eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myszków › ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSERWACJI PUNKTÓW OŚWIETLENIA MIEJSC PUBLICZNYCH ORAZ DRÓG NA TERENIE GMINY MYSZKÓWOgłoszenie z dnia 2018-12-20

Ogłoszenie nr 500304642-N-2018 z dnia 20-12-2018 r.

Myszków: ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSERWACJI PUNKTÓW OŚWIETLENIA MIEJSC PUBLICZNYCH ORAZ DRÓG NA TERENIE GMINY MYSZKÓW OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Myszków, Krajowy numer identyfikacyjny 151398497, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (34)3132682, e-mail zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl, faks (34)3135029.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miastomyszkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSERWACJI PUNKTÓW OŚWIETLENIA MIEJSC PUBLICZNYCH ORAZ DRÓG NA TERENIE GMINY MYSZKÓW
Numer referencyjny ZP.271.73.2018.PZ

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konserwacji punktów oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie Gminy Myszków, polegającej na zapewnieniu prawidłowości funkcjonowania instalacji oświetleniowych przy zachowaniu obowiązujących standardów organizacji obsługi oświetlenia i standardów technicznych świecenia, tj.: 1) całodobowa obsługa za pośrednictwem właściwych komórek organizacyjnych umożliwiających zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym działaniu sieci oświetleniowej przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę; 2) bezzwłoczne podjęcie działań interwencyjnych w sytuacjach wyjątkowych takich jak: a) kolizja drogowa w wyniku, której uszkodzeniu uległa sieć oświetleniowa, b) stan sieci stwarzający zagrożenie dla otoczenia, c) niesprawność fragmentów sieci, stanowiących obszar zasilania stacji transformatorowych SN/0,4kV, d) inne przypadki spowodowane np. działaniem żywiołów oraz osób trzecich; 3) usuwanie nieprawidłowości punktów świetlnych w czasie od stwierdzenia przez Wykonawcę lub skutecznego zgłoszenia przez Zamawiającego, liczonym w sposób następujący: a) 72 godziny w dni robocze, b) 72 godziny liczone od początku pierwszego dnia roboczego po dniu ustawowo wolnym od pracy w przypadkach gdy usterka została zgłoszona (wykryta) w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy; 4) likwidowanie awarii linii zasilających i urządzeń sterujących w sposób następujący: a) awarie linii kablowych - do 7 dni roboczych (w tym lokalizacja uszkodzenia), b) awarie układów sterujących - drobna naprawa do końca dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia; 5) dotrzymywanie terminów zapalania i wygaszania opraw, zgodnie z kalendarzem astronomicznym lub zaleceniami Zamawiającego, 6) dotrzymywanie sprawności świecenia opraw w instalacjach oświetleniowych ciągów komunikacyjnych, określonej w % wymaganej liczby świecących opraw, wynoszącej dla dróg wojewódzkich i powiatowych 90%, a dla dróg gminnych - 85%. 2. Wykonawca winien zrealizować przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w zawartej po negocjacjach umowie wraz z jej załącznikami. 3. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia w okresie obowiązywania umowy zakresu zamówienia, tj. wykonania usługi konserwacji punktów oświetlania miejsc publicznych oraz dróg na terenie Gminy Myszków ponad zakres podstawowy określony w załączniku nr 1 do umowy w sprawie zamówienia publicznego, spowodowanego dobudowaniem nowych opraw oraz przewodów oświetlenia drogowego, Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ilości do 300 sztuk (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp). Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane w okresie obowiązywania umowy po dobudowaniu nowych opraw oraz przewodów oświetlenia drogowego, na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe, w cenach jednostkowych jak w zamówieniu podstawowym. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie, potwierdzonym protokołem, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

II.5) Główny Kod CPV: 50.23.21.10 - Obsługa instalacji oświetlenia publicznego


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
1. Uzasadnienie faktyczne: Na terenie Gminy Myszków znajdują się oprawy oświetleniowe, których właścicielami są: Gmina Myszków, TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Oprawy Gminy Myszków zamontowane są na słupach TAURON Dystrybucja Serwis S.A., które są przedmiotem umowy najmu pomiędzy TAURIN Dystrybucja S.A. a Gminą Myszków. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997roku - Prawo energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, znajdujących się na terenie gminy. Definicja legalna finansowania oświetlenia została zawarta w art. 3 pkt. 22 Prawa energetycznego, zgodnie z którym finansowanie oświetlenia to finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania. Zadanie te Gmina Myszków realizuje poprzez zamówienie usługi konserwacji punktów oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie dróg Gminy Myszków (usługa oświetleniowa) od przedsiębiorstwa energetycznego - właściciela sieci elektrycznej. Realizacja zamówienia odbywa się przy pomocy tzw. sieci skojarzonej na terenie Gminy Myszków. Elementy sieci będące własnością miasta stanowią marginalną część zamówienia. Udzielenie zamówienia na usługę oświetleniową stanowi realizację zadań własnych, które mają charakter obligatoryjny i służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców. Zadaniem samorządu gminnego jest zapewnienie oświetlenia o określonym standardzie. Zamawiający mając na uwadze zasady rządzące zamówieniami publicznymi - w tym zasadę prymatu trybów przetargowych oraz równego dostępu wykonawców do zamówienia - zamierzał udzielić zamówienia w trybie konkurencyjnym, w związku z tym wystąpił do właściciela sieci skojarzonej na terenie Gminy Myszków, tj. do przedsiębiorstwa dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja Serwis S.A. o wyrażenie zgody na świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie Gminy Myszków przez inne podmioty. Przedsiębiorstwo dystrybucyjne pismem nr z dnia 29.11.2018r. nie wyraziło zgody na przeprowadzenie prac na jego majątku przez podmioty trzecie. Przedsiębiorstwo energetyczne powołując się na art. 64 Konstytucji RP z dnia 02 kwietnia 1997r. (Dz. U. nr 78, poz. 483) oraz art. 140 Kodeksu cywilnego odmówiło wykonywania przez obcy podmiot czynności na instalacjach oświetlenia drogowego stanowiących ich własność. Działanie takie nie stanowi praktyki ograniczającej konkurencję. Biorąc pod uwagę powyższe obecnym stanie faktycznym usługę konserwacji punktów oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie dróg Gminy Myszków na rzecz Gminy Myszków może świadczyć tylko jeden podmiot z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. 2. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Sprawą właściwego rozumienia terminu "jedyny wykonawca" szeroko zajmowały się sądy,z SN i NS na czele. W ich orzecznictwie dominuje pogląd, w myśl którego przesłanka jedynego Wykonawcy ma charakter obiektywny i dotyczy sytuacji faktycznej, w której w danym miejscu i czasie na rynku występuje tylko jeden Wykonawca - monopolista (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 06 lipca 2001 r. III RN 16/01, OSNCP 2001, Nr 22, poz. 657). W przedmiotowym stanie faktycznym z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze TAURON Dystrybucja Serwis S.A. nie wyraziła zgody na wykonywanie przez obcy podmiot czynności na instalacjach oświetlenia drogowego stanowiących jego własność. Odmowa udzielenia zgody w takim przypadku była przedmiotem postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegaturą w Katowicach zakończonym wydaniem decyzji z dnia 14 lipca 2006r. znak RKT-44-25/06/MF. W przedmiotowej decyzji nie stwierdzono stosowania praktyki ograniczającej konkurencję, o której mowa art. 8 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 244, poz. 2080) polegającej na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej poprzez przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji w zakresie usług polegających na utrzymanie punktów świetlnych stanowiących własność Zakładu, służących do oświetlania ulic, placów i dróg publicznych lokalizowanych na obszarze Gmin, w których prowadzi on działalność, w ten sposób, iż zakład odmawia wyrażenia zgody na wybór przez Gminy innych podmiotów na wykonanie przedmiotowych usług na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji ii konsumentów (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 798 z późn. zm.) art. 9 ust. 1 stanowi, że zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców. Nadużywanie pozycji dominującej polega w szczególności na przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji. Na tle ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów stanowisko zawarte w decyzji z dnia 14 lipca 2006r. znak RKT-44-25/06/MF jest nadal aktualne. Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego na usługę w zakresie konserwacji oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie Gminy Myszków w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

TAURON Dystrybucja Serwis S.A., mariusz.maliglowka@tauron-dystrybucja.pl, ul. Lwowska 23, 40-389, Katowice, kraj/woj. śląskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.