eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zagórz › Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czaszyn, Brzozowiec i Tarnawa Dolna"

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-01-11Ogłoszenie nr 502875-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.

Gmina Zagórz: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czaszyn, Brzozowiec i Tarnawa Dolna"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dla zadania pn. "Natura bez granic" - zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach: Dobromil (Ukraina) i Zagórz (Polska)" ("Nature without borders - maintaining a common natural heritage in Dobromyl (Ukraine) and Zagorz (Poland) communes"), realizowanego w ramach celu tematycznego DZIEDZICTWO, priorytet 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zagórz, krajowy numer identyfikacyjny 37044077800000, ul. ul. 3 Maja  2 , 38540   Zagórz, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 622 062, e-mail zp@zagorz.pl, faks 134 622 062.
Adres strony internetowej (URL): www.zagorz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://umig-zagorz.ires.pl/25185,25188,28158/28158/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://umig-zagorz.ires.pl/25185,25188,28158/28158/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 13 SIWZ.
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czaszyn, Brzozowiec i Tarnawa Dolna"
Numer referencyjny: IKF.271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czaszyn, Brzozowiec oraz Tarnawa Dolna" w branżach: sanitarnej, elektrycznej i konstrukcyjno-budowlanej. Jako branżę wiodącą przewiduje się branżę sanitarną. W zakres zadania wchodzi również doradztwo, koordynacja, współpraca przy zakończeniu i rozliczeniu całej inwestycji. Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej, w szczególności: 1)budowę kanału sanitarnego z rur PCV; 2) budowę kanału sanitarnego z rur PE; 3) montaż kompletnych sieciowych przepompowni ścieków - zbiornik z polimerobetonu, wyposażonych w dwie pompy; 4)montaż przydomowych przepompowni ścieków - zbiornik z PEHD, wyposażone w jedną pompę; 5) budowę zasilania energetycznego przepompowni ścieków; 6) montaż studzienek z tworzywa sztucznego; 7)montaż studzienek w terenie zalewowym; 8)montaż studzienek z klapą zwrotną burzową; 9)montaż studzienek z kręgów betonowych; 10)wykonanie przekroczeń rzeki Osława rurociągiem tłocznym w rurze ochronnej PE metodą przewiertu sterowanego;11)wykonanie przekroczeń potoku bez nazwy rurociągiem grawitacyjnym w rurze ochronnej PE, rurociągiem tłocznym w rurze ochronnej PE, metodą przewiertu sterowanego;12)wykonanie przekroczeń drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz-Komańcza rurociągiem grawitacyjnym w rurze ochronnej, rurociągiem tłocznym w rurze ochronnej, metodą przewiertu sterowanego; 13)wykonanie przekroczeń dróg gminnych publicznych rurociągiem grawitacyjnym w rurze ochronnej PE, metodą przewiertu sterowanego;14)wykonanie przekroczeń linii kolejowej Nr 107 Nowy Zagórz-Łupków rurociągiem grawitacyjnym PCV w rurze ochronnej stalowej metodą przewiertu sterowanego;15)wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie kolejowym zamkniętym;16)wykonanie umocnienia lewego brzegu rzeki Osława oraz umocnień brzegów i dna potoku bez nazwy za pomocą koszy kamienno-siatkowych;17)wykonanie zabezpieczeń kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą techniczną;18)budowę ogrodzeń przepompowni ścieków wraz z bramą wjazdowa oraz furtką. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór nad całym procesem inwestycyjnym. Jako branżę wiodącą przewiduje się branżę sanitarną z zapewnieniem nadzoru w branży elektrycznej oraz konstrukcyjno-budowlanej. Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zagorz.pl (baner "Przetargi gminne - Dostawy, usługi, roboty budowlane - Dostawy, usługi, roboty budowlane 2018"), lub pod bezpośrednim linkiem: http://umig-zagorz.ires.pl/25185,25188,27626/27626/art25254.html.W zakres obowiązków wchodzi kompleksowa obsługa realizacji inwestycji, organizowanie i koordynacja robót budowlanych, wykonywanie wszelkich obowiązków wynikających z wypełniania funkcji inspektora nadzoru jakie dla Inspektora Nadzoru przewidują art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) wraz z uwzględnieniem wymagań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania ze współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dla zadania pn. "Natura bez granic" - zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach: Dobromil (Ukraina) i Zagórz (Polska)" ("Nature without borders - maintaining a common natural heritage in Dobromyl (Ukraine) and Zagorz (Poland) communes"), realizowanego w ramach celu tematycznego DZIEDZICTWO, priorytet 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego, i ponadto:1)kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę i zgłoszeniem robót, z przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także zasadami wiedzy technicznej,2)akceptowanie w formie pisemnej zaproponowanych przez Wykonawcę Robót materiałów budowlanych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,3)sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,4)koordynacja robót poszczególnych branż,5)sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych, 6)przedkładanie nie rzadziej niż raz w miesiącu dokumentacji fotograficznej o min. rozdzielczości zdjęć 12 Mpx wraz z opisem w wersji elektronicznej z postępu wykonanych robót budowlanych, 7)dokumentowanie przebiegu robót m.in. poprzez dokonywanie wpisów w dzienniku budowy oraz sporządzanie innych dokumentów opisujących przebieg budowy, itp.,8)nadzorowanie terminowego wykonania robót przez Wykonawcę Robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót,8)potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,9)potwierdzanie gotowości do obiorów częściowych i odbioru końcowego, sprawdzanie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę Robót do odbiorów (np. certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na wbudowane materiały, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbiorowych, sprawdzanie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów), 10)przeprowadzanie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą Robót, a w szczególności czynności kontrole i weryfikacja faktur,11)uczestniczenie w pracach rozruchowych, 12)na wezwanie Zamawiającego składanie pisemnych raportów o stanie zaawansowania inwestycji (postępie robót), uzyskiwanym poziomie jakości robót, postępie finansowym oraz występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót,13)uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę Robót lub Zamawiającego oraz sporządzenie protokołów z tych spotkań (rad budowy),14)współpraca z projektantem w zakresie nadzoru autorskiego,15)współpraca z późniejszym użytkownikiem sieci, tj. Zakładem Usług Technicznych Sp. z o.o. w Zagórzu,16)prowadzenie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych na ww. zasadach, w ramach ustanowionego w umowie wynagrodzenia,17)ustalanie w porozumieniu z Zamawiającym zakresu ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych, opracowywanie protokołów konieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego, 18)dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Robót uczestniczenie w przeprowadzeniu przeglądów pogwarancyjnych, nadzorowanie i egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę Robót, 19)doradztwo i opiniowanie, uzgadnianie dokumentów oraz wszelkie inne czynności mające na celu należytą realizację zadania - zgodnie z obowiązującym prawem oraz wytycznymi Zamawiającego,20)prowadzenie polubownych uzgodnień w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Zamawiającym, a osobami uczestniczącymi w realizacji zadania w tym w szczególności osobami i podmiotami, na których terenie będzie realizowany projekt oraz osobami i podmiotami, które będą przyłączane do kanalizacji sanitarnej21)inne czynności i zadania nie wymienione powyżej, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji kontraktu na roboty budowlane, a wynikające z Prawa budowlanego,22)pobyt na budowie w trakcie realizacji robót nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Inspektor nadzoru zobligowany będzie do dokonywania wpisów na liście znajdującej się w biurze Zamawiającego potwierdzając w ten sposób swoją obecność na budowie. Wizyty na placu budowy odbyte w ciągu tego samego dnia, niezależnie od ich ilości, traktowane będą jako jedna wizyta, 23)w przypadku nieobecności kierownika budowy na placu budowy dłuższej niż jeden dzień roboczy, stwierdzonej przez Zamawiającego i Inspektora, odnotowanie w dzienniku budowy nieobecności kierownika,24)udzielanie pomocy we wszystkich działaniach Zamawiającego związanych z realizacją i rozliczeniem wniosku o dofinansowanie podyktowanych wymogami Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (w szczególności dokumentów związanych z przebiegiem robót oraz ich rozliczeniem).IV. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców. w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.Szczegółowe uregulowania związane z podwykonawcami zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71247000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-05-29
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-05-29

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna udokumentowanie przez Wykonawcę dysponowania na czas realizacji zamówienia osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, min.: a)Inspektor koordynator - Inspektor branży sanitarnej - (minimum 1 osoba) - osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz pełniąca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert funkcję inspektora nadzoru w branży sanitarnej na min. jednym zadaniu w zakres, którego wchodziła budowa lub przebudowa lub modernizacja sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 10 km. Uwaga! Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego należy liczyć do dnia składania ofert.b)Inspektor branży elektrycznej - (minimum 1 osoba) - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa c)Inspektor robót budowlanych - (minimum 1 osoba) - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa. Zamawiający dopuszcza pełnienie ww. funkcji przez jedną osobę, spełniającą opisane wymagania. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r. poz. 2272) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1725 z późn. zm.), którą przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia tych dokumentów jak wyżej. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 z późn. zm.). Jednak warunkiem skorzystania z tych dokumentów przez zamawiającego jest ich wskazania przez wykonawcę i potwierdzenie ich aktualności, zgodnie z wymogami § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 9.3.2 - dokumenty składają wszyscy Wykonawcy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 5 do SIWZ) - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 7.1. ppkt. 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 9.3.1.1 - dokumenty składa/składają Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ wykazują spełnianie warunku określonego w pkt 7.1. ppkt. 3)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)Sporządzony i wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wolnych pól formularza, cena w formularzu powinna być wyliczona zgodnie z pkt 15 SIWZ, dokument powinien być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;2)oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 9.1 SIWZ; 3)w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składanie ww. pełnomocnictwa, gdy z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej, 4)w przypadku, gdy ofertę lub załączniki do oferty podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze do reprezentacji podmiotu lub której samodzielne działanie w świetle zasad reprezentacji podmiotu wynikających z właściwego rejestru jest niewystarczające do reprezentacji podmiotu - pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wraz z załącznikami, o ile prawo do reprezentacji tego podmiotu nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w pkt 11.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie inspektora koordynatora 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i podpisania przez obydwie strony umowy. 2.W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze stron umowy może wystąpić z pisemnym wnioskiem w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić okoliczności warunkujące zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty - dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. 3.Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1)terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót Budowlanych, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania ww. okoliczności celem zrealizowania przedmiotu umowy. Zmiana terminu obowiązywania umowy nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Inspektora Nadzoru. 2)osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy - w przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane osoby, (rozwiązanie umowy, śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanej osobie powierzonych czynności), Wykonawca może powierzyć te czynności innej osobie o uprawnieniach spełniających co najmniej takie warunki, jakie podano w ofercie Wykonawcy celem uzyskania punktów w kryterium oceny ofert oraz spełniającej warunki udziału w postępowaniu. 3)w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. Wniosek o dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 2) należy złożyć w formie pisemnej z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem wraz z podaniem przyczyny ustanowienia nowego inspektora. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w zapytaniu ofertowym. Do wniosku należy dołączyć kserokopię właściwych uprawnień oraz opłacony składką wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 5. Zmiana osób wskazanych w §4 ust. 3 będzie możliwa także na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego świadczenia usług przez te osoby. Przed zgłoszeniem żądania Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zakresie zarzutów skierowanych do tej osoby w celu usunięcia stwierdzonych naruszeń przez osobę lub Wykonawcę, chyba że okoliczności wymagają natychmiastowej reakcji. 6.Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469), w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia. 7. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 6. 8. Obowiązek, o którym mowa w ust. 6 i 7 dotyczy całej korespondencji związanej z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego. 9. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych nośnikach danych. 10. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 6 lub 7, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.