eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Usługa asysty technicznej Elektronicznej Platformy Edukacyjnej - EPEDOgłoszenie z dnia 2018-12-17

Ogłoszenie nr 500301280-N-2018 z dnia 17-12-2018 r.

Elbląg: Usługa asysty technicznej Elektronicznej Platformy Edukacyjnej - EPED OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina - Miasto Elbląg, Krajowy numer identyfikacyjny 170747715, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552353536, e-mail rzp@umelblag.pl, faks 552393334.
Adres strony internetowej (url): www.umelblag.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.umelblag.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa asysty technicznej Elektronicznej Platformy Edukacyjnej - EPED
Numer referencyjny RZP.271.99.2018.AD

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: Usługa asysty technicznej Elektronicznej Platformy Edukacyjnej - EPED Przedmiot główny: CPV: 72.61.10.00-6 Nazewnictwo wg CPV: Usługi w zakresie wsparcia technicznego Główne miejsce świadczenia usług: Gmina - Miasto Elbląg 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asysty technicznej Elektronicznej Platformy Edukacyjnej zwanej dalej Systemem Informatycznym. 3. Usługa asysty technicznej obejmuje: a) telefoniczną pomoc i doradztwo we wszystkich sprawach związanych z używaniem i administrowaniem Systemu Informatycznego w tym również w kontaktach z podwykonawcami; b) usuwanie awarii krytycznych i awarii niekrytycznych zgłoszonych przez Zamawiającego; c) aktualizację Systemu Informatycznego wynikającą ze zmiany przepisów prawnych oraz organizacyjnych Urzędu Miejskiego lub Jednostek Podległych; d) udzielenie Zamawiającemu prawa do otrzymywania, kolejnych wydań Systemu Informatycznego; e) dostęp on-line do aktualnej dokumentacji użytkownika i administratora udostępnianej przez Wykonawcę; f) pomoc merytoryczna i techniczna w siedzibie Zamawiającego w przypadku konieczności odtworzenia Systemu Informatycznego lub jego elementów po awarii lub w związku ze zmianami Platformy sprzętowo-systemowe, chyba że awaria wynikła z niewłaściwego administrowania oraz efektami działania wirusów. W tym przypadku Wykonawca podejmie usuwanie awarii za dodatkową opłatą za te czynności; g) 150 godz. Konsultacji, szkoleń lub prac informatycznych z zakresu Systemu Informatycznego w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy zakres zamówienia i opis warunków zawarty jest we wzorze Umowy - ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zaproszenia do Negocjacji. 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

II.5) Główny Kod CPV: 72.61.10.00 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie faktyczne: Usługa asysty technicznej Elektronicznej Platformy Edukacyjnej - EPED może być świadczona przez jednego Wykonawcę, tj. OPEGIEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ., Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg, ze względu na to, że jest jedynym producentem i dystrybutorem Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem. OPEGIEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest również właścicielem praw autorskich do szeregu rozwiązań informatycznych zastosowanych w Urzędzie Miejskim w Elblągu oraz jest właścicielem kodu źródłowego tych modułów Systemu Informatycznego, które integrują poszczególne elementy systemu w jedną całość. Na dzień dzisiejszy nie istnieje inne rozsądne rozwiązanie alternatywne. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo Zamówień Publicznych: "67.1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: b) związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia;"


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

OPEGIEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , , Al. Tysiąclecia 11, 82-300, Elbląg, kraj/woj. warmińsko - mazurskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.