eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicTrasa Czeska - Lubańska - Goduszyńska w Jeleniej Górze w ramach zadania pn."Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej"

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-12-10

Ogłoszenie nr 500295171-N-2018 z dnia 10-12-2018 r.

Miasto Jelenia Góra: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska - Lubańska - Goduszyńska w Jeleniej Górze w ramach zadania pn.: "Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt nr RPDS.03.04.03-02-0001/17-00 Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 645436-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url): www.jeleniagora.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska - Lubańska - Goduszyńska w Jeleniej Górze w ramach zadania pn.: "Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IZP-Z.271.53.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu budowę ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska - Lubańska - Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3. Zakres zamówienia obejmuje: a) roboty drogowe - budowę skrzyżowania typu rondo, b) budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego, c) budowę kanalizacji deszczowej, d) budowę sieci wodociągowej, e) przebudowę sieci teletechnicznych, f) wykonanie nowej organizacji ruchu zgodnie z projektem organizacji ruchu. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej". Projekt nr RPDS.03.04.03-02-0001/17-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 "Gospodarka niskoemisyjna" Działania nr 3.4 "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Poddziałanie 3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AJ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45233000-9, 45233140-2, 45233290-8, 45112600-1, 45232210-7, 45316110-9, 32412100-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2093367.71
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Sudeckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@sudeckie.pl
Adres pocztowy: ul. Kaczawskiej nr 19
Kod pocztowy: 58-514
Miejscowość: Jelenia Góra
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3229569.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3229569.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4274133.32
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.