eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku za pomocą internetu.Ogłoszenie z dnia 2018-12-17

Ogłoszenie nr 500301344-N-2018 z dnia 17-12-2018 r.

Gdańsk: Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku za pomocą internetu. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 220046753, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 520 57 39, e-mail i.ciechowska@ztm.gda.pl, faks 58 520 57 50.
Adres strony internetowej (url): www.ztm.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku za pomocą internetu.
Numer referencyjny HZ/17/ZP/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia przez MZK sprzedaży przez Internet elektronicznych biletów okresowych ZTM w Gdańsku z automatycznym załadowaniem na kartę miejską za pośrednictwem czytników kontrolerskich użytkowanych w Systemie. Przedmiot umowy obejmuje: a)wykonywanie w imieniu i na rzecz ZTM sprzedaży i odsprzedaży przez Internet elektronicznych biletów ZTM, b)automatyczne dostarczenie informacji o sprzedaży internetowej biletów elektronicznych ZTM do systemu WinADO biletu elektronicznego ZTM, c)automatyczne dostarczenie do czytników kontrolerów biletów informacji o zakupionych przez Internet biletach ZTM oraz o kartach, na które te bilety powinny być zapisane, d)generowanie eFaktury na żądanie kupującego. 2. Termin wykonania usługi: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

II.5) Główny Kod CPV: 66.15.11.00 - (3) Usługi elektronicznej sprzedaży detalicznej


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
ZTM w Gdańsku zakupił w 2006 roku System Elektronicznego Biletu Okresowego (zwany dalej Systemem). Dostawcą Systemu była firma Sygnity S.A. korzystająca z oprogramowania autorstwa firmy EMTEST a.s. System składa się z serwera centralnego, terminali sprzedaży, czytników kontrolerskich oraz infoterminali. Sprzedaż elektronicznych biletów okresowych przez Internet z automatycznym załadowaniem karty miejskiej za pośrednictwem czytników kontrolerskich (zwanej dalej Usługą) wymaga modyfikacji zarówno oprogramowania serwerowego jak również oprogramowania czytników kontrolerskich. ZTM w Gdańsku nie posiada praw majątkowych do Systemu, które obejmowałyby uprawnienie do dokonywania zmian czy też modyfikacji oprogramowania. Zgodnie z udzielonymi licencjami na System, ZTM w Gdańsku nie może powierzyć nieuprawnionemu podmiotowi dokonania zmiany czy też modyfikacji oprogramowania. Mając na uwadze powyższe okoliczności ZTM w Gdańsku zwrócił się pisemnie bezpośrednio do firmy, którą producent oprogramowania Systemu w zeszłym roku wskazał jako jedynego posiadacza praw autorskich, kodów źródłowych oraz licencji wyłącznej do Systemu, o potwierdzenie czy Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie Sp. z o.o. (zwany dalej MZK Wejherowo) nadal jest jedynym podmiotem uprawnionym do świadczenia Usługi. Ponieważ świadczenie Usługi wymaga ingerencji w oprogramowanie serwerowe oraz czytników kontrolerskich, w piśmie do firmy EMCARD a.s. również poproszono o potwierdzenie czy MZK Wejherowo jest nadal uprawniony do takich działań. W odpowiedzi EMCARD potwierdził, że MZK Wejherowo jest jedynym podmiotem uprawnionym do świadczenia Usługi oraz, że MZK Wejherowo jest uprawniony do aktualizacji oprogramowania serwerowego oraz w czytnikach kontrolerskich należących do innych podmiotów dla, których będzie świadczył Usługę. Powyższe informacje wskazują, że jedyną firmą, która może świadczyć Usługę w ramach posiadanego przez ZTM w Gdańsku Systemu jest MZK Wejherowo. Nie istnieje również alternatywne rozwiązanie zastępcze, gdyż jego zastosowanie wiązałoby się naruszeniem postanowień licencyjnych Systemu. Nie jest także możliwe rozszerzenie parametrów zamówienia ponieważ protokoły komunikacji sklepu Internetowego z czytnikami kontrolerskimi są zamknięte i znane wyłącznie firmie EMCARD.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp.zo.o., , ul. Tartaczna 2, 84-200, Wejherowo, kraj/woj.


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.