eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › "Obsługa serwisowa sprężarek dołowych Kopalni Soli "Wieliczka"Ogłoszenie z dnia 2020-01-20Ogłoszenie nr 503683-N-2020 z dnia 2020-01-20 r.

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna: "Obsługa serwisowa sprężarek dołowych Kopalni Soli "Wieliczka"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna, krajowy numer identyfikacyjny 00004168300000, ul. Park Kingi  1 , 32-020  Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 278 71 11, 12 278 71 36, , e-mail maciej.trabka@kopalnia.pl, , faks 122 787 110.
Adres strony internetowej (URL): www.kopalniawieliczka.eu; www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka Akcyjna - Górnictwo

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Tak
adres
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Sekretariat
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Obsługa serwisowa sprężarek dołowych Kopalni Soli "Wieliczka"
Numer referencyjny: KSW/2019/TEM/148
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego za wynagrodzeniem usług serwisowych dołowych agregatów sprężarkowych używanych w Kopalni Soli "Wieliczka" (dalej jako: "usługi serwisowe"), mających na celu zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania. 1.2. W skład urządzeń przewidzianych do serwisowania (dalej jako: "sprężarki") wchodzą następujące sprężarki: 1) agregat sprężarkowy MAS typu AST-45G - 1 sztuka, 2) agregat sprężarkowy MAS typu AST-75G - 2 sztuki. 1.3. Świadczenie usług serwisowych winno być realizowane zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową przedmiotowych sprężarek, którą Zamawiający jest zobowiązany udostępnić Wykonawcy do wglądu, na każde jego żądanie. 1.4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji umowy ważnej oceny zdolności do świadczenia usług serwisowych maszyn/urządzeń w odniesieniu do maszyn i urządzeń budowy przeciwwybuchowej, w zakresie przedmiotu umowy, wydanej przez jednostkę notyfikowaną. 1.5. Naprawa sprężarek powinna być wykonywana przez wymianę uszkodzonych części lub podzespołów na fabrycznie nowe znajdujące się w wykazie części zamiennych danej sprężarki, zawartym w dokumentacji techniczno-ruchowej. 1.6. Wykonywane usługi serwisowe, prócz zapewnienia naprawy sprężarek mają także na celu zapobieganie awarii sprężarek, co w konsekwencji powinno zapewnić wyeliminowanie sytuacji, w których drobna awaria pociąga za sobą naprawę większą, bardziej kosztowną i wymagającą dłuższego okresu na jej usunięcie. W efekcie winno to ograniczyć do minimum czas przestoju sprężarki i koszty jej serwisowania. 1.7. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania serwisu winien złożyć stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z aktualną budową i aktualnym stanem technicznym sprężarek. Na żądanie Wykonawcy, Zamawiający każdorazowo udostępni mu posiadaną dokumentację do wglądu. 1.8. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia sprężarek dokonane z winy umyślnej Zamawiającego, pracowników Zamawiającego lub przez osoby trzecie. Wykonawca nie odpowiada także za uszkodzenia sprężarek wynikające z niezgodnego z instrukcją używania lub obsługi sprężarki. 2. Zakres usług serwisowych. Usługi serwisowe obejmują: 1) wykonywanie okresowych przeglądów serwisowo - konserwacyjnych sprężarek oraz diagnostykę stanu technicznego sprężarek - na zasadach określonych w pkt 5, 2) wykonywanie napraw sprężarek - na zasadach określonych w pkt 6 i 7, 3) pełnienie gotowości serwisowej - na zasadach określonych w pkt 8, 4) udzielanie konsultacji i porad z zakresu obsługi i funkcjonowania sprężarek - na zasadach określonych w pkt 9, 5) dokonywanie zapisów wykonanych prac w książce serwisowej - na zasadach określonych w pkt 10. 3. Okresowe przeglądy serwisowo - konserwacyjne sprężarek. 3.1. W ramach realizacji usług serwisowych Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania okresowych przeglądów sprężarek, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcjami obsługi urządzeń, w terminach uzgodnionych każdorazowo z Zamawiającym oraz na zasadach określonych poniżej: Lp. Nazwa urządzenia Częstotliwość przeglądów Max. ilość przeglądów w ciągu obowiązywania umowy 1) Agregat sprężarkowy MAS typu AST-45G - po 1500 godzinach pracy, nie mniej niż 1 raz w ciągu roku - 8, 2) Agregat sprężarkowy MAS typu AST-75G - po 1500 godzinach pracy, nie mniej niż 1 raz w ciągu roku - 16, 3) Przegląd i konserwacja Aktywnej Linii Samogaszącej agregatów - raz w roku - 6. 3.2. Zamawiający może zrezygnować z części przeglądów agregatów sprężarkowych w zależności od swoich potrzeb (prawo opcji) w zakresie przekraczającym: 1) dwa przeglądy agregatu sprężarkowego MAS typu AST-45G, 2) cztery przeglądy agregatu sprężarkowego MAS typu AST-75G. 3) dwa przeglądy i konserwacje Aktywnej Linii Samogaszącej. 3.3. Pierwsze przeglądy serwisowo - konserwacyjne po zawarciu umowy zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnie prowadzoną dla urządzeń dokumentacją eksploatacyjną. 3.4. W ramach realizacji przeglądów serwisowo - konserwacyjnych sprężarek Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt części zamienne oraz materiały eksploatacyjne wymienione w załączniku nr 2 do SIWZ. 3.5. Szczegółowy zakres okresowych przeglądów serwisowo - konserwacyjnych sprężarek określa załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Wykonywanie napraw sprężarek. 4.1. W ramach realizacji usług serwisowych Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług polegających na usuwaniu wszelkich uszkodzeń lub nieprawidłowości w pracy sprężarek w ilości maksymalnej 800 godzin pracy jednego serwisanta. 4.2. Powyższe usługi będą sprawowane na zlecenia Zamawiającego. Zamawiający zleci świadczenie usług polegających na wykonywaniu napraw sprężarek w zależności od potrzeb. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części wymiaru tych usług (prawo opcji). 4.3. W razie wystąpienia nieprawidłowości w pracy lub zatrzymania pracy sprężarki (awarii), pracownik dozoru Zamawiającego dokona zgłoszenia awarii do Wykonawcy. 4.4. Zgłoszenie awarii nastąpi faxem lub za pośrednictwem poczty email i jednocześnie zostanie potwierdzone telefonicznie. 4.5. Niezwłocznie, po przekazaniu zgłoszenia awarii, Wykonawca potwierdza przyjęcie zgłoszenia drogą elektroniczną, faksem lub telefonicznie. Pracownik Wykonawcy przyjmujący zgłoszenie jest zobowiązany podać zgłaszającemu swoje imię i nazwisko. 4.6 Reakcja serwisowa Wykonawcy nastąpi w ciągu 4 godzin od momentu przekazania zgłoszenia serwisowego awarii przez Zamawiającego. Zamawiający udokumentuje dokładną datę i czas reakcji serwisowej. 4.7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w jak najkrótszym czasie, jednak nie w dłuższym niż w ciągu 72 godzin od momentu przekazania zgłoszenia serwisowego przez Zamawiającego. 4.8. Termin, o którym mowa w pkt 4.7 może ulec wydłużeniu na wniosek Wykonawcy ze względu na wymogi techniczne naprawy. Wniosek winien zostać złożony Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie. Warunkiem wydłużenia powyższych terminów jest pisemna akceptacja wniosku przez Zamawiającego, wyrażona wedle zasad reprezentacji, pod rygorem nieważności. W szczególności wydłużenie terminów jest uzasadnione jeżeli ich zachowanie jest niemożliwe ze względu na terminy dostarczenia części zamiennych, wyznaczone przez dostawców tych części. 4.9. Odbiór usunięcia wady awarii odbywać się będzie zgodnie z następującymi zasadami: 1) po wykonaniu przez Wykonawcę naprawy, Wykonawca zgłasza jej wykonanie, 2) w trakcie odbioru Wykonawca wraz z Zamawiającym sporządzą stosowny zapis w książce serwisowej, potwierdzający wykonanie naprawy, zawierający w szczególności wszystkie ustalenia poczynione w toku podjętych czynności, datę i czas podejmowanych czynności, ilość godzin pracy serwisantów oraz zakres wykonanej naprawy, 3) w przypadku braku odbioru naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji naprawy oraz do ponownego zgłoszenia wykonania naprawy. Po ponownej naprawie postanowienia ppkt 1 - 2 stosuje się odpowiednio. Czas od braku odbioru naprawy do ponownego zgłoszenia wykonania naprawy wlicza się do czasu naprawy. 4) czynności odbioru ze strony Zamawiającego przeprowadza upoważniona osoba wskazana w wykazie o którym mowa w pkt 6.2. 4.10. Odbiór usunięcia awarii obejmować będzie również odbiór części zamiennych dostarczonych przez Wykonawcę w ramach realizacji tych usług. 4.11. Postanowienia pkt 4.9 stosuje się odpowiednio do odbioru wykonanych przeglądów serwisowo - konserwacyjnych, o których mowa w pkt 3. 5. Części zamienne. 5.1. W ramach realizacji usług serwisowych polegających na naprawie sprężarek Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia części, podzespołów oraz materiałów niezbędnych do wykonania napraw sprężarek, zgodnie z cennikiem zawartym z zestawieniu części zamiennych stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stosownie do potrzeb serwisowych, w zakresie nie przekraczającym maksymalnych ilości określonych w tym zestawieniu. 5.2. O potrzebie zastosowania części, podzespołów oraz materiałów niezbędnych do wykonania obsługi serwisowej, które nie znalazły się w zestawieniu części zamiennych stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ lub w zakresie przekraczającym maksymalne ilości określone w tym zestawieniu, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 5.3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów gwarancyjnych, atestów, certyfikatów, znaków jakości producenta, aprobat technicznych oraz deklaracji zgodności dotyczących zakupionych i dostarczonych części, podzespołów oraz materiałów niezbędnych do wykonania usług serwisowych, jeżeli takie dokumenty zostały wydane. 5.4. Niezależnie od gwarancji producenta oraz praw przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady rzeczy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wymienione części sprężarek, na okres 12 miesięcy od chwili podpisania protokołu odbioru usługi obejmującej wymianę danej części. W przypadku ujawnienia się wad zainstalowanych części we wskazanym okresie, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany lub naprawy wadliwych części. 6. Gotowość serwisowa. 6.1. W ramach świadczenia usług serwisowych Wykonawca jest zobowiązany do gotowości serwisowej, w tym: 1) pełnienia dyżurów serwisowych, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, 2) utrzymywania systemów łączności umożliwiających telefoniczny, faksowy lub przy użyciu poczty elektronicznej kontakt z Wykonawcą przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 6.2. Wykaz upoważnionych pracowników Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą oraz upoważnionych pracowników Wykonawcą do kontaktu z Zamawiającym, a także numery telefonów, faksów, adresy poczty elektronicznej, na które będą kontaktować się te osoby, zostaną ustalone przez Zamawiającego i Wykonawcę niezwłocznie po zawarciu umowy. Zmiana danych teleadresowych Wykonawcy może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu o tym Zamawiającego na piśmie. 7. Udzielanie konsultacji i porad z zakresu obsługi i funkcjonowania sprężarek. 7.1. W ramach świadczenia usług serwisowych Wykonawca jest zobowiązany do udzielania telefonicznych konsultacji i porad z zakresu obsługi i funkcjonowania sprężarek. W tym celu Wykonawca zapewnia, iż osoba pełniąca dyżur serwisowy lub inna osoba wskazana przez Wykonawcę, będzie dysponowała kompetencjami niezbędnymi do bieżącego udzielania odpowiedzi na skierowane do niej zapytania dotyczące obsługi i funkcjonowania serwisowanych sprężarek. 7.2. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego może zgłaszać zapytania telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. 7.3. W przypadku gdy z uwagi na złożoność problemu udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub poinformowanie o sposobie rozwiązania problemu w sposób określony w pkt 7.1 nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub poinformowania o sposobie rozwiązania problemu w udokumentowanej formie /mail, faks, pisemnie/ nie później niż w terminie do 72 godzin od momentu dokonania zgłoszenia zapytania. 8. Książka serwisowa. 8.1. W ramach świadczenia usług serwisowych Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia książki serwisowej. 8.2. W książce serwisu Wykonawca jest zobowiązany zamieszczać między innymi informacje o dokonanych przeglądach, stwierdzonych awariach i usterkach, a także podjętych czynnościach mających na celu ich usunięcie. W książce serwisowej winien być również podany wymiar godzinowy podjętych działań w zakresie usuwania awarii. 8.3. Zamawiający ma prawo prowadzić kontrolę prawidłowości prowadzenia książki serwisowej oraz dokonywać wpisów dotyczących wszelkich działań Wykonawcy, podjętych w ramach usług serwisowych. 8.4. Książka serwisowa przechowywana będzie u Zamawiającego. 8.5. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, opracuje wzór książki serwisowej. 9. Obowiązek zatrudniania przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób wykonujących usługi serwisowe wyłącznie na podstawie umów o pracę (szczegółowe zapisy zostały zawarte w § 17 wzoru umowy). Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, zamieszczonej na platformie Zamawiającego dostępnej pod adresem www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

II.5) Główny kod CPV: 50.53.13.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprężarek
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
24

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia. 1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, licząc od daty wejścia umowy w życie. 2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia, nie wcześniej jednak niż w dniu 23.03.2020 r. 3. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada siedzibę, określonym w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spełniają inne wymogi określone w tym załączniku lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch usług polegających na serwisowaniu sprężarek śrubowych w wykonaniu przeciwwybuchowym o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 złotych brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, będzie zobowiązany do złożenia, wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wskazanego powyżej dokumentu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania na dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub do wskazania, iż dokumenty lub oświadczenia znajdują się w posiadaniu Zamawiającego.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, będzie zobowiązany do złożenia, wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, następujących dokumentów: 1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 2) wykazu wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na serwisowaniu sprężarek śrubowych w wykonaniu przeciwwybuchowym o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 złotych brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej, w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane. Wykonawca jest w takim przypadku zobowiązany do wskazania, iż dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku oferty składanej w formie pisemnej dokumenty, o których mowa powyżej powinny zostać złożone: 1) w przypadku oświadczeń - w formie oryginałów, podpisanych przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 2) w przypadku innych dokumentów - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcę, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. W przypadku oferty składanej elektronicznie dokumenty, o których mowa powyżej powinny zostać złożone w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną. Dokumenty w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wskazanych powyżej oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania na dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub do wskazania, iż dokumenty lub oświadczenia znajdują się w posiadaniu Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez odrębnego wezwania - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku oferty składanej w formie pisemnej oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w formie oryginału, podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. W przypadku oferty składanej elektronicznie oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną. Dokumenty w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium w wysokości: 10 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao Spółka Akcyjna Konto: 75124047481111000048778501 z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2019/TEM/148 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. 3. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji gdy Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce "OFERTY" - poprzez wybranie polecenia "dodaj dokument". 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena0,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) jeżeli którakolwiek ze sprężarek objętych umową ulegnie całkowitemu zniszczeniu lub jej naprawa okaże się być ekonomicznie nieopłacalna; w takim przypadku dopuszcza się odstąpienie od wykonywania dalszych usług serwisowych w odniesieniu do tej sprężarki lub zastąpienie jej inną, o podobnych parametrach technicznych, względem której Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać usługi serwisowe, 2) jeżeli dla wykonania usług polegających na naprawach sprężarek konieczny będzie zakup większej ilości części zamiennych, podzespołów lub materiałów, niż maksymalna ilość wskazana w załączniku nr 2 do umowy, dopuszcza się zwiększenie ilości części zamiennych, podzespołów lub materiałów wymienionych w poszczególnych pozycjach załącznika nr 2 do umowy, wraz ze zwiększeniem maksymalnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy o wartość dodatkowo zakupywanej części; 3) w przypadku niedokonania zlecenia usług w minimalnym zakresie określonym w umowie w terminie obowiązywania umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 wzoru umowy, dopuszcza się wydłużenie obowiązywania umowy na dalszy czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy; 4) w przypadku niedokonania zlecenia usług w maksymalnym zakresie określonym w umowie w terminie obowiązywania umowy, dopuszcza się wydłużenie obowiązywania umowy na dalszy czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. 2. Zgodnie z brzmieniem art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z poniższych przyczyn: 1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. Oprócz okoliczności wskazanych w pkt 1 i 2, zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 4. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w pkt 1 - 3 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron umowy, roszczenia o zmianę umowy. 5. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w pkt 1 - 3, każdej ze Stron umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać: 1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 2) uzasadnienie dokonania zmiany umowy, 6. Wystąpienie, o którym mowa w pkt 5 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy. 7. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8. Zmian umowy dokonuje się w formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-04, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 359 z późn. zm.). 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr: 75124047481111000048778501, w Banku Pekao Spółka Akcyjna z dopiskiem: "zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sprawie KSW/2019/TEM/148". 4. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.