eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milicz › Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Milicz w roku 2019 - zamówienie dodatkoweOgłoszenie z dnia 2018-12-17

Ogłoszenie nr 500301297-N-2018 z dnia 17-12-2018 r.

Milicz: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Milicz w roku 2019 - zamówienie dodatkowe OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz, Krajowy numer identyfikacyjny 93102402000000, ul. ul. Trzebnicka 18, 56300 Milicz, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3809301, 302, 303, e-mail biuro.milicz@wroclaw.lasy.gov.pl, faks 713 840 344.
Adres strony internetowej (url): www.wroclaw.lasy.gov.pl/milicz

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Milicz w roku 2019 - zamówienie dodatkowe
Numer referencyjny Z.270.14.2018.ZG3

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części


Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: "Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania lasu, łowiectwa i gospodarki łąkowo-rolnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Milicz w roku 2019.

II.5) Główny Kod CPV: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym,oraz zamówienie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Milicz w roku 2019 - łow.


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Pozyskanie Zrywka i Wywóz Drewna Bogdan Piotrowski, , Lasowice 6, 56-300, Milicz, kraj/woj. dolnośląskie


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Milicz w roku 2019


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Usług Leśnych Wiesław Radomski, , Piękocin 28a, 56-300, Milicz, kraj/woj. dolnośląskie

Zakład Usług Leśnych S.C Barbara Hyża, Natalia Hyża, , Wrocławice 9, 56-300, Milicz, kraj/woj. dolnośląskie

Zakład Usług Lesnych Jan Gryglewicz, , Godnowa 11, 56-300, Milicz, kraj/woj. dolnośląskie

Zakład Usług Leśnych S.C. Jandar Jan Karpiński, Dariusz Szymański, , Godnowa 5, 56-300, Milicz, kraj/woj. dolnośląskie

Zakład Usług Leśnych ZRĄB S.C. Zbigniew Hładczuk, Rafał Szulc, , Ostrowąsy 29, 56-300, Milicz, kraj/woj. dolnośląskie

Usługi Leśne RUNO S.C. Andrzej Chlebowski, Mariusz Chlebowski, , Nowy Folwark 13, 56-330, Cieszków, kraj/woj. dolnośląskie

Zakład Usługowy Jerzy Nowacki, , Duchowo 17, 56-300, Milicz, kraj/woj. dolnośląskie

Zakład Usług Leśnych LAS Kazimierz Nitkiewicz, , Czeszów, ul. Zielona 9, 55-106, Zawonia, kraj/woj. dolnośląskie

Usługi Leśne i Drogowe Stefan Szewczyk, , Kaszowo 5 , 56-300, Milicz, kraj/woj. dolnośląskie

Pozyskanie Zrywka i Wywóz Drewna Bogdan Piotrowski , , Lasowice 6, 56-300, Milicz, kraj/woj. dolnośląskie

LAS Grzegorz Wysota , , Brzezie 34A, 55-100, Trzebnica, kraj/woj. dolnośląskie

Zakład Usług Krzysztof Cempel , , Henrykowice - Gajówka 1, 56-300, Milicz, kraj/woj. dolnośląskie

Krzysztof Słabiak , , Dąbrowa 6, 56-300, Milicz, kraj/woj. dolnośląskie

Zakład Usługowy - Zrywka i Wywóz Drewna Waldemar Imiłowski , , Wałkowa 3, 56-300, Milicz, kraj/woj. dolnośląskie

Zakład Usług Leśnych Franciszek Jasięga , , Pierstnica Mała 12, 56-321, Bukowice, kraj/woj. dolnośląskie

Zakład Usług Leśnych i Transportowych S.C. Czesław Koch, Jarosław Kowal , , Łazy Wielkie 31, 56-321, Bukowice, kraj/woj. dolnośląskie

Zakład Usług Leśnych Stanisław Garaj , , Milicz, ul. Pszczela 11c/1, 56-300, Milicz, kraj/woj. dolnośląskie

Usługi Leśne DĄB Stanisław Stanowski , , Cieszków, ul. Agrestowa 9, 56-330, Cieszków, kraj/woj. dolnośląskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.