eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzeszów › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w 8 miejscowościach Gminy Krzeszów"

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-01-11Ogłoszenie nr 502728-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.

Gmina Krzeszów: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w 8 miejscowościach Gminy Krzeszów"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka Wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzeszów, krajowy numer identyfikacyjny 83040943600000, ul. Rynek  2 , 37418   Krzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 798 351, e-mail ajskowski@onet.pl, faks 158 798 254.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.krzeszow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.krzeszow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.krzeszow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w 8 miejscowościach Gminy Krzeszów"
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest to usługa polegająca na nadzorze nad realizacją projektu o tytule "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" w zakresie zadań od 1 do 8 - Budowa kanalizacji sanitarnej w 8 miejscowościach Gminy Krzeszów 1. Organizacja i nadzór nad projektem zgodnie z instrukcją, wytycznymi i innymi dokumentami wymaganymi w ogłoszeniu o naborze w ramach RPO WP 2014-2020 2. Pełnienie funkcji Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru według standardów określonych w "Warunki Kontraktu na budowę" (czerwona książka) - Dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego 3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego: 1) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 2) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 3) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i drogowej; Inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych będzie koordynatorem czynności inspektorów nadzoru. 4. Organizowanie oraz prowadzenie spotkań koordynacyjnych. 5. Monitorowanie postępu robót budowlanych 6. Udział w odbiorze poszczególnych etapów prac pod względem zgodności usług z założeniami merytorycznymi i formalnymi określonymi m.in. w dokumentacji definiującej projekt oraz weryfikacja gotowości do odbioru produktów (odbiory częściowe, końcowe). 7. Bieżące prowadzenie, kompletowanie i utrzymywanie dokumentacji projektu, w tym przygotowanie tych dokumentów dla potrzeb planowanych lub prowadzonych kontroli oraz czynny udział w wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości w zakresie związanym z zarządzaniem projektem - w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie trwałości projektu. 8. Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71310000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości - - Inspektor nadzoru robót sanitarnych - Kierownik Zespołu - koordynator czynności inspektorów nadzoru. posiadający: o uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej i drogowej posiadający: o Uprawnienia budowlane do nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. - Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych i AKPiA, posiadający o uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wskazanych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Osoby wskazane powyżej winne posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
dyspozycyjność40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-24, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Nadzór na zadaniu nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Kamionka Dolna.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy: - Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Kamionka Dolna. Opis przedmiotu zamówienia: - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kielichowych PVC typu S o O 200 mm o długości 2280 mb - Przyłącza do budynków z rur kielichowych PVC typu S o O 160 mm o długości 605 mb - Rurociągi tłoczne z rur PE O 90 mm o długości 676 mb - Studzienki kanalizacyjne z tworzywa o średnicy O 425 mm szt. 103 - Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych O 1000 mm szt. 4 - Tłocznie ścieków DN 1500 szt. 2 - Wartość ww. robót została ustalona w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę netto - 1 084 100,00 zł
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71310000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
dyspozycyjność40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Nadzór na zadaniu nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Kamionka Średnia, Górna, Podolszynka Ordynacka.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy: - Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Kamionka Średnia, Górna, Podolszynka Ordynacka. Opis przedmiotu zamówienia: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kielichowych PVC typu S o O 200 mm o długości ok. 5680 mb - Przyłącza do budynków z rur kielichowych PVC typu S 160 mm o długości ok. 900 mb - Rurociągi tłoczne z rur PE O 90 mm o długości ok. 710 mb - Studzienki kanalizacyjne z tworzywa o średnicy O 425 mm szt. 248 - Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych O 1000 mm szt. 3 - Tłocznie ścieków - szt. 3 - Ogrodzenie tłoczni ścieków 3,5 x 3,5 mb szt. 3 - Wartość ww. robót została ustalona w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę netto - 2 049 000,00 zł
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71310000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
dyspozycyjność40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Nadzór na zadaniu nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Podolszynka Plebańska.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy: - Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Podolszynka Plebańska. Opis przedmiotu zamówienia: - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kielichowych PVC typu S o O 200 mm o długości 2440 mb - Przyłącza do budynków z rur kielichowych PVC typu S o O 160 mm o długości 520 mb - Rurociągi tłoczne z rur PE O 90 mm o długości 2030 mb, O 63 i O 50 - 320 mb - Studzienki kanalizacyjne z tworzywa o średnicy O 425 mm szt. 126 - Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych O 1000 mm szt. 3 - Przydomowe pompownie ścieków DN 1500 szt. 1 - Tłocznie ścieków - szt. 3 - Ogrodzenie tłoczni ścieków 3,5 x 3,5 mb szt. 3 - Wartość ww. robót została ustalona w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę netto - 1 930 000,00 zł
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71310000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
dyspozycyjność40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Nadzór na zadaniu nr 4 - Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Krzeszów Dolny.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy: - Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Krzeszów Dolny. Opis przedmiotu zamówienia: - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kielichowych PVC typu S o O 200 mm o długości ok. 2580 mb - Przyłącza do budynków z rur kielichowych PVC typu S o O 160 mm o długości ok. 266 mb - Rurociągi tłoczne z rur PE O 110 mm o długości ok. 1072 mb - Studzienki kanalizacyjne z tworzywa o średnicy O 425 mm szt. 117 - Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych O 1000 mm szt. 3 - Tłocznie ścieków - szt. 2 - Ogrodzenie tłoczni ścieków 3,5 x 3,5 mb szt. 2 - Wartość ww. robót została ustalona w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę netto - 1 294 000,00 zł
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71310000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
dyspozycyjność40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Nadzór na zadaniu nr 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Kustrawa.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 5 dotyczy: - Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Kustrawa. Opis przedmiotu zamówienia: - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kielichowych PVC typu S o O 200 mm o długości ok. 3465 mb - Sieć grawitacyjna z rur kielichowych PVC typu S o O 160 mm o długości ok. 1090 mb - Rurociągi tłoczne z rur PE O 75 mm o długości ok. 1085 mb - Studzienki kanalizacyjne z tworzywa o średnicy O 425 mm szt.167 - Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych O 1000 mm szt. 2 - Tłocznie ścieków - szt. 2 - Ogrodzenie tłoczni ścieków 3,5 x 3,5 mb szt. 2 - Wartość ww. robót została ustalona w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę netto - 1 495 800,00 zł
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71310000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
dyspozycyjność40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Nadzór na zadaniu nr 6 - Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Bystre.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 6 dotyczy: - Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Bystre. Opis przedmiotu zamówienia: - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kielichowych PVC typu S o O 200 mm o długości ok. 6285 mb - Sieć grawitacyjna z rur kielichowych PVC typ S o O 160 mm o długości ok. 3380 mb - Rurociągi tłoczne z rur PE O 90 mm o długości ok. 1810 mb - Studzienki kanalizacyjne z tworzywa o średnicy O 425 mm szt. 363 - Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych O 1000 mm szt. 4 - Tłocznie ścieków - szt. 4 - Ogrodzenie tłoczni ścieków 3,5 x 3,5 mb szt 4 - Wartość ww. robót została ustalona w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę netto - 3 983 000,00 zł
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71310000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
dyspozycyjność40,98

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Nadzór na zadaniu nr 7 - Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Sigiełki.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 7 dotyczy: - Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Sigiełki. Opis przedmiotu zamówienia: - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kielichowych PVC typu S o O 200 mm o długości ok. 1485 mb - Sieć grawitacyjna z rur kielichowych PVC typu S o O 160 mm o długości ok. 144 mb - przejścia pod drogami rurą dwuwarstwową PE 200 - 117 mb - Rurociągi tłoczne z rur PE O 90 mm o długości ok. 214 mb - Studzienki kanalizacyjne z tworzywa o średnicy O 425 mm szt.51 - Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych O 1200 mm szt. 4 - Tłocznie ścieków - szt. 1 - Ogrodzenie tłoczni ścieków 3,5 x 3,5 mb szt. 1 - Wartość ww. robót została ustalona w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę netto - 740 000,00 zł
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71310000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
dyspozycyjność40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Nadzór na zadaniu nr 8 - Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Łazów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 8 dotyczy: - Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej w miejscowości Łazów. Opis przedmiotu zamówienia: - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kielichowych PVC typu S o O 200 mm o długości ok. 6010 mb + O 200 dwuwarstwowe 646 mb - Przewierty pod drogami w pasie jezdni - ok 686 mb - Sieć kanalizacyjna z rur PE100 SDR17 dn200 - ok 349 mb - Sieć grawitacyjna z rur kielichowych PVC typu S o O 160 mm o długości ok. 64 mb - Rurociągi tłoczne z rur PE O 90 mm o długości ok.1360 mb - Studzienki kanalizacyjne z tworzywa o średnicy O 425 mm szt. 218 - Studzienki kanalizacyjne O 600 mm typu Tegra z włazem żeliwnym D400 na rurze teleskopowej O 425 mm - 16 kpl - Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych O 1200 mm szt. 17 - Tłocznie ścieków - szt. 5 - Ogrodzenie tłoczni ścieków 3,5 x 3,5 mb szt. 5 - Wartość ww. robót została ustalona w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę netto - 3 170 000,00 zl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71310000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
dyspozycyjność40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.