. Polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw, 6.11. krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i 730). 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 3 letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia, licząc od dnia odbioru końcowego. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia przez Wykonawcę jest jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z punktem 17 SIWZ. 8. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 8.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zewnętrzne i uporządkować teren budowy i tereny sąsiednie, jeżeli w czasie robót naruszył te tereny. Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem realizacji zadania. Wykonawca ponosi wszelkie koszty za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w trakcie realizacji zadania. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanymi. 8.2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów i urządzeń własnych. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów aktualne dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności). Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urządzeń obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP oraz ppoż. i maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 8.3. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 8.4. Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych (inwentaryzacja powykonawczą). 8.5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego przed podpisaniem umowy na wykonanie usług projektowych i robót budowlanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 8.6. W celu zabezpieczenia realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu do posiadania opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia do wysokości minimum 50 000,00 zł. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), w szczególności dotyczy to czynności związanych z wykonaniem: - robót przygotowawczych; - robót ziemnych; - robót w zakresie wycinki oraz nasadzeń; - zarurowania cieku wodnego oraz ukształtowania terenu; - podbudowy oraz nawierzchni ścieżki spacerowo-rekreacyjnej; - robót montażowych i instalacyjnych; - robót porządkowych. Obowiązek ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w szczególności: projektantów, kierownika budowy, kierownika robót, lub samozatrudnionych itp. 9.1. Zamawiający wymaga aby wykonawca/podwykonawca przedłożył Zamawiającemu najpóźniej z dniem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz na każde żądanie zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które wykonują opisane wyżej czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wskazane przez zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, wskazanie daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu każdej osoby wymienionej w oświadczeniu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku zmiany osób w trakcie realizacji zamówienia, które wykonują czynności opisane w punkcie 3.9. Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania uaktualnić oświadczenie poprzez złożenie nowego oświadczenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni licząc od dnia wystąpienia takiej zmiany. 9.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wypełniania przez Wykonawcę/podwykonawcę nałożonych na niego obowiązków w czasie realizacji zamówienia poprzez np. zwrócenie się do właściwego inspektoratu pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli lub też poprzez żądanie od Wykonawcy/podwykonawcy przedstawienia oświadczenia jak wyżej lub następujących dokumentów: a) Poświadczonej/ych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", lub (i) b) Dokumentów np. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy (wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek), lub (i) c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO. 9.3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności jak również niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie oświadczenia lub dokumentów, o których mowa wyżej skutkowało będzie nałożeniem sankcji w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca ma prawo do zapoznania się z przedmiotem zamówienia. W przypadku wątpliwości wynikłych podczas wykonania wizji w terenie, Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień na złożone wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z punktem 8 i 12 SIWZ. W celu jednoznacznych odpowiedzi na ewentualne wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający oświadcza, że nie będą udzielane żadne odpowiedzi w trakcie przeprowadzania wizji lokalnej oraz nie będą sporządzane żadne notatki z przeprowadzonych wizji.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71200000-0
71222000-0
71220000-6
71320000-7
45100000-8
45111200-0
45111291-4
45233250-6
45340000-2
45232130-2
45233200-1
45231400-9
45111213-4
45113000-2
45112700-2
45100000-8
45112210-0
45233253-7
45233260-9
45233200-1
45233161-5
45212140-9
45112711-2
77313000-7
45316100-6
45220000-5
77300000-3
77310000-6
45111291-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy wykonać w terminie: - rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy - zakończenie robót: 30.11.2020 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: a) jedną robotę polegającą na wykonaniu zarurowania odcinka cieku wodnego lub rowu o ciągłej długości co najmniej 100 m o przekroju rur co najmniej 50 cm.; b) jedną robotę polegającą na wykonaniu ciągu komunikacyjnego (pieszego lub jezdnego) o nawierzchni asfaltowej o powierzchni co najmniej 500 m2. Wykonawca może wykazać wykonanie robót jak w pkt III.1.3 lit a) i b) w ramach jednej umowy (jednej roboty) lub w ramach dwóch odrębnych umów (robót). Uwaga. Wykonawcy, którzy zdobyli wymagane zdolności techniczne (doświadczenie) w ramach konsorcjum, zobowiązani są w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykazać rzeczywisty zakres robót jaki wykonywali w ramach w/w konsorcjum.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do w/w warunku w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się, aby Wykonawcy wykazali spełnianie warunku wspólnie (np. Wykonawca A wykazał się posiadanym doświadczeniem w wykonaniu zarurowania odcinka cieku wodnego lub rowu o ciągłej długości co najmniej 100 m o przekroju rur co najmniej 50 cm, Wykonawca B wykazał się posiadanym doświadczeniem w wykonaniu ciągu komunikacyjnego (pieszego lub jezdnego) o nawierzchni asfaltowej o powierzchni co najmniej 500 m2). W/w odnosi się również do podmiotu innego udostępniającego zasób doświadczenia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 1.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokument o którym mowa w pkt III.4) ppkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W/w dotyczy również odpowiednio wspólników spółki cywilnej którzy traktowani będą jak wykonawcy wspólnie ubiegający się u dzielenie zamówienia publicznego. 1.2) Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp zobowiązany jest do przedstawienia w odniesienia do tych podmiotów dokumentu o którym mowa w pkt III.4) ppkt 1. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie pkt III.4) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.1) Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2.2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu/ów, o którym/ych mowa w pkt 2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2.1) stosuje się. 2.3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, - inne dokumenty, wykaz według wzoru wykazu stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ na okoliczność spełnienia warunku o którym mowa w punkcie III.1.3) nin. ogłoszenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oświadczenie o grupie kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, (pkt 13.3. SIWZ) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (sporządzone według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia w/w dokumentu. 2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą następujących dokumentów: 2.1) Formularz oferty - wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku dokumentu wielostronicowego, należy go podpisać na każdej jego stronie. 2.2) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) - W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp (pkt 5.4. SIWZ), będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wraz z ofertą (w szczególności zobowiązania) które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2.3) Stosowne pełnomocnictwo/a - lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania oferty - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z oferty lub dokumentu (oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Wadium musi być wniesione do dnia 07.02.2020.r. do godz. 09:50.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku (art. 144 ust. 1 uPzp) zgodnie z §15 projektu umowy oraz: 1. zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy, 2. udziału lub zmiany podwykonawców, 3. zmiany kierownika budowy, oraz innych osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, w przypadkach uzasadnionych przez Wykonawcę (np. choroba, śmierć, utrata uprawnień, braku przynależności do stosownej Izby), pod warunkiem, iż będą to osoby o kwalifikacjach zgodnie z obowiązującymi przepisami, 4. zmiany terminu wykonywania umowy wynikającą z przedłużającego się wykonawstwa robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, z powodu zdefiniowanej siły wyższej (w tym m. in. niekorzystnych warunków atmosferycznych), 5. zmiany terminu wykonywania umowy wynikającą z przedłużających się procedur administracyjnych (np. związanych z zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnień lub decyzji, uzyskaniem klauzul na mapach inwentaryzacyjnych powykonawczych, itp.), 6. zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na wystąpienie kolizji z istniejącymi sieciami, konstrukcjami, które stanowią przeszkodę w prawidłowej realizacji zamówienia o czas usunięcia przeszkody, 7. zmniejszenia ilości zamówienia wynikające z faktu, iż realizacja tej części stała się dla Zamawiającego nieuzasadniona społecznie lub ekonomicznie, 8. zmian poprawiających sprawność wykonywania robót (w tym zmiany technologii lub zastosowania materiałów wskazanych przez Zamawiającego), 9. na wniosek Wykonawcy o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy pod warunkiem zachowania jego ciągłości i bez zmniejszania jego wysokości, 10. zmiany warunków finansowania, 11. wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania warunków już zawartej umowy do nowych uregulowań prawnych, 12. zmiany wynagrodzenia brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT, 13. możliwe są zmiany umowy, które w sposób obiektywny są korzystne dla Zamawiającego, a na dokonanie tych zmian wyraża zgodę Wykonawca, 14. zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wpływające na dochowanie terminów umownych, 15. zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, gdy zasadność takiej zmiany powstała na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikająca z podpisanych przez Zamawiającego umów, bądź przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umów z instytucjami zewnętrznymi, 16. zmiany terminów kwot płatności, w szczególności jeżeli zmiana taka umożliwi Zamawiającemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania lub/i terminowe rozliczenie się z zakończenia inwestycji przed instytucjami zewnętrznymi, lub wynikają ze znacząco szybkiego zakończenia przedmiotu zamówienia niż wskazują na to terminy umowne, 17. zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 18. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza i ich wprowadzenie na etapie prowadzonego postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 19. zmian w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia prac wymagających wykonania prac zastępczych lub dodatkowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-07, godzina: 09:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.