eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bochnia › Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Ludwika Piotrowicza w BochniOgłoszenie z dnia 2018-12-17

Ogłoszenie nr 500301360-N-2018 z dnia 17-12-2018 r.

Bochnia: Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Ludwika Piotrowicza w Bochni
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 617195-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500259359-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Bochnia, Krajowy numer identyfikacyjny 52389600000, ul. ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32700 Bochnia, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 014 61 49 100, e-mail umb@um.bochnia.pl, faks 014 611 83 99.
Adres strony internetowej (url): www.bochnia.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Ludwika Piotrowicza w Bochni

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.35.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zadanie pn.: Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Ludwika Piotrowicza w Bochni. 2. W zakres robót wchodzi wykonanie remontu drogi kl. D ul. Ludwika Piotrowicza, zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) przedmiar robót; 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 3) wzór umowy wraz zestawieniem nośników cenotwórczych. 4. Zamówienie obejmuje również: 1) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz programu zapewnieni jakości i przedstawienie ich inspektorowi nadzoru; 2) sporządzenie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót oraz jego wprowadzenie 3) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej; 4) utrzymanie należytego i prawidłowego oznakowania oraz bezpiecznego poruszania się pieszych oraz pojazdów przez cały okres realizacji zadania - dla ruchu lokalnego. 5) powiadomienie właścicieli lub zarządców sieci istniejącego uzbrojenia terenu oraz zapewnienia prawidłowego nadzoru branżowego, w szczególności energetycznego, gazowego, wod. - kan., telekomunikacyjnego; 6) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej; 7) przeprowadzenia niezbędnych odwiertów kontrolnych, badań nośności i zagęszczenia wykonanych przez Wykonawcę robót, elementów oraz warstw konstrukcyjnych podłoża, podbudowy, nawierzchni. 8) przedstawienie przed podpisaniem umowy nośników cenotwórczych (stawka roboczogodziny (R), koszty pośrednie (Kp), zysk kalkulacyjny (Z=R+S+Kp) ) dla ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych niewystępujących w kosztorysie ofertowym, dla których nie można będzie ustalić wartości w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego w formie dodatkowego załącznika /wzór/. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu realizacji umowy w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków z limitem odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy). 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a. Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i jego Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji umowy, wszystkie osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z robotami budowlanymi, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 2255 oraz z 2017 r. poz.60 i 962). Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z robotami budowlanymi, w tym czynności przy budowie dróg: 1) układanie kostki brukowej 2) montaż krawężników 3) ręczne rozkładanie masy mineralno - bitumicznej Konieczność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, świadczących usługi dostawcze, transportowe i najmu sprzętu. 7. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie.


II.4) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:

45233223-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zadania do 21 grudnia 2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Ludwika Piotrowicza w Bochni
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/10/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Budownictwo i Nieruchomości Jakub Broszkiewicz, , ul. Zalesie Dolne 10, 32-700, Bochnia , kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 144630.12 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
21/11/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zwiększenie wynagrodzenia z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych na kwotę w wysokości 17 662,80 zł brutto

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zwiększenie wynagrodzenia z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie wykonania ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki betonowej (wraz z ławą betonową) o łącznej długości 139m celem prawidłowego odprowadzenia wód powierzchniowych do kanalizacji opadowej oraz konieczność montażu czterech wpustów ulicznych wraz z kratą żeliwną.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.