eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa części do wymiany i montażu zespołu hamulcowego dla samolotu Gulfstream G550.Ogłoszenie z dnia 2018-12-17

Ogłoszenie nr 500301302-N-2018 z dnia 17-12-2018 r.

Warszawa: Dostawa części do wymiany i montażu zespołu hamulcowego dla samolotu Gulfstream G550. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 1. Baza Lotnictwa Transportowego, Krajowy numer identyfikacyjny 1008894930000, ul. Żwirki i Wigury 1c, 00-909 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 821 316, e-mail 1bltr.zampubliczne@ron.mil.pl, faks 261 821 316.
Adres strony internetowej (url): www.1bltr.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: 1. Baza Lotnictwa Transportowego


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa części do wymiany i montażu zespołu hamulcowego dla samolotu Gulfstream G550.
Numer referencyjny 33/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostawa hamulca wraz z zestawem materiałów eksploatacyjnych do jego wymiany na samolocie G550. 2. Jeden zestaw określony w pkt 1 obejmuje: 1) hamulec PN: 1159SCL504-5 - 1 szt. 2) części zamienne - O-ring PN: NAS1612-4A - 4 szt. - Union PN: MS21902J4 - 2 szt. - Bolt PN: GAB511GFS-14 - 4szt. - Washer PN: MS14183L-C8 - 1 szt. - Washer PN: MS14183L-8 - 1 szt. - Nut PN: GAN5I1AD8 - 1szt.

II.5) Główny Kod CPV: 34.73.10.00 - Części statków powietrznych


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Dokonując inspekcji hamulców na samolocie G550 nr 0002 stwierdzono pękniecie tarczy hamulcowej. Jak wskazano ww. pęknięcie jest niedopuszczalne i należy wymienić hamulec na nowy. W związku z faktem, że pęknięcie nie nosi znamion zużycia eksploatacyjnego wysłano zgłoszenie reklamacyjne do Gulfstream Aerospace Corporation. Do czasu wymiany uszkodzonego hamulca samolot G 550 nr 0002 nie może być wykorzystywany do realizacji zadań w powietrzu. Wskazano również, że ze względu na konieczność realizacji zadań postawionych przed 1. Bazą Lotnictwa Transportowego należy rozważyć zakup części w trybie natychmiastowym. Stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 3 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Stosownie do ugruntowanego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej przez pojęcie "wyjątkowej sytuacji", o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 p.z.p. należy rozumieć zjawiska losowe i niezależne od zamawiającego, takie jak klęski żywiołowe, katastrofy, awarie, wypadki, natomiast "konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia", o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 p.z.p., znajduje zastosowanie w sytuacjach wymagających szczególnie szybkiej reakcji w celu ochrony jakiegoś interesu, który może doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego oczekiwania na udzielenie zamówienia publicznego (por. uchwała KIO z dnia 14.07.2017 r. sygn. akt KIO/KD 29/17). W przepisie art. 67 ust. 1 pkt 3 p.z.p. chodzi o sytuacje, kiedy potrzeba natychmiastowego wykonania zamówienia wynika z konieczności uniknięcia negatywnych następstw zaniechania, niezwłocznego podjęcia działań przez zamawiającego, w sytuacji, gdy wchodzi w grę ograniczenie, czy zapobieżenie rezultatom określonego zdarzenia, zabezpieczenia najpilniejszych, bieżących potrzeb zamawiającego (por. uchwała KIO z dnia 20.12.2013 r. sygn. akt KIO/KD 111/13). Przedstawiony stan faktyczny wypełnia przesłanki określone art. 67 ust. 1 pkt 3 p.z.p., a tym zastosowanie tego trybu jest dopuszczalne zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. Należy podkreślić, że podstawowym zadaniem 1 Bazy Lotnictwa Transportowego jest m.in. realizacja transportu powietrznego naczelnych organów władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Biorąc pod uwagę charakter powyższych zadań konieczne jest zapewnienie niezakłóconego i zapewniającego najwyższe standardy bezpieczeństwa transportu powietrznego dla najważniejszych osób w Państwie. Niesprawność samolotu G 550 nr 0002 powoduje, iż loty o statucie HEAD samolotami Gulfstream będzie można realizować w ograniczonym zakresie (wykonanie lotu bez wyznaczonego zapasowego statku powietrznego). Instrukcja organizacji lotów z najważniejszymi osobami w państwie w Siłach Zbrojnych w § 17 opisuje zasady wydzielania i przygotowania statków powietrznych przeznaczonych do wykonywania lotów z najważniejszymi osobami w państwie. Uziemienie statku G550 o nr 0002 na okres rozpatrzenia reklamacji wadliwej części spowoduje realne zagrożenie związane z realizacją przewozu VIP, co przełoży się negatywnie na wizerunek najważniejszych osób w państwie na arenie międzynarodowej. W związku z powyższym spełniona została przesłanka konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia. Brak możliwości realizacji zadań przez 1 Bazę Lotnictwa Transportowego przez okres rozpatrzenia reklamacji bądź przez okres przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybach konkurencyjnych może zakłócić funkcjonowanie naczelnych organów władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wpłynąć negatywnie na interesy państwa na arenie międzynarodowej. Za wypełnioną należy uznać również przesłankę "wyjątkowej sytuacji" określonej art. 67 ust. 1 pkt 3 p.z.p. Zaistniała sytuacja jest wynikiem awarii części. Jest to zdarzenie pozostające poza wpływem Zamawiającego, którego jednocześnie Zamawiający nie miał możliwości przewidzieć.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Gulfstream Aerospace Corporation, , 500 Gulfstream Road GA 31407, , Savannah, kraj/woj. Stany ZjednoczoneNAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.