eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "PT i wykonanie hospicjum" - II POSTĘPOWANIEOgłoszenie z dnia 2018-12-17

Ogłoszenie nr 500301310-N-2018 z dnia 17-12-2018 r.

Kędzierzyn-Koźle: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "PT i wykonanie hospicjum" - II POSTĘPOWANIE
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 606984-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500079648-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 52450700000, ul. ul. Piramowicza 32, 47200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 40 34 451, e-mail zp@kedzierzynkozle.pl, faks 77 40 34 451.
Adres strony internetowej (url): http//przetargi.kedzierzynkozle.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "PT i wykonanie hospicjum" - II POSTĘPOWANIE

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.101.2017.AH

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

A. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: 1. Roboty rozbiórkowe, 2. Roboty budowlane, 3. Roboty elektryczne, 4. Roboty sanitarne: - instalacja co i gazowa, - instalacja wodno-kanalizacyjna i hydrantowa, - instalacje wentylacji i klimatyzacji, - instalacje gazów medycznych, 5. Instalacje zewnętrzne; wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 6. Roboty drogowe, 7. Roboty zagospodarowania terenu: ogrodzenie i zieleń. Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej. Pomocniczo dołączono przedmiar robót. B. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia roboty budowlane: rozbiórkowe, elektryczne, drogowe, ogrodzenia i nasadzenia zieleni. Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tyt. niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ- Istotne postanowienia umowy. C. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają m.in.: cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy oraz załączona w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/, dokumentacja projektowa sporządzona przez "TECHNOART" Sp. z o.o.; ul. Ozimska 15A/2, 45-057 Opole, będąca integralną częścią SIWZ. UWAGA! Wykonawca uwzględni w ofercie koszt poszczególnych robót zgodnie z załączonym harmonogramem.


II.4) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

45312311-0,

45111300-1,

45111200-0,

45223100-7,

45212200-8,

45223500-1,

45410000-4,

45430000-0,

45320000-6,

45442100-8,

45421130-4,

45321000-3,

45450000-6,

45230000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 250 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy. Ogłoszenie o zmianie umowy nr 500129036-N-2018 z dnia 08-06-2018r.: "termin realizacji przedmiotu zamówienia - 340 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy" 2. §2 ust. 1 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie: "termin realizacji przedmiotu zamówienia - 340 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy".

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "PT i wykonanie hospicjum" - II POSTĘPOWANIE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 21/12/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Gerard Gola prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Inżynierska "ALOG" mgr inż. Gerard Gola, f.i.alog@poczta.internetdsl.pl, ul. Kozielska 24,, 47-208, Reńska Wieś, kraj/woj. opolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 6700000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/11/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
1. §6 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: "Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę: 7 220 475,53 zł słownie: siedem milionów dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złoty 53/100 z uwzględnieniem płatności: a) w roku 2018 do kwoty: 2 592 602,64 zł brutto, b) w roku 2019 pozostała kwota, minus płatności z roku 2018". 2. §2 ust. 1 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie: "termin realizacji przedmiotu zamówienia - 421 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy - nie dłużej niż do 30.04.2019r.".

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje zadnie związane z budową Hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność zmiany urządzenia dźwigowego z windy o wymiarach kabiny 210x110 cm na windę o wymiarach kabiny 240x140 cm wraz z poszerzeniem otworu na drzwi wejściowe do kabiny, tak aby umożliwić wjazd do windy łóżka pacjenta. Zaistniała sytuacja znajduje odzwierciedlenie w protokole konieczności nr 2/2018 z dnia 16.11.2018r. Zakres rzeczowy określa kosztorys będący załącznikiem do ww. protokołu konieczności. Wykonanie robót zamiennych jest ściśle związane z wykonaniem zamówienia podstawowego, a ich realizacja i zakończenie wiąże się z wykonaniem całości robót. W związku z powyższym Zamawiający postanawia, że zamówienie zamienne zostanie udzielone Wykonawcy i będzie wykonywane w ramach obecnie obowiązującej umowy przy czym zmianie ulegnie: a) termin realizacji przedmiotu umowy zostaje wydłużony o 81 dni; b) wartość wynagrodzenia Wykonawcy zwiększa się o kwotę 27 872,89 zł brutto.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Podstawa zmian wskazana w aneksie § 15 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.