eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łochów › REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-12-04

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA
Numer ogłoszenia: 501134 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łochów , Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, woj. mazowieckie, tel. 25 675 12 35, faks 25 675 12 35.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalochow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę VoIP w ramach realizacji projektu e - Społeczeństwo Łochowa współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Priorytet II Przyspieszenie e - Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.1.- Przeciwdziałanie wykluczeniu Informacyjnemu. Zamówienie obejmuje również dostarczenie usługi dostępu do Internetu. 2. Zamówienie składa się z trzech części: część 1 - Zakup zestawów komputerowych, uruchomienie publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP, w tym: zadanie 1: dostawa i instalacja 31 zestawów komputerowych: komputer z systemem operacyjnym Windows 7 Home (Windows 8), oprogramowaniem biurowym, Adobe Reader, przeglądarką Mozilla Firefox, oprogramowaniem antywirusowym oraz drukarki laserowe A4, urządzenie wielofunkcyjne - drukarka/kopiarka/skaner, zadanie 2: dostawa i instalacja 14 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych Gminy Łochów, zadanie 3: 3.1 Budowa powszechnego dostępu do gminnego serwisu informacyjnego Gminy Łochów poprzez dostawę i instalację 10 kiosków informacyjnych (Infomatów). 3.2 Budowa 8 obszarów powszechnego dostępu do Internetu (Hot Spot) na terenie Gminy Łochów. zadanie 4: Wykonanie systemu telefonicznej łączności VoIP część 2 - Dostarczenie usługi dostępu do Internetu na terenie Gminy Łochów. część 3 - Dostarczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1, 2 i 3 zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do oznaczeń dostarczonych urządzeń w części 1 postępowania zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ. 5. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w zapisach zawartych w umowach do poszczególnych części. 6. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. 7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych, lecz nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. 8. Za przedmiot zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych Zamawiający uzna sprzęt o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż te opisane przez podanie znaków towarowych patentów lub pochodzenia. 9. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Wykonanie zamówienia musi być zgodne z przepisami obowiązującego prawa, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodne z zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, jakością i organizacją pracy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.10.00-7, 30.20.00.00-1, 32.00.00.00-3, 32.41.21.10-8, 72.40.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: w części 1 - w ramach jednej lub wielu umów wykonał: - co najmniej jedną dostawę wraz z instalacją zestawów komputerowych o wartości 70.000,00 zł brutto, - co najmniej jedno zamówienie dotyczące dostawy urządzeń wraz z wdrożeniem systemu łączności VoIP o wartości 20.000,00 zł brutto; w części 2 - wykonał/wykonuje: co najmniej jedną usługę dostępu do Internetu trwająca przez okres minimum 12 miesięcy o wartości minimum 20.000,00 zł brutto (wartość za 12 miesięcy); w części 3 - wykonał/wykonuje: co najmniej jedną usługę dostępu do Internetu przez okres minimum 12 miesięcy o wartości minimum 15.000,00 zł brutto (wartość za 12 miesięcy).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) wypełniony formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 2A (część 1) do SIWZ, załącznik nr 2B (część 2) do SIWZ, załącznik nr 2C (część 3) do SIWZ; 2) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ; 3) harmonogram do części 1 - zadanie 4; 4) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy złożyć: a) specyfikację techniczną oferowanych parametrów (z treści załącznika musi jednoznacznie wynikać, iż oferowane parametry są nie gorsze od wymaganych w SIWZ), sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8A do SIWZ dla części 1, załącznik nr 8B do SIWZ dla części 2, załącznik nr 8C do SIWZ dla części 3; b) dokumenty i certyfikaty, karty katalogowe, wizualizacje graficzne, rysunki techniczne, , wyszczególnione w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, pełnomocnictwo, jeżeli ofertę składa pełnomocnik; jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w przypadku, gdy podmiot udostępniający swoje zasoby będzie brał udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego podmiotu dokumenty wymienione w rozdz. VI ust. 1 pkt 2 i 3 SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 1) Zmiana wysokości podatku VAT. 2) Działanie siły wyższej: a) pod pojęciem siły wyższej rozumie się wszystkie wydarzenia, których nie mogła przewidzieć żadna ze stron w dniu podpisania umowy, występujące po tej dacie, nie dające się uniknąć i pozostające poza kontrolą obydwu stron. Przypadkami siły wyższej są np. powódź, trzęsienie ziemi, pożar, wybuch, wojna, b) za siłę wyższą nie uważa się braku środków Wykonawcy na realizację przedmiotu umowy, jak również nie wywiązanie się z umów przez kontrahentów Wykonawcy, c) strona umowy chcąca zgłosić roszczenia wynikające z siły wyższej na obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą stronę o jej wystąpieniu i zakończeniu, d) strona zgłaszająca roszczenia musi udowodnić drugiej stronie wystąpienie siły wyższej za pomocą dokumentów wydanych przez odpowiednie, uprawnione do tego władze, e) daty i terminy wypełnienia zobowiązań zostaną przełożone lub przedłużone o okres, w którym zaistniała siła wyższa. 3) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy wynikająca z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 4) Zmiana umowy z uwagi na zmianę osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminalochow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2013 godzina 10:15, miejsce: Urząd Miejski w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zamówienie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup zestawów komputerowych, uruchomienie publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup zestawów komputerowych, uruchomienie publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP, w tym: zadanie 1: dostawa i instalacja 31 zestawów komputerowych: komputer z systemem operacyjnym Windows 7 Home (Windows 8), oprogramowaniem biurowym, Adobe Reader, przeglądarką Mozilla Firefox, oprogramowaniem antywirusowym oraz drukarki laserowe A4, urządzenie wielofunkcyjne - drukarka/kopiarka/skaner, zadanie 2: dostawa i instalacja 14 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych Gminy Łochów, zadanie 3: 3.1 Budowa powszechnego dostępu do gminnego serwisu informacyjnego Gminy Łochów poprzez dostawę i instalację 10 kiosków informacyjnych (Infomatów). 3.2 Budowa 8 obszarów powszechnego dostępu do Internetu (Hot Spot) na terenie Gminy Łochów. zadanie 4: Wykonanie systemu telefonicznej łączności VoIP Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.10.00-7, 30.20.00.00-1, 32.00.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostarczenie usługi dostępu do Internetu na terenie Gminy Łochów..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostarczenie usługi dostępu do Internetu na terenie Gminy Łochów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8, 72.40.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostarczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostarczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8, 72.40.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.