eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siepraw › Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w SieprawiuOgłoszenie z dnia 2018-12-17

Ogłoszenie nr 500301265-N-2018 z dnia 17-12-2018 r.

Siepraw: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sieprawiu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 (RPO WM); Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami; Poddziałanie: 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 573956

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500192075

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siepraw, Krajowy numer identyfikacyjny 54752000000, ul. ul. Kawęciny 30, 32447 Siepraw, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 3721811, 3721819, 3721807, e-mail gmina@siepraw.pl, faks 123 721 806.
Adres strony internetowej (url): www.siepraw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sieprawiu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IIGZP.271.5.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sieprawiu, na działce ewidencyjnej nr 1117/7. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuję między innymi: 1) Wykonanie dwóch wiat na kontenery do składowania odpadów. 2) Wybudowanie pomieszczenia do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 3) Wykonanie placu i drogi dojazdowej z kostki brukowej. 4) Ogrodzenie wraz z bramą automatyczną. 5) Zawiadomienie z upoważnienia Zamawiającego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach o zakończeniu budowy zgodnie z art. 54 i 57 prawa budowlanego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Dokumentacja projektowa - Załącznik nr 8 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). - Załącznik nr 9 do SIWZ, Przedmiar robót - Załącznik nr 10 do SIWZ. Zgodnie z zasadami ryczałtowej formy wynagrodzenia, którą jest objęte niniejsze postępowanie, przedmiary robót są dokumentem informacyjno-pomocniczym. 4. Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do sporządzenia oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 5. W przypadku, gdy opis techniczny jak i zapisy specyfikacji wskazuje dla niektórych materiałów znaki towarowe lub pochodzenie - nadmienia się, że wszystkie użyte w opisie technicznym nazwy produktów jak i firm mają tylko i wyłącznie zastosowanie do określenia minimalnych parametrów technicznych i jakościowych materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z zastosowaniem materiałów równoważnych, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie technicznym i dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 7. Wykonawca, który zastosował materiały równoważne, w składanej ofercie ma obowiązek wskazać, jakie materiały zastosował, ich rodzaj, parametry techniczne i załączyć ich opis do oferty. Należy wykazać w formie tabeli różnicę pomiędzy określonymi przez Zamawiającego materiałami a zaproponowanymi materiałami przez Wykonawcę. 8. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest on obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (użyte materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. 9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia, od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego. Okres udzielenia gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.


II.4) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:

45311000-0,

45300000-0,

45210000-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
9.08.2018r., - 15.11.2018r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/09/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
- w wiacie A zamienia się 3 szt. gniazd pojedynczych z bolcem ochronnym na 1 szt. gniazda siłowego G400W, 5x16A. - w wiacie B zamienia się 3 szt. gniazd pojedynczych z bolcem ochronnym na 3 szt. gniazd pojedynczych w pomieszczeniach do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
- w wiacie A zamienia się 3 szt. gniazd pojedynczych z bolcem ochronnym na 1 szt. gniazda siłowego G400W, 5x16A. - w wiacie B zamienia się 3 szt. gniazd pojedynczych z bolcem ochronnym na 3 szt. gniazd pojedynczych w pomieszczeniach do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
- w wiacie A zamienia się 3 szt. gniazd pojedynczych z bolcem ochronnym na 1 szt. gniazda siłowego G400W, 5x16A. - w wiacie B zamienia się 3 szt. gniazd pojedynczych z bolcem ochronnym na 3 szt. gniazd pojedynczych w pomieszczeniach do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
wprowadzenie robót zamiennych opisanych w protokole konieczności z dnia 19.09.2018r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.