eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2019 i 2020 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-12-06

Ogłoszenie nr 500293046-N-2018 z dnia 06-12-2018 r.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy: Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2019 i 2020 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 632286-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 1044511900000, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 277-30-27 , e-mail zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2019 i 2020 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/PN/Rb/73/18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2019 i 2020 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7. - AN 1 i AN 6 (część 1) - AN 5 i AN 7 (część 2). 2. Zakres zamówienia dla każdej z części obejmuje m.in.: 1) roczną okresową kontrolę stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych, 2) usługę w zakresie pogotowia technicznego którego zakres obejmuje usunięcie lub zabezpieczenie wycieku gazu poprzez wymianę uszczelek lub głowic w zaworach gazu, a w ostateczności odcięcie dopływu gazu do zagrożonej strefy, 3) roboty remontowe: ? wymianę odcinków rur stalowych różnych średnic, ? wymianę kurków gazowych różnych średnic, ? wymianę kuchni gazowych, ? wymiana gazowych podgrzewaczy wody, ? regulacja kuchni gazowych i podgrzewaczy wody, ? wymiana skrzynek gazowych, 3. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w zakresie pogotowia w dni powszednie od godz. 16-tej do godz. 8-ej dnia następnego oraz w dni świąteczne i wolne od pracy w ciągu całej doby. Wykonawca zobowiązany jest również zagwarantować dojazd ekipy naprawczej i przystąpić do usuwania awarii w terminie do 2 godz. od momentu zgłoszenia awarii. 4. Zakres prac określają: 1) przedmiary robót (dla AN 1 i AN 6 -część 1 i AN 5 i AN 7 - część 2) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia wskazanych ilości kontroli lokali i wyjazdów pogotowia, oraz prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu prac oraz do zmiany zakresu prac poprzez dodanie nowych pozycji (innych jak w przedmiarze robót) z powodu konieczności dostosowania do bieżących potrzeb Zamawiającego. Podana przez Zamawiającego ilość kontroli lokali, ilość wyjazdów pogotowia technicznego oraz podane pozycje i ilości w przedmiarach robót mają charakter szacunkowy i służą tylko do porównania ofert. UWAGA: Przedmiar robót obejmuje najczęściej występujące roboty budowlane w okresie ostatnich 3 lat. 3) Zakres czynności objętych okresowa kontrolą instalacji gazowej oraz zakres usług w ramach pogotowia technicznego, określa załącznik nr 7 do SIWZ. UWAGA W okresie ostatnich trzech lat na terenie jednej Administracji Nieruchomości wykonano średnio 4 wyjazdy pogotowia ROCZNIE. Podana ilość wyjazdów ma charakter szacunkowy i służy jedynie do porównania ofert, 4) Wykaz adresowy budynków (dla AN 1 i AN 6- część 1, AN 5 i AN 7 - część 2) - stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, 5. Zlecenie będzie każdorazowo wystawione przez Zamawiającego w formie pisemnej i przekazywane Wykonawcy osobiście lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy. 6. W okresie trwania umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu wystawiania zlecenia w ten sposób, że zamiast formy pisemnej, zlecenia będą wystawiane w formie elektronicznej - zgodnie z zasadami opisanymi we wzorze umowy (załącznik nr 12 do SIWZ). O zmianie formy wystawiania zleceń Wykonawca zostanie poinformowany z 30-dniowym wyprzedzeniem. 2. Rozwiązania równoważne: 1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych (w tym materiałów, wyrobów lub urządzeń) w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wskazanie w załączniku nr 6 do SIWZ przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do treści art. 30 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie oświadczenia o zastosowaniu rozwiązań równoważnych, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia przyjęto rozwiązania zaproponowane w załączniku nr 6 do SIWZ; 2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, wyroby, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, wyrobów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych załączniku nr 6 do SIWZ, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w załączniku nr 6 do SIWZ, których dotyczy. 3) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów techniczno-użytkowych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 4) Rozwiązania wynikające z zastosowania przez Wykonawcę materiałów, wyrobów, urządzeń i innych elementów równoważnych nie mogą wywołać żadnych zmian układu funkcjonalnego i parametrów techniczno-użytkowych. 3. Parametry i cechy według których Zamawiający będzie oceniał, czy zaoferowane materiały, urządzenia lub rozwiązania są równoważne wymaganym przez Zamawiającego zostały określone w dokumentacji projektowej Wykonawca, najpóźniej w dniu zgłoszenia prac, dostarczy dokumenty potwierdzające wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 21 z późn. zm.), w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami podczas realizacji inwestycji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. II.Wymagania zatrudnienia osób na podstawie art. 29 ust 3a: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 osobę (na jedną część zamówienia) świadczące pracę związaną z wykonywaniem praz związanych z instalacjami gazowymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Wymóg ten uznaje się również za spełniony w przypadku zatrudnienia większej liczby osób, zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy, o ile w sumie zatrudnienie to będzie równoważne liczbie 1 pełnego etatu i nie wpłynie to na prawidłowość realizacji zamówienia. 2. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. 3. Zakres robót gazowych przewidzianych do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę opisany jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 4. Wykonawca nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy udokumentuje formę zatrudnienia zadeklarowanych przez niego pracowników w "Wykazie osób, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia", okazując np. umowę o pracę, druk ZUS RCA itp., z których jednoznacznie będzie wynikała liczba pełnych etatów. Dokumenty o których mowa powyżej powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w tym personelu Wykonawcy zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 6. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w "Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia". W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia muszą być dołączone kopie uprawnień tego samego rodzaju i nie mniejsze niż te które były wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Brak wymaganych uprawnień przy powiadomieniu powoduje, że zmiana jest nieskuteczna. W przypadku zmiany osób Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. 7. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 12 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45333000-0


Dodatkowe kody CPV: 50700000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazo-wych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. War-szawy w 2019 i 2020 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 252911.72
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. Elektromechanika Hydraulika Artur Adaszewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zatylna 5b,
Kod pocztowy: 05-480
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 154680
Oferta z najniższą ceną/kosztem 154680
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 154680
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazo-wych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. War-szawy w 2019 i 2020 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5, 7

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 252911.72
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. Elektromechanika Hydraulika Artur Adaszewski u
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: P.P.H.U. Elektromechanika Hydraulika Artur Adaszewski ul. Zatylna 5b, 05-480 Karczew
Kod pocztowy: 05-480
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 145320
Oferta z najniższą ceną/kosztem 145320
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 145320
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.