eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Adaptacja pomieszczeń przy ul. Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu "Senior+"Ogłoszenie z dnia 2018-12-21

Ogłoszenie nr 500305432-N-2018 z dnia 21-12-2018 r.

Jelenia Góra: Adaptacja pomieszczeń przy ul. Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu "Senior+"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 569658-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500178016-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url): http://bip.jeleniagora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Adaptacja pomieszczeń przy ul. Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu "Senior+"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IZP-Z.271.33.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku w celu nadania im funkcji Domu Dziennego Senior+. Roboty obejmuja zakres remontu kapitalnego i przebudowy pomieszczeń w branżach ogólnobudowlanej, sieci elektrycznej i sanitarnej.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111300-1,

45210000-2,

45300000-0,

45310000-3,

45330000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin zakończenia do dnia 31.10.2018 r., zmieniony aneksem nr 1 na 21.12.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/12/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana wynagrodzenia Wykonawcyw związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na etapie realizacji robót Wykonawca zgłosił Zamawiającemu problemy związane z wykonaniem zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową. Kluczowe kwestie dotyczyły braku spełnienia przez zaprojektowane rozwiązania wymogów związanych z klasą przeciwpożarową obiektu przeznaczonego na przebywanie osób starszych. Konieczne było opracowanie dokumentacji uzupełniającej na podstawie której określono zakres koniecznych do wykonania robót dodatkowych. W dniu 24.10.2018 r. został podpisany aneks wydłużający termin realizacji zamówienia natomiast ostateczną wartość robót dodatkowych ( pomniejszoną o zaniechane) określono na kwotę 146 448,29 PLN. Wartość umowy zmieniono aneksem nr 2 z dnia 21.11.2018 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.