eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji na terenach i obiektach wskazanych przez ZamawiającegoOgłoszenie z dnia 2019-01-12Ogłoszenie nr 503030-N-2019 z dnia 2019-01-12 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji na terenach i obiektach wskazanych przez Zamawiającego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 369088434, ul. Zjednoczenia  110 C , 65-120   Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 62 322 91 97, , e-mail dz.zamowien-pub@zgkim.zgora.pl, , faks 68 322-91-11.
Adres strony internetowej (URL): www.zgkim.zgora.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zgkim.zgora.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście
Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 65-120 Zielona Góra ul. Zjednoczenia 110C, SEKRETARIAT


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji na terenach i obiektach wskazanych przez Zamawiającego
Numer referencyjny: DZ.260.21.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: zadanie nr 1 - A - świadczenie usługi zakresie dezynsekcji i deratyzacji na terenach i w obiektach Działu Zagospodarowania Odpadów ZGK Sp. z o.o. ul. Wrocławska 73 (Racula) w zakresie: 1) wykonywanie zabiegów deratyzacji (odszczurzanie) w obiektach o pow. 9 920 m2 - niezbędnym jest wykładanie minimum cztery razy w miesiącu środków stałych i płynnych, 2) wykonywanie zabiegów deratyzacji (odszczurzanie) na terenie otwartym o pow. około 10 0000 m2 - niezbędnym jest wykładanie minimum cztery razy w miesiącu środków stałych i płynnych, 3) wykonywanie skutecznych zabiegów dezynsekcji (karaluchy) w obiektach o pow. 6 920 m2(z wyłączeniem hali sortowni odpadów użytkowych, ujętej w osobnej pozycji), - niezbędnym jest minimum cztery razy w miesiącu przeprowadzanie czynności dezynsekcyjnych (opryski), 4) wykonanie skutecznych zabiegów dezynsekcji w hali sortowni odpadów użytkowych o pow. 3 000m^2 3 razy w miesiącu - opryski, 5) wykonanie skutecznych zabiegów dezynsekcji w hali sortowni odpadów użytkowych o pow. 3 000m^2 i kubaturze 30 000 m^3 1 raz w miesiącu - zamgławianie, 6) wykonywanie skutecznych zabiegów dezynsekcji (karaluchy) i deratyzacji skarpy pola składowego "C" około 2000m2 - cztery razy w roku, 7) wykonywanie skutecznych zabiegów dezynsekcji (muchy) na stanowisku sita obrotowego , sortowni szkła oraz hali sortowni odpadów użytkowych (zamgławianie, opryski) - cztery razy w roku. W przypadku wykonywania zabiegów w hali sortowni należy bezwzględnie zakryć wszystkie otwory wentylacyjne, o pow. 4200m^2 8) wykonywanie zamgławiania komór kompostowych - dezynsekcji gazowej - wraz z wykonaniem szczelnego przykrycia - w ilości zgłoszonej przez Zamawiającego (max. ilość komór 24 szt.), pow. ok. 2250m^2 - 1 raz w miesiącu B. świadczenie usługi zakresie dezynsekcji i deratyzacji w garażach pojazdów bezpylnych, warsztatach i pomieszczeniach socjalnych oraz w 18 pojazdach bezpylnych na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Zjednoczenia 110C obiektach w zakresie: 1. Wykonywanie zabiegów deratyzacji (odszczurzania) w obiektach o powierzchni 3388,20 m^2 - niezbędnym jest wykładanie dwa razy do roku środków stałych i płynnych, 2. Wykonywanie skutecznych zabiegów dezynsekcji (karaluchy) we wszystkich obiektach o pow. 3388,20 m2 - niezbędnym jest cztery razy w roku przeprowadzanie czynności dezynsekcyjnych opryski, zamgławianie, proszkowanie lub inne), 3. Wykonywanie dezynsekcji w 18 pojazdach bezpylnych 2 razy do roku. 4. Wykonanie deratyzacji w 18 pojazdach bezpylnych 2 razy w roku. W przypadku nadmiernego występowania zagrożenia - wykonanie usługi w trybie awaryjnym, po zgłoszeniu telefonicznym w terminie max. 8 godzin od zgłoszenia. zadanie nr 2 - przeprowadzenie czterech oprysków na terenie Zielonej Góry: dwa razy w roku przeciw kleszczom, wiosenny przeciw meszkom i komarom oraz wczesną wiosną oprysk zbiorników wodnych. I oraz II OPRYSK NAZIEMNY - PRZECIW KLESZCZOM: 1) Wykonanie dwóch oprysków przeciw kleszczom, polegających na zamgławianiu przestrzennym specjalistycznym środkiem szaty roślinnej: zadrzewienia, krzewy, gęstwiny, szuwary i zarośla, na terenie Zielonej Góry, w szczególności obejmuje: miejskie przedszkola i żłobki, komunalne place zabaw, miejskie parki oraz cmentarze. 2) Termin wykonania oprysku; pierwszy do 30.04.2019r. - lub w zależności od warunków pogodowych, drugi - wg potrzeb do uzgodnienia (ok. września 2019r.). 3) Terminy oprysków są szacunkowe, dopuszcza się zmiany, które mogą być uzależnione od warunków pogodowych lub innych nieprzewidzianych okoliczności w czasie trwania umowy. Szczegółowy wykaz terenów do oprysków stanowi załącznik nr 2 do umowy dla zadania nr 2 - tabela nr 1. III OPRYSK ZBIORNIKÓW WODNYCH - PRZECIW larwom komarów: 1) Wykonanie oprysku przeciw meszkom i komarom zbiorników wodnych, polegający na aplikacji owadobójczych środków mikrobiologicznych w miejscach rozwoju larw komarów, o łącznej powierzchni ok. 84 900m^2 wraz z monitoringiem. 2) Prace monitoringowe - będą polegać na zbadaniu ilości larw w zbiornikach wodnych przed wykonaniem oprysków oraz 3 dni po ich wykonaniu w celu sprawdzenia jego skuteczności. Podstawą udokumentowania oprysku będzie karta monitorowania dot. obecności larw, zawierająca min. numer strefy (zgodnie z tabelą nr 2 ), datę badania, ilość larw w 1l wody, uwagi, oraz podpis Wykonawcy wraz z pieczątką. 3) Zadanie obejmuje również przeprowadzenie akcji informacyjnej na terenie ogrodów działkowych, poprzez umieszczenie w miejscu publicznym pisemnej informacji dotyczącej sposobu walki z komarami w zbiornikach na terenie działek. Wzór pisma stanowi załącznik nr 2b do umowy na zadanie nr 2. 4) Termin wykonania oprysku do 30.04.2019r. - lub w zależności od warunków pogodowych. 5) Termin oprysków jest szacunkowy, dopuszcza się zmianę, która może być uzależniona od warunków pogodowych lub innych nieprzewidzianych okoliczności w czasie trwania umowy. Szczegółowy wykaz zbiorników do oprysku stanowi załącznik nr 2 do umowy dla zadania nr 2 - tabela nr 2. IV OPRYSK NAZIEMNY- PRZECIW MESZKOM I KOMAROM: 1) Wykonanie oprysku naziemnego przeciw meszkom i komarom, polegającego na zamgławianiu przestrzennym specjalistycznym środkiem szaty roślinnej: zadrzewienia, krzewy, gęstwiny, szuwary i zarośla, na terenie Zielonej Góry, o łącznej powierzchni ok. 412 000 m^2, w szczególności obejmuje: tereny osiedlowe, pasy drogowe, parki i skwery, miejsca przy zbiornikach wodnych. 2) Termin wykonania oprysków wg. potrzeb do uzgodnienia, przy pierwszym zmasowanym wylocie owadów (ok. maj-czerwiec).

II.5) Główny kod CPV: 90922000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90923000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: zadanie nr 1 - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019r zadanie nr 2 - od 01.03.2019. do 31.10.2019r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę dla: Zadania 1: 200 000zł Zadania 2: 200 000zł
Informacje dodatkowe W przypadku składania oferty na oba zadania Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 400 000zł;
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie w realizacji wykonania usług zgodnych z przedmiotem zamówienia w zakresie umów zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - realizowanych w tym okresie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: Dla zadania 1 - wykazał minimum dwie usługi polegające na przeprowadzeniu dezynsekcji i deratyzacji na terenach otwartych i w obiektach zamkniętych oraz na obiektach związanych z zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych potwierdzone listami referencyjnymi, na kwotę minimum 25 000zł brutto, każda; - wykazał się posiadaniem certyfikatu potwierdzającego szkolenie z użyciem preparatów I klasy toksyczności ważnym na cały okres obowiązywania umowy; Dla zadania nr 2 - wykazał minimum dwie usługi polegające na przeprowadzeniu dezynsekcji polegającej na opryskach przeciw komarom, meszkom lub kleszczom, na terenach otwartych potwierdzone listami referencyjnymi, na kwotę minimum 25 000zł brutto każda; - dysponuje zaświadczeniem o ukończonym szkoleniu w zakresie dezynsekcji - lub co najmniej jedną osobą zdolną do realizacji zamówienia: - tzn. osoba ta posiada ukończone szkolenie w zakresie dezynsekcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku składania oferty na dwa zadania, Wykonawca sumuje warunki spełnienia dotyczące "zdolności technicznej lub zawodowej".

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; w przypadku nie złożenia przez Wykonawcę, Zamawiający pobierze samodzielnie z ogólnodostępnych i bezpłatnych elektronicznych baz danych: www.ms.gov.pl; www.ceidg.gov.pl; jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 1), zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika nr III.3 do SIWZ; 3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wg załącznika nr III.4 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną; dla zadania nr 1: 200 000zł, dla zadania nr 2: 200 000zł. W przypadku składania oferty na oba zadania Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 400 000zł. 2) wykaz minimum dwóch usług (na każde zadanie), przy czym każda musi być wykonana nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonywana w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane wg załącznika nr III.1 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy zostały one wykonane/są wykonywane należycie - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 10.2.3 SIWZ; 3) dla zadania nr 1: certyfikat potwierdzający szkolenie z użyciem preparatów I klasy toksyczności ważnym na cały okres obowiązywania umowy, dla zadania nr 2: zaświadczenie o ukończonym szkoleniu w zakresie dezynsekcji - lub wykaz osób/ co najmniej jedną osobę zdolną do realizacji zamówienia, tzn. posiadającą ukończone szkolenie w zakresie dezynsekcji oraz posiada ukończone szkolenie w zakresie dezynsekcji;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dokumenty i oświadczenia, które składa każdy Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu (aktualne na dzień składania oferty): 1) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1.1. do SIWZ oraz 1.2. formularz cenowy 2) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ, aktualne na dzień składania oferty 3) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, aktualne na dzień składania oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12. 1.2) niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 4) Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 12.5.3) SIWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego. 2. Oświadczenie, które składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634 z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiazania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości: zadanie nr 1 - 2 000 zł zadanie nr 2 - 3 500 zł Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm., Dz. U. z 2017r., poz. 1508 z późn. zm. i Dz. U. z 2015r 1240 z późn. zm.); Wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy Pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 22.01.2019r. do godz. 10:00 (musi być na rachunku Zamawiającego); Szczegółowe informacje w sprawie wadium opisane są w SIWZ pkt. 14.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena95,00
czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego wykonania usługi w trybie awaryjnym5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zwiększenie przedmiotu zamówienia, określonego w SIWZ. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia przedmiotu zamówienia dla każdej części w okresie trwania umowy, Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z art. 34 ust.5 ustawy PZP. a) Realizacja prawa opcji - w zależności od potrzeb Zamawiający polegać będzie na zwiększeniu ilości wykonanych usług do 20% wartości dla danego zadania. b) Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził od Zamawiającego wykonania części umowy w zakresie prawa opcji w przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z całości lub części prawa opcji
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyłącznie w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1 obejmuje usługi deratyzacji i dezynfekcji na terenie Działu Zagospodarowania Odpadów oraz na terenie głównej siedziby ZGK Sp. z o. o.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:A. Świadczenie usługi zakresie dezynsekcji i deratyzacji na terenach i w obiektach Działu Zagospodarowania Odpadów ZGK Sp. z o.o. ul. Wrocławska 73 (Racula) w zakresie: 1) wykonywanie zabiegów deratyzacji (odszczurzanie) w obiektach o pow. 9 920 m2 - niezbędnym jest wykładanie minimum cztery razy w miesiącu środków stałych i płynnych, 2) wykonywanie zabiegów deratyzacji (odszczurzanie) na terenie otwartym o pow. około 10 0000 m2 - niezbędnym jest wykładanie minimum cztery razy w miesiącu środków stałych i płynnych, 3) wykonywanie skutecznych zabiegów dezynsekcji (karaluchy) w obiektach o pow. 6 920 m2(z wyłączeniem hali sortowni odpadów użytkowych, ujętej w osobnej pozycji), - niezbędnym jest minimum cztery razy w miesiącu przeprowadzanie czynności dezynsekcyjnych (opryski), 4) wykonanie skutecznych zabiegów dezynsekcji w hali sortowni odpadów użytkowych o pow. 3 000m^2 3 razy w miesiącu - opryski, 5) wykonanie skutecznych zabiegów dezynsekcji w hali sortowni odpadów użytkowych o pow. 3 000m^2 i kubaturze 30 000 m^3 1 raz w miesiącu - zamgławianie, 6) wykonywanie skutecznych zabiegów dezynsekcji (karaluchy) i deratyzacji skarpy pola składowego "C" około 2000m2 - cztery razy w roku, 7) wykonywanie skutecznych zabiegów dezynsekcji (muchy) na stanowisku sita obrotowego , sortowni szkła oraz hali sortowni odpadów użytkowych (zamgławianie, opryski) - cztery razy w roku. W przypadku wykonywania zabiegów w hali sortowni należy bezwzględnie zakryć wszystkie otwory wentylacyjne, o pow. 4200m^2 8) wykonywanie zamgławiania komór kompostowych - dezynsekcji gazowej - wraz z wykonaniem szczelnego przykrycia - w ilości zgłoszonej przez Zamawiającego (max. ilość komór 24 szt.), pow. ok. 2250m^2 - 1 raz w miesiącu. W przypadku nadmiernego występowania zagrożenia - wykonanie usługi w trybie awaryjnym, po zgłoszeniu telefonicznym w terminie max. 8 godzin od zgłoszenia. Teren Działu Zagospodarowania Odpadów ZGK w Raculi obejmuje następujące obiekty: a) budynek administracyjno-socjalny - 450 m2 (czynności należy wykonać po godz.15.00 - w piątki), b) budynek warsztatowo-magazynowy - 350 m2 (czynności należy wykonać po godz. 21.00 - w piątki lub dni wolne) c) budynek wag - 80 m2 (czynności należy wykonać po godz. 20.00 - w piątki lub dni wolne), d) budynek punktu skupu - 15 m2 (czynności należy wykonać po godz. 15.00 - w piątki lub dni wolne), e) hala sortowni odpadów użytkowych - 3000 m2 - kubatura 30 000 m^3 (czynności należy wykonać po godz. 21.00 - w piątki lub dni wolne), f) budynek obróbki kompostu - 225 m2 (czynności należy wykonać po godz. 21.00 - w piątki lub dni wolne), g) komory kompostowe - 2250 m2 (czynności należy wykonać po godz. 21.00 - w piątki lub dni wolne), h) wentylatorownia - 200 m2 (czynności należy wykonać po godz. 15.00 - w piątki lub dni wolne), i) stanowisko sita obrotowego wraz z całym placem - 1000 m2 łącznie z kontenerami do prasy (12 szt.) (czynności należy wykonać po godz. 21.00 - w piątki lub dni wolne), 10. garaże plus olejarnia - 200 m2 (czynności należy wykonać po godz. 15.00 - w piątki lub dni wolne), j) sortownia stłuczki szklanej - 200 m2 (czynności należy wykonać po godz. 21.00 - w piątki lub dni wolne), k) hala magazynowa odpadów niebezpiecznych - 800 m2 (czynności należy wykonać po godz. 15.00 - w piątki), l) budynek socjalny nowego składowiska - 150 m2 (czynności należy wykonać po godz. 15.00 - w piątki), m) plac składowy zbelowanych tworzyw sztucznych wraz z belotami - 1000 m2. Razem powierzchnia w/w obiektów = 9920 m2 B. Świadczenie usługi zakresie dezynsekcji i deratyzacji w garażach pojazdów bezpylnych, warsztatach i pomieszczeniach socjalnych oraz w 18 pojazdach bezpylnych na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Zjednoczenia 110C obiektach w zakresie: 1. Wykonywanie zabiegów deratyzacji (odszczurzania) w obiektach o powierzchni 3388,20 m^2 - niezbędnym jest wykładanie dwa razy do roku środków stałych i płynnych, 2. Wykonywanie skutecznych zabiegów dezynsekcji (karaluchy) we wszystkich obiektach o pow. 3388,20 m2 - niezbędnym jest cztery razy w roku przeprowadzanie czynności dezynsekcyjnych opryski, zamgławianie, proszkowanie lub inne), 3. Wykonywanie dezynsekcji w 18 pojazdach bezpylnych 2 razy do roku. 4. Wykonanie deratyzacji w 18 pojazdach bezpylnych 2 razy w roku. Teren Bazy ZGK Sp. z o.o. obejmuje następujące obiekty: a) garaże na sprzęt komunalny pow. 1834,40 m^2 (czynności należy wykonywać w piątki po godz.15), b) warsztaty i pomieszczenia socjalne pow. 1553,81 m^2 (czynności należy wykonywać w piątki po godz. 15, po uzgodnieniu terminu z kierownictwem Działu warsztatów) c) 18 pojazdów bezpylnych - zabiegi w kabinach (czynności wykonywać w piątki po godz. 15, po uzgodnieniu terminu z kierownictwem Działu Transportu). Razem powierzchnia w/w obiektów = 3388,20 m2 oraz 18 pojazdów. a) OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 1) W przypadku nieskutecznego zabiegu dezynsekcji zabieg należy przeprowadzać do skutku na koszt Wykonawcy. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do pełnej kontroli wszystkich czynności wykonywanych zabiegów przez Wykonawcę na obiektach działu (między innymi karty charakterystyk stosowanych preparatów, sposób sporządzania roztworów roboczych, technologię wykonywanych zabiegów). Stosowane do oprysków środki muszą posiadać aktualny termin ważności, wymagane zezwolenie lub atesty dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 3) Wykonawca powinien posiadać certyfikat potwierdzający szkolenie z użyciem preparatów I klasy toksyczności ważny na cały okres trwania umowy, jak również wszelkie wymagane prawem zezwolenia konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 4) Wykonanie kompleksowych oprysków zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami BHP, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami producentów stosowanych środków. 5) Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wyżej wymienionej dziedzinie na obiektach związanych z zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych potwierdzone listami referencyjnymi, zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu. 6) Po zakończonym zadaniu zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy wykonanych prac. Protokół będzie zawierać: szczegółową datę oraz miejsca wykonanych zabiegów, rodzaj zastosowanego preparatu, podpis i pieczątkę Wykonawcy oraz potwierdzenie przez Zamawiającego jego zgodności. 7) Cena podana formularzu ofertowym i cenowym będzie zawierać wszelkie koszty związane z przedmiotową usługą. Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych po wykonaniu zadań i podpisaniu protokołu odbioru bez uwag podpisany przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90922000-6, 90923000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena95,00
czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego wykonania usługi w trybie awaryjnym5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania usługi od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019r.


Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2 obejmuje: dwa opryski naziemne terenów zieleni miejskiej przeciw kleszczom, jeden oprysk zbiorników wodnych przeciw larwom komarów, jeden oprysk naziemny terenów zieleni miejskiej przeciw meszkom i komarom.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie czterech oprysków na terenie Zielonej Góry: dwa razy w roku przeciw kleszczom, wiosenny przeciw meszkom i komarom oraz wczesną wiosną oprysk zbiorników wodnych. I oraz II OPRYSK NAZIEMNY - PRZECIW KLESZCZOM: 1) Wykonanie dwóch oprysków przeciw kleszczom, polegających na zamgławianiu przestrzennym specjalistycznym środkiem szaty roślinnej: zadrzewienia, krzewy, gęstwiny, szuwary i zarośla, na terenie Zielonej Góry, w szczególności obejmuje: miejskie przedszkola i żłobki, komunalne place zabaw, miejskie parki oraz cmentarze. 2) Termin wykonania oprysku; pierwszy do 30.04.2019r. - lub w zależności od warunków pogodowych, drugi - wg potrzeb do uzgodnienia (ok. września 2019r.). 3) Terminy oprysków są szacunkowe, dopuszcza się zmiany, które mogą być uzależnione od warunków pogodowych lub innych nieprzewidzianych okoliczności w czasie trwania umowy. Szczegółowy wykaz terenów do oprysków stanowi załącznik nr 2 do umowy dla zadania nr 2 - tabela nr 1. III OPRYSK ZBIORNIKÓW WODNYCH - PRZECIW larwom komarów: 1) Wykonanie oprysku przeciw meszkom i komarom zbiorników wodnych, polegający na aplikacji owadobójczych środków mikrobiologicznych w miejscach rozwoju larw komarów, o łącznej powierzchni ok. 84 900m^2 wraz z monitoringiem. 2) Prace monitoringowe - będą polegać na zbadaniu ilości larw w zbiornikach wodnych przed wykonaniem oprysków oraz 3 dni po ich wykonaniu w celu sprawdzenia jego skuteczności. Podstawą udokumentowania oprysku będzie karta monitorowania dot. obecności larw, zawierająca min. numer strefy (zgodnie z tabelą nr 2 ), datę badania, ilość larw w 1l wody, uwagi, oraz podpis Wykonawcy wraz z pieczątką. 3) Zadanie obejmuje również przeprowadzenie akcji informacyjnej na terenie ogrodów działkowych, poprzez umieszczenie w miejscu publicznym pisemnej informacji dotyczącej sposobu walki z komarami w zbiornikach na terenie działek. Wzór pisma stanowi załącznik nr 2b do umowy na zadanie nr 2. 4) Termin wykonania oprysku do 30.04.2019r. - lub w zależności od warunków pogodowych. 5) Termin oprysków jest szacunkowy, dopuszcza się zmianę, która może być uzależniona od warunków pogodowych lub innych nieprzewidzianych okoliczności w czasie trwania umowy. Szczegółowy wykaz zbiorników do oprysku stanowi załącznik nr 2 do umowy dla zadania nr 2 - tabela nr 2. IV OPRYSK NAZIEMNY- PRZECIW MESZKOM I KOMAROM: 1) Wykonanie oprysku naziemnego przeciw meszkom i komarom, polegającego na zamgławianiu przestrzennym specjalistycznym środkiem szaty roślinnej: zadrzewienia, krzewy, gęstwiny, szuwary i zarośla, na terenie Zielonej Góry, o łącznej powierzchni ok. 412 000 m^2, w szczególności obejmuje: tereny osiedlowe, pasy drogowe, parki i skwery, miejsca przy zbiornikach wodnych. 2) Termin wykonania oprysków wg. potrzeb do uzgodnienia, przy pierwszym zmasowanym wylocie owadów (ok. maj-czerwiec). Szczegółowy wykaz terenów do oprysku stanowi załącznik nr 2 do umowy dla zadania nr 2 - tabela nr 3. V OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 1) Wykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie, jak również wszelkie wymagane prawem zezwolenia konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi aktualne szkolenia, kursy z uzyskaniem dyplomu specjalisty, certyfikaty. 3) Stosowane środki do oprysków muszą być skuteczne w zwalczaniu larw jak i dorosłych osobników komara, meszek oraz kleszczy. W przypadku nieskutecznego przeprowadzenia oprysku, zabieg należy przeprowadzić do skutku na koszt Wykonawcy. 4) Stosowane do oprysków środki muszą posiadać aktualny termin ważności, wymagane zezwolenie lub atesty dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 5) Wykonanie kompleksowych oprysków zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami BHP, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami producentów stosowanych środków. 6) Zapewnienie warunków bezpieczeństwa dla ludzi, zwierząt i środowiska podczas wykonywania oprysków. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do pełnej kontroli wszystkich czynności wykonywanych zabiegów przez Wykonawcę na terenach objętych przedmiotem zamówienia min. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego charakterystykę stosowanych preparatów, sposób sporządzania roztworów do oprysku oraz technologię wykonywanych zabiegów. 8) Pełna dyspozycyjność Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy, tj. zdolność przystąpienia do oprysków nie później niż w ciągu max. 12h od zlecenia, również w przypadku dodatkowych terenów zgłoszonych do Zamawiającego, a nie ujętych w zamówieniu, w trakcie trwania umowy. 9) Wykonawca zgłosi każdorazowo Zamawiającemu, drogą e-mailową, zakończenie wykonania prac na określonym obszarze, najpóźniej następnego dnia po wykonaniu usługi na tej powierzchni. 10) Po zakończonym zadaniu zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy wykonanych prac. Protokół będzie zawierać: szczegółową datę oraz miejsca wykonanych oprysków, rodzaj zastosowanego preparatu, podpis i pieczątkę Wykonawcy oraz potwierdzenie przez Zamawiającego jego zgodności. 11) Cena podana formularzu ofertowym i cenowym będzie zawierać wszelkie koszty związane z przedmiotową usługą. Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych po wykonaniu zadań i podpisaniu protokołu odbioru bez uwag podpisany przez Zamawiającego. 12) Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są tabele nr 1, 2, 3 oraz inne załączniki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90922000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-03-01
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena95,00
czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego wykonania usługi w trybie awaryjnym5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.