eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prudnik › Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Prudnik

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-12-06

Ogłoszenie nr 500293071-N-2018 z dnia 06-12-2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik: Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Prudnik

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 637819-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik, Krajowy numer identyfikacyjny 53055891500000, ul. ul. Dąbrowskiego 34, 48200 Prudnik, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 363 241, e-mail prudnik@katowice.lasy.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka organizacyjna Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Prudnik

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

S.270.8.2018.S

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia w pomieszczeniach budynku biurowego stanowiącego siedzibę Nadleśnictwa Prudnik, ul. Dąbrowskiego 34, 48-200 Prudnik. 2. Wykaz elementów wyposażenia objętych przedmiotem zamówienia znajduje się w formularzu wyceny - załączniku nr 1A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis elementów wyposażenia znajduje się w załączniku nr 1B do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca rozmieści dostarczone elementy wyposażenia w pomieszczeniach budynku biurowego zgodnie z załącznikiem nr 1C do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Opis mebli znajdujący się w załącznikach nr 1A do SIWZ oraz 1B do SIWZ zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że wykonawca może zaoferować meble charakteryzujące się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi. 4. Dostarczone elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, niepoddawane żadnym naprawom, wolne od wad, w pełni sprawne i gotowe do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem, muszą odpowiadać obowiązującym standardom jakościowym i technicznym, nie mogą być obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz muszą spełniać wymagania przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie zaproponowane meble muszą być systemowe i seryjnie produkowane. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. 5. Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, materiałów, sprzętu, pracowników i transportu. Montaż elementów wyposażenia będzie polegał na wykonaniu wszelkich prac i usług koniecznych do korzystania z tego wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją, m.in. na ustawieniu, wypoziomowaniu, wyregulowaniu, zawieszeniu poszczególnych elementów, zamontowaniu produktów i urządzeń, ich podłączeniu, w tym do sieci, a także podłączeniu mediów i próbnych uruchomieniach - w tym wniesienie i uprzątnięcie miejsca prac/dostawy. Koszty i ryzyko transportu, wniesienia, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu, transportu oraz montażu wszystkich elementów wyposażenia ponosi wykonawca. Dokładny termin i godziny montażu wyposażenia muszą być wcześniej uzgodnione z zamawiającym. 6. Zamawiający wymaga, aby elementy wyposażenia tego samego typu objęte przedmiotem zamówienia pochodziły z jednej kolekcji, tj. aby posiadały wspólną stylistykę, kolorystykę, formę, detale. 7. Dostarczone elementy wyposażenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Poszczególne rodzaje wyposażenia muszą być objęte gwarancją (wraz ze świadczeniami serwisowymi) producenta niezależne od statusu partnerskiego wykonawcy. W szczególności zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia deklaracji producenta dla produktów objętych ofertą, a określonych w opisie przedmiotu zamówienia zapewniającej zamawiającemu przez cały okres trwania gwarancji określony w formularzu oferty możliwość zgłoszenia awarii/wad produktu bezpośrednio producentowi produktu, a nie tylko do wykonawcy zamówienia. Deklarację producenta (załącznik nr 8) stanowić będzie załącznik do oferty. 8.Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 39130000-2


Dodatkowe kody CPV: 39112000-0, 39150000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 342263.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: MEBELUX Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 9
Kod pocztowy: 14-100
Miejscowość: Ostróda
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 420983.49
Oferta z najniższą ceną/kosztem 420983.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 122148.91
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.