eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Modernizacja bud. 2, 10 wraz z remontem rampy kolejowej i instalacji odgromowej - postępowanie nr 25/RBOgłoszenie z dnia 2018-12-20

Ogłoszenie nr 500304741-N-2018 z dnia 20-12-2018 r.

Olsztyn: Modernizacja bud. 2, 10 wraz z remontem rampy kolejowej i instalacji odgromowej - postępowanie nr 25/RB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 26711-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 60111 - 2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja bud. 2, 10 wraz z remontem rampy kolejowej i instalacji odgromowej - postępowanie nr 25/RB

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

25/RB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych o nazwie: Modernizacja bud. 2, 10 wraz z remontem rampy kolejowej i instalacji odgromowej. W ramach zamówienia należy wykonać roboty: branża budowlana: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty demontażowe, roboty ziemne, wykonanie: odgrzybiania i dezynfekcji ścian wewnętrznych i zewnętrznych, izolacji ścian fundamentowych, iniekcji niskociśnieniowej, roboty murarskie, wykonanie posadzki przystosowanej do poruszania się wózków transportowych o masie do 7 ton, wykonanie: nadproży, wieńców, słupów i stóp żelbetowych, nowych ramp samochodowych i kolejowych, schodów, dachu wraz z pokryciem oraz obróbkami blacharskimi, remont stolarki drzwiowej zewnętrznej i krat drzwiowych i okiennych, wykonanie: ogrodzenia z furtką, podstaw dachowych, malowania, tynków, elewacji, zakup, dostawę i montaż stolarki okiennej, wykonanie: opaski wokół budynku oraz chodników, nawierzchni z kostki betonowej, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków nr 2, 10, opracowanie instrukcji użytkowania i eksploatacji dla budynków nr 2, 10, montaż rusztowań wraz z obliczeniem czasu ich pracy, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących na terenie budowy drzew i krzewów na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstw od tego projektu oraz operatu geodezyjnego z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, a także powykonawczej kopii mapy, branża elektryczna: roboty demontażowe instalacji odgromowej, wykonanie instalacji odgromowej i wyrównawczej, demontaż i ponowny montaż instalacji alarmowej, praca próbna i testowanie systemu alarmowego, remont dywertorów, przeprowadzenie badań i pomiarów powykonawczych. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Teren zamknięty Jednostki Wojskowej 4226 Warszawa - Skład Szeroki Bór, położony na działce nr ewid. 1176 i 1193, obręb 28 Pisz. Teren administrowany przez 24 WOG Giżycko; 3. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia na okres: minimum 3 lat - maksimum 5 lat; 4. Okres rękojmi: 5 lat - wg art. 568 § 1 K.C.; 5. Zgodnie z art. 37 ust. 6 Zamawiający nie udostępnia na stronie internetowej projektu zagospodarowania terenu - magazyn nr 2 o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz projektu zagospodarowania terenu - magazyn nr 10 o klauzuli ZASTRZEŻONE, które pozostają do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie powyższych dokumentów, wraz z podaniem proponowanej daty (oraz godziny) udostępnienia i załączeniem upoważnień do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych osób, które będą dokonywały wglądu do dokumentów


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45315300-1,

45311100-1,

45216000-4,

45216200-6,

45232460-4

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 15.10.2018r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Modernizacja bud. 2, 10 wraz z remontem rampy kolejowej i instalacji odgromowej - postępowanie nr 25/RB
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 06/04/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Stacon TIS Duszak Sp. J., , ul. Ogrodowa 5, 07-420, Kadzidło, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2186000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
12/12/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana zakresu prac oraz zmiana wynagrodzenia z kwoty 2 186 000,00zł netto i 2 688 780,00 zł brutto na kwotę 2 206 284,00zł netto i 2 713 729,32zł brutto oraz terminu wykonania z dnia 15.10.2018r. na dzień 15.12.2018r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność wykonania robót dodatkowych branży elektrycznej.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.