eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › "Usługi w zakresie bieżącego rozruchu i utrzymania, a także konserwacji fontann na terenie miasta oraz usługi w zakresie, prowadzenia akcji zimowej, utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania zieleni na terenach wewnątrzosiedlowych"Ogłoszenie z dnia 2020-01-17Ogłoszenie nr 502808-N-2020 z dnia 2020-01-17 r.

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.: "Usługi w zakresie bieżącego rozruchu i utrzymania, a także konserwacji fontann na terenie miasta oraz usługi w zakresie, prowadzenia akcji zimowej, utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania zieleni na terenach wewnątrzosiedlowych"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 36846794500000, ul. Bema  12A , 32-600  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 33 4768063, e-mail mzuk@zuk.oswiecim.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): https://bip.malopolska.pl/mzukoswiecim
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka, w której 100% udziałów posiadają spółki ze 100% udziałem Gminy (spółki komunalne)

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://bip.malopolska.pl/mzukoswiecim


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bip.malopolska.pl/mzukoswiecim


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składane są w formie pisemnej, zgodnie z zapisami siwz.
Adres:
siedziba Zamawiającego, ul. Bema 12A, sekretariat.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Usługi w zakresie bieżącego rozruchu i utrzymania, a także konserwacji fontann na terenie miasta oraz usługi w zakresie, prowadzenia akcji zimowej, utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania zieleni na terenach wewnątrzosiedlowych"
Numer referencyjny: MZUK/01/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: w zakres zamówienia wchodzi w części B: Zamawiający zleci Wykonawcy do realizacji świadczenie usług związanych z utrzymaniem fontann zlokalizowanych na terenie Miasta Oświęcim, tj.:Zamawiający zleci Wykonawcy do realizacji świadczenie usług związanych z utrzymaniem fontann zlokalizowanych na terenie Miasta Oświęcim, tj.: a) w "Parku Zasole" w Oświęcimiu, b) na Placu Pokoju, c) fontanny i zdroju na Rynku Głównym w Oświęcimiu. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na terenach i powierzchni wyszczególnionej w załącznikach Nr 10A do 10H, polegających na: 1) koszeniu trawy na terenach wewnątrzosiedlowych, 2) wiosennym grabieniu trawników, 3) jesiennym grabieniu liści, 4) oczyszczaniu terenów wewnątrzosiedlowych: zbieraniem odpadów wraz z opróżnianiem koszy (zbieranie zanieczyszczeń z terenów zielonych), 5) zimowym utrzymaniu chodników na terenach wewnątrzosiedlowych (odśnieżanie, zwalczanie śliskości), 6) letnim i zimowym utrzymaniu dojść, 7) letnim utrzymaniu chodników na terenach wewnątrzosiedlowych. 2. Prace, o których mowa w pkt.1, Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z zakresem obowiązków opisanym w siwz oraz w załącznikach do siwz. 3. Do realizacji prac przewidzianych umową Wykonawca zobowiązuje się skierować odpowiednio przeszkolonych i uprawnionych pracowników oraz odpowiedni, sprawny technicznie i przystosowany do wykonywanych prac sprzęt. Za wszelkie zdarzenia związane z niedochowaniem powyższego wymogu Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. 4. W przypadku doposażenia się Zamawiającego, zatrudnienia pracowników lub osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub też w przypadku jakiejkolwiek zmiany lub ograniczenia zakresu usług przez Urząd Miasta Oświęcim, Zamawiający może ograniczyć powierzchnię i/lub częstotliwość prac, o których mowa w § 1 ust.1, a także zrezygnować z danego zakresu prac przez cały okres obowiązywania umowy. Treść uzgodnień potwierdzana będzie pisemnie w drodze notatek służbowych bądź protokołów spotkań pomiędzy Zamawiającym, a UM Oświęcim i nie będą wymagały aneksu do umowy, z tym jednak zastrzeżeniem, że Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Podwykonawcy protokoły zmieniające zakres usługi wraz ze zmodyfikowanymi załącznikami jeszcze przed wprowadzeniem zmian. Strony umowy będą co miesiąc uzgadniały prace konieczne do wykonania w miesiącu następnym, szczegółowy zakres prac na każdy tydzień Strony uzgadniać będą w piątek tygodnia poprzedniego. 5. Wykonawca winien zagospodarować odpady pochodzące z realizacji usług świadczonych w zakresie oczyszczania miasta zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2019r., poz. 701 ze zm.). W zakres zamówienia wchodzi także odbiór odpadów zielonych z terenu, na których Wykonawca świadczył usługi i ich transport na instalację komunalną do zagospodarowania. Zagospodarowanie odpadów ma się odbywać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. z 2019r. poz. 2010 z późn. zmianami) oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego. 6. Zamawiający informuje, iż w związku z podjętymi pracami związanymi z doposażaniem się w specjalistyczny sprzęt związany z realizacją przedmiotu zamówienia i organizacją warsztatu pracy, Zamawiający nie gwarantuje przez okres realizacji zamówienia wykonania pełnego zakresu prac i zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części prac (np. całego jednego zakresu prac) na każdym etapie realizacji zamówienia. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego. Wykonawca informowany będzie przez Zmawiającego na bieżąco o planowanym wykonaniu przez niego całego lub częściowego zakresu prac w danej branży (zakresie).

II.5) Główny kod CPV: 77300000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77310000-6
77312000-0
77314100-5
90000000-7
90511300-5
90611000-3
90612000-0
90620000-9
90630000-2
98390000-3
50800000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia na dodatkowe usługi (do 10% wartości zamówienia podstawowego), polegające na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości, a informacja o ww. została umieszczona w ogłoszeniu o zamówieniu.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dni 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2019, poz. 701 ze zm.) w zakresie podmiotów transportujących odpady lub współpracujące (ma zawartą umowę) z podmiotem gospodarczym uprawnionym (posiadającym wymagane zezwolenie) do transportowania odpadów o powyższym kodzie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: dla części A: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300 000,00 zł. dla części B: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dla części A: C.1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, następujących usług: a) co najmniej jedną usługę z zakresu utrzymania zieleni w tym m.in. pielęgnacja żywopłotów, trawników o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, b) co najmniej jedną usługę z zakresu całorocznego oczyszczania miasta w tym oczyszczania zimowego na powierzchni co najmniej 5 ha, za kwotę minimum 50 000,00 zł przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. C.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: A. Wykażą prawo do dysponowania potencjałem technicznym w zakresie posiadania sprzętu i urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: a) 1 zamiatarka, b) 3 ciągniki w tym 2 ciągniki lekkie (o masie do 1,5t); c) 3 samochody do obsługi terenów zielonych i wywozu odpadów o ładowności nie większej niż 3,5t; d) 3 kosiarki ciągnikowe (z wyłączeniem kosiarek rotacyjnych); e) 2 pługi lekkie, f) 2 posypywarki ciągnikowe, g) 5 kosiarki spalinowe, h) 2 piły spalinowe, i) 3 dmuchawy spalinowe, j) 3 nożyce do żywopłotów, k) 1 odśnieżarka spalinowa z wyrzutem, l) 1 samochód osobowy do codziennych objazdów miasta wraz z przedstawicielami Zamawiającego. B. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej: 10 osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, wśród nich co najmniej: * 1 osoba bezpośredniego dozoru technicznego w zakresie utrzymania czystości na terenach wewnątrzosiedlowych (utrzymanie letnie i zimowe, koszenie), posiadająca min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, podczas którego nadzorowała co najmniej jedną usługę w zakresie utrzymania letniego i zimowego terenu wewnątrzosiedlowego o powierzchni co najmniej 5 ha; * 3 osoby posiadające przygotowanie zawodowe w zakresie robót na terenach zieleni; * 3 osoby posiadające przygotowanie zawodowe w zakresie obsługi pojazdów przeznaczonych do oczyszczania chodników, * 3 osoby w zakresie faktycznego wykonywania usług oczyszczania terenów wewnątrzosiedlowych. dla części B: C.1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, następujących usług: - co najmniej dwie usługi z zakresu utrzymania co najmniej 3 fontann, polegające na eksploatacji, serwisowaniu i utrzymaniu fontann o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy każda usługa, przy czym fontanny te winny być wyposażone w stacje kontrolno - pomiarowe. C.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: A. Wykażą prawo do dysponowania potencjałem technicznym w zakresie posiadania sprzętu i urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. B. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej: 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, tj.: * 1 osoba posiadająca doświadczenie w zakresie obsługi i eksploatacji fontann, tj. która uczestniczyła przez co najmniej 6 następujących po sobie miesięcy (wyłączając sezon zimowy) w wykonywaniu usług utrzymania co najmniej 3 fontann wyposażonych w automatyczne stacje kontrolno - pomiarowe, za kwotę minimum 60 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca przedstawia: a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy wykonawca b) zaświadczenia właściwego terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy wykonawca. c) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy wykonawca d) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (Załącznik nr 5 do siwz) e) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia . Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w siwz, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570). W związku z powyższym, w odniesieniu do dokumentu, o którym mowa w lit. a, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, Zamawiający odszuka wykonawcę (przedsiębiorcę) w bezpłatnej i ogólnodostępnej bazie danych, tj. Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonymi w systemie informatycznym, wykorzystując w tym celu wyszukiwarkę dostępną na właściwych stronach internetowych (KRS: https://ems.ms.govm.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?tt:lbtt, CEIDG: https://prod.ceidg.govm.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx).W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W związku z powyższym wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są wskazać w ofercie adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych właściwe dokumentom, o których mowa w Roz. VII pkt. 2 ppkt. 2 lit c). Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez podmioty zagraniczne: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający żąda dokumentów wystawionych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ważność dokumentów zgodnie z pkt 1 ust 1) i 2). 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dni 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2019, poz. 701 ze zm.) w zakresie podmiotów transportujących odpady lub współpracujące (ma zawartą umowę) z podmiotem gospodarczym uprawnionym (posiadającym wymagane zezwolenie) do transportowania odpadów o powyższym kodzie - dla części A; b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z opisem warunku udziału w postępowaniu zawartym w pkt V.2 C.1, SIWZ uwzględniające: dla części A: ? co najmniej jedną usługę z zakresu utrzymania zieleni w tym m.in. pielęgnacja żywopłotów, trawników o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ? co najmniej jedną usługę z zakresu całorocznego oczyszczania miasta w tym oczyszczania zimowego na powierzchni co najmniej 5 ha, za kwotę minimum 50 000,00 zł przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, dla części B: co najmniej dwie usługi z zakresu utrzymania co najmniej 3 fontann, polegające na eksploatacji, serwisowaniu i utrzymaniu fontann o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy każda usługa, przy czym fontanny te winny być wyposażone w stacje kontrolno - pomiarowe. - według zał. nr 4 do oferty. Dowodami, o których mowa powyżej, mogą być: Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z opisem warunku udziału w postępowaniu zawartym w pkt V.2.C.2.B, SIWZ - jako wg zał. nr 7 do oferty - dla obu części d) Wykaz sprzętu (narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych) dostępnych wykonawcy usług, w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami zgodnie z opisem warunku udziału w postępowaniu zawartym w pkt V.2.C.2.A SIWZ - wg zał. nr 6 do oferty, - dla części A e) Kopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - zgodnie z opisem warunku udziału w postępowaniu zawartym w pkt. V.2.B SIWZ. - dla obu części. 2) Brak podstaw wykluczenia (dla obu części): a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy wykonawca b) zaświadczenia właściwego terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy wykonawca. c) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy wykonawca d) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (Załącznik nr 5 do siwz) e) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. f) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w siwz, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570). W związku z powyższym, w odniesieniu do dokumentu, o którym mowa w lit. a, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, Zamawiający odszuka wykonawcę (przedsiębiorcę) w bezpłatnej i ogólnodostępnej bazie danych, tj. Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonymi w systemie informatycznym, wykorzystując w tym celu wyszukiwarkę dostępną na właściwych stronach internetowych (KRS: https://ems.ms.govm.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?tt:lbtt, CEIDG: https://prod.ceidg.govm.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx). g) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. h) W związku z powyższym wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są wskazać w ofercie adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych właściwe dokumentom, o których mowa w Roz. VII pkt. 2 ppkt. 2 lit c). i) Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony formularz ofertowy- w zależności od części zamówienia - według zał. nr 1 lub nr 2 do siwz, 2) Wypełniony kosztorys ofertowy - w zależności od części zamówienia - według zał. 1 a lub 2a do siwz, 3) Dowód wpłaty wadium. 4) Inne dokumenty wskazane w siwz w zależności od konfiguracji wykonawstwa. 5) Postuluje się przedstawienie parafowanego na wszystkich stronach wzoru umowy (zał. nr 8 lub 9 do siwz) - nieobowiązkowo.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia wadium w wysokości: dla części A (część 1): 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) dla części B (część 2): 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) w formie określonej w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto MZUK Sp. z o.o. w ING Bank Śląski S. A. Nr PL 83 1050 1100 1000 0090 3134 5979. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje dot. wadium znajdują się w rozdziale X siwz.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa70,00
Czas reakcji na zgłoszenie 25,00
Termin płatności 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakres świadczenia wykonawcy określony w umowie co do zasady jest tożsamy z zobowiązaniami wykonawcy określonymi w ofercie oraz określeniem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz. Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia umowa podlega unieważnieniu. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu i tylko w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy brutto o procent zmiany podatku VAT, b) rezygnacji z wykonania części zamówienia, w tym także z poszczególnego całego zakresu (panelu) zamówienia według bieżących potrzeb Zamawiającego, c) zmiany parametrów technicznych wykonania poszczególnych zakresów umowy, d) zmiany obmiarów i powierzchni do utrzymania, e) terminu realizacji zadania, który może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu: ? wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń, ? zmiany terminów wykonania poszczególnych usług związane ze zmianą zlecenia z Miastem Oświęcim, a także związane z bieżącymi potrzebami społeczności lokalnej (np. uroczystości, sytuacje nadzwyczajne itp.), ? zakończeniem realizacji całości lub części zakresu rzeczowego przedmiotowego zamówienia w związku z zakończeniem umowy z Miastem Oświęcim i brakiem pozyskania ww. kontraktu w całości lub części na rok 2021. Rezygnacja z dalszego wykonania przedmiotu umowy w roku 2021r. może nastąpić do dnia 27.12.2020r. w formie pisemnej, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawców. ? warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie tego faktu przez Zamawiającego, a nie samego Wykonawcę, f) zmian: ? wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity z 7.04.2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 847) ? zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany tę będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian wymienionych w lit. c) ust. 1 będzie złożenie przez wykonawcę do Zamawiającego pisemnego wniosku, w którym należy wykazać rzeczywisty wpływ zmian na zwiększenie kosztów realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający w oparciu o wniosek Wykonawcy oceni, czy wykazano rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji przedmiotu umowy. W przypadku akceptacji wyjaśnień Wykonawcy wynagrodzenie ulegnie zmianom za część prac wykonywanych po terminie wprowadzenia zmiany. g) i innych: ? aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych w siwz rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, ? zmiany w obowiązujących przepisach - w tym przepisach prawa miejscowego, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. ? modyfikacja zakresu rzeczowego i/lub jakościowego w roku 2021 w związku z pozyskaniem nowego kontraktu z Miastem Oświęcim. 3. Uzgodnione dwustronnie zmiany harmonogramów realizacji umowy (w zakresie np. terminów oczyszczania, koszenia itp.), nie stanowią zmiany umowy. 4. W razie zmiany przepisów prawa dot. utrzymania czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach i aktów pochodnych ww. ustawom, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostosuje systemy transportu i zagospodarowania odpadów wytworzonych w ramach realizacji usługi (po uzgodnieniu z Zamawiającym) do tych zmian. Zmiany te nie wymagają aneksu do umowy. Uprawnienia zamawiającego odnośnie odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy: 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może wówczas żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy; 2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1; 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. W każdym z wymienionych wyżej przypadków wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Informacje związane z tajemnicą przedsiębiorstwa znajdują się w siwz.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-27, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j.polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Bema 12A, 32-600 Oświęcim, tel.: 33/476-80-63. ? inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. jest Pani Katarzyna Wanat, kontakt: katarzyna.wanat@mzuk.oswiecim.pl Tel.: 33/844-59-64 ; ? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr MZUK/01/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).; ? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej "ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ? posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ? nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: część A - usługi w zakresie, prowadzenia akcji zimowej, utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania zieleni na terenach wewnątrzosiedlowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na terenach i powierzchni wyszczególnionej w załącznikach Nr 10A do 10H, polegających na: 1) koszeniu trawy na terenach wewnątrzosiedlowych, 2) wiosennym grabieniu trawników, 3) jesiennym grabieniu liści, 4) oczyszczaniu terenów wewnątrzosiedlowych: zbieraniem odpadów wraz z opróżnianiem koszy (zbieranie zanieczyszczeń z terenów zielonych), 5) zimowym utrzymaniu chodników na terenach wewnątrzosiedlowych (odśnieżanie, zwalczanie śliskości), 6) letnim i zimowym utrzymaniu dojść, 7) letnim utrzymaniu chodników na terenach wewnątrzosiedlowych. 2. Prace, o których mowa w pkt.1, Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z zakresem obowiązków opisanym w siwz oraz w załącznikach do siwz. 3. Do realizacji prac przewidzianych umową Wykonawca zobowiązuje się skierować odpowiednio przeszkolonych i uprawnionych pracowników oraz odpowiedni, sprawny technicznie i przystosowany do wykonywanych prac sprzęt. Za wszelkie zdarzenia związane z niedochowaniem powyższego wymogu Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. 4. W przypadku doposażenia się Zamawiającego, zatrudnienia pracowników lub osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub też w przypadku jakiejkolwiek zmiany lub ograniczenia zakresu usług przez Urząd Miasta Oświęcim, Zamawiający może ograniczyć powierzchnię i/lub częstotliwość prac, o których mowa w § 1 ust.1, a także zrezygnować z danego zakresu prac przez cały okres obowiązywania umowy. Treść uzgodnień potwierdzana będzie pisemnie w drodze notatek służbowych bądź protokołów spotkań pomiędzy Zamawiającym, a UM Oświęcim i nie będą wymagały aneksu do umowy, z tym jednak zastrzeżeniem, że Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Podwykonawcy protokoły zmieniające zakres usługi wraz ze zmodyfikowanymi załącznikami jeszcze przed wprowadzeniem zmian. Strony umowy będą co miesiąc uzgadniały prace konieczne do wykonania w miesiącu następnym, szczegółowy zakres prac na każdy tydzień Strony uzgadniać będą w piątek tygodnia poprzedniego. 5. Wykonawca winien zagospodarować odpady pochodzące z realizacji usług świadczonych w zakresie oczyszczania miasta zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2019r., poz. 701 ze zm.). W zakres zamówienia wchodzi także odbiór odpadów zielonych z terenu, na których Wykonawca świadczył usługi i ich transport na instalację komunalną do zagospodarowania. Zagospodarowanie odpadów ma się odbywać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. z 2019r. poz. 2010 z późn. zmianami) oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego. 6. Zamawiający informuje, iż w związku z podjętymi pracami związanymi z doposażaniem się w specjalistyczny sprzęt związany z realizacją przedmiotu zamówienia i organizacją warsztatu pracy, Zamawiający nie gwarantuje przez okres realizacji zamówienia wykonania pełnego zakresu prac i zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części prac (np. całego jednego zakresu prac) na każdym etapie realizacji zamówienia. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego. Wykonawca informowany będzie przez Zmawiającego na bieżąco o planowanym wykonaniu przez niego całego lub częściowego zakresu prac w danej branży (zakresie).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77300000-3, 77310000-6, 77312000-0, 77314100-5, 90000000-7, 90511300-5, 90611000-3, 90612000-0, 90620000-9, 90630000-2, 98300000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa70,00
Czas reakcji na zgłoszenie 25,00
Termin płatności 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zmiana umowy: 1. Zakres świadczenia wykonawcy określony w umowie co do zasady jest tożsamy z zobowiązaniami wykonawcy określonymi w ofercie oraz określeniem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz. Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia umowa podlega unieważnieniu. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu i tylko w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy brutto o procent zmiany podatku VAT, b) rezygnacji z wykonania części zamówienia, w tym także z poszczególnego całego zakresu (panelu) zamówienia według bieżących potrzeb Zamawiającego, c) zmiany parametrów technicznych wykonania poszczególnych zakresów umowy, d) zmiany obmiarów i powierzchni do utrzymania, e) terminu realizacji zadania, który może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu: ? wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń, ? zmiany terminów wykonania poszczególnych usług związane ze zmianą zlecenia z Miastem Oświęcim, a także związane z bieżącymi potrzebami społeczności lokalnej (np. uroczystości, sytuacje nadzwyczajne itp.), ? zakończeniem realizacji całości lub części zakresu rzeczowego przedmiotowego zamówienia w związku z zakończeniem umowy z Miastem Oświęcim i brakiem pozyskania ww. kontraktu w całości lub części na rok 2021. Rezygnacja z dalszego wykonania przedmiotu umowy w roku 2021r. może nastąpić do dnia 27.12.2020r. w formie pisemnej, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawców. ? warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie tego faktu przez Zamawiającego, a nie samego Wykonawcę, f) zmian: ? wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity z 7.04.2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 847) ? zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany tę będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian wymienionych w lit. c) ust. 1 będzie złożenie przez wykonawcę do Zamawiającego pisemnego wniosku, w którym należy wykazać rzeczywisty wpływ zmian na zwiększenie kosztów realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający w oparciu o wniosek Wykonawcy oceni, czy wykazano rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji przedmiotu umowy. W przypadku akceptacji wyjaśnień Wykonawcy wynagrodzenie ulegnie zmianom za część prac wykonywanych po terminie wprowadzenia zmiany. g) i innych: ? aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych w siwz rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, ? zmiany w obowiązujących przepisach - w tym przepisach prawa miejscowego, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. ? modyfikacja zakresu rzeczowego i/lub jakościowego w roku 2021 w związku z pozyskaniem nowego kontraktu z Miastem Oświęcim. 3. Uzgodnione dwustronnie zmiany harmonogramów realizacji umowy (w zakresie np. terminów oczyszczania, koszenia itp.), nie stanowią zmiany umowy. 4. W razie zmiany przepisów prawa dot. utrzymania czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach i aktów pochodnych ww. ustawom, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostosuje systemy transportu i zagospodarowania odpadów wytworzonych w ramach realizacji usługi (po uzgodnieniu z Zamawiającym) do tych zmian. Zmiany te nie wymagają aneksu do umowy. Uprawnienia zamawiającego odnośnie odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy: 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może wówczas żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy; 2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1; 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. W każdym z wymienionych wyżej przypadków wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.


Część nr: 2Nazwa: Część B - "Usługi w zakresie bieżącego rozruchu i utrzymania, a także konserwacji fontann na terenie miasta"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:w części B: Zamawiający zleci Wykonawcy do realizacji świadczenie usług związanych z utrzymaniem fontann zlokalizowanych na terenie Miasta Oświęcim, tj.: a) Fontanna w "Parku Zasole" w Oświęcimiu, b) Fontanna na Placu Pokoju, c) Fontanna i zdrój na Rynku Głównym w Oświęcimiu. W zakres zmówienia wchodzi: a) Rozruch fontanny - przygotowanie fontann do uruchomienia i eksploatacji w danym sezonie (fontanna na Placu Pokoju) b) Rozruch fontanny - przygotowanie fontann do uruchomienia i eksploatacji w danym sezonie (fontanna na Rynku Głównym) c) Rozruch fontanny - przygotowanie fontann do uruchomienia i eksploatacji w danym sezonie (fontanna przy ul. Więźniów Oświęcimia) d) Przygotowanie fontann do eksploatacji: Dotychczasowy Wykonawca wraz z Wykonawcą w obecności Zamawiającego oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Oświęcim dokona uruchomienia fontanny w sezonie eksploatacyjnym od dnia 10 kwietnia 2020r. lub w innym terminie podanym dotychczasowemu Wykonawcy. Uruchomienie fontanny w roku 2021 także odbędzie się w sezonie eksploatacyjnym od dnia 10 kwietnia 2021r. lub w innym terminie podanym Wykonawcy przez Zamawiającego. Przed uruchomieniu układu pompowego, Wykonawca sprawdzi system uzdatniania wody, na który wykorzystuje filtr ciśnieniowy oraz stację dozowania środków chemicznych. Uzupełnianie oraz zakup środków chemicznych, zgodnie z dokumentacją powykonawczą, np.: chloru, substancji ograniczających powstawanie piany i rozrostu glonów, zmiękczacz wody, leży po stronie Wykonawcy. e) Bieżąca obsługa i utrzymanie czystości fontann w ruchu ciągłym (7 dni w tygodniu), f) Zamknięcie fontann, g) Konieczne czynności konserwacyjne w okresie zamknięcia fontann. h) Wykonanie innych prac i czynności niezbędnych do należytego wykonywania przedmiotu umowy w zakresie utrzymania fontann. i) Prace dla zapewnienia niezawodności pracy fontanny w okresie wiosenno-jesiennym do wykonania w okresie zimowym - utrzymanie "zimowe" fontann i zdroju w okresie zimowym. Szczegółowy zakres prac dla każdej z fontann zawiera załącznik nr 11A do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 98390000-3, 50800000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa95,00
Termin płatności5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zakres świadczenia wykonawcy określony w umowie co do zasady jest tożsamy z zobowiązaniami wykonawcy określonymi w ofercie oraz określeniem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz. Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia umowa podlega unieważnieniu. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu i tylko w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy brutto o procent zmiany podatku VAT, b) rezygnacji z wykonania części zamówienia, w tym także z poszczególnego całego zakresu (panelu) zamówienia według bieżących potrzeb Zamawiającego, c) zmiany parametrów technicznych wykonania poszczególnych zakresów umowy, d) zmiany obmiarów i powierzchni do utrzymania, e) terminu realizacji zadania, który może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu: ? wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń, ? zmiany terminów wykonania poszczególnych usług związane ze zmianą zlecenia z Miastem Oświęcim, a także związane z bieżącymi potrzebami społeczności lokalnej (np. uroczystości, sytuacje nadzwyczajne itp.), ? zakończeniem realizacji całości lub części zakresu rzeczowego przedmiotowego zamówienia w związku z zakończeniem umowy z Miastem Oświęcim i brakiem pozyskania ww. kontraktu w całości lub części na rok 2021. Rezygnacja z dalszego wykonania przedmiotu umowy w roku 2021r. może nastąpić do dnia 27.12.2020r. w formie pisemnej, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawców. ? warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie tego faktu przez Zamawiającego, a nie samego Wykonawcę, f) zmian: ? wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity z 7.04.2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 847) ? zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany tę będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian wymienionych w lit. c) ust. 1 będzie złożenie przez wykonawcę do Zamawiającego pisemnego wniosku, w którym należy wykazać rzeczywisty wpływ zmian na zwiększenie kosztów realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający w oparciu o wniosek Wykonawcy oceni, czy wykazano rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji przedmiotu umowy. W przypadku akceptacji wyjaśnień Wykonawcy wynagrodzenie ulegnie zmianom za część prac wykonywanych po terminie wprowadzenia zmiany. g) i innych: ? aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych w siwz rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, ? zmiany w obowiązujących przepisach - w tym przepisach prawa miejscowego, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. ? modyfikacja zakresu rzeczowego i/lub jakościowego w roku 2021 w związku z pozyskaniem nowego kontraktu z Miastem Oświęcim. 3. Uzgodnione dwustronnie zmiany harmonogramów realizacji umowy (w zakresie np. terminów oczyszczania, koszenia itp.), nie stanowią zmiany umowy. 4. W razie zmiany przepisów prawa dot. utrzymania czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach i aktów pochodnych ww. ustawom, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostosuje systemy transportu i zagospodarowania odpadów wytworzonych w ramach realizacji usługi (po uzgodnieniu z Zamawiającym) do tych zmian. Zmiany te nie wymagają aneksu do umowy. Uprawnienia zamawiającego odnośnie odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy: 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może wówczas żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy; 2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1; 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. W każdym z wymienionych wyżej przypadków wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.