eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Powodowo › "Podniesienie jakości kształcenia poprzez nowoczesną edukację zawodową w Powodowie", współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przeprowadzenie kursu stosowania środków chemicznych dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-12-05

Ogłoszenie nr 500291747-N-2018 z dnia 05-12-2018 r.

Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych : "Podniesienie jakości kształcenia poprzez nowoczesną edukację zawodową w Powodowie", współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przeprowadzenie kursu stosowania środków chemicznych dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
"Podniesienie jakości kształcenia poprzez nowoczesną edukację zawodową w Powodowie", współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500122097-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych , Krajowy numer identyfikacyjny 970779096, ul. - 1, 64-200 Powodowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 68 384 36 75, 663665676, e-mail dulce@op.pl, aneta_kazmierczak@interia.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.zsritpowodowo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa jednostka budżetowa - szkoła

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Podniesienie jakości kształcenia poprzez nowoczesną edukację zawodową w Powodowie", współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przeprowadzenie kursu stosowania środków chemicznych dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przeprowadzenie kursu stosowania środków chemicznych dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 80000000-4


Dodatkowe kody CPV: 80500000-9, 80530000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1200
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: EMAT HRC Elżbieta Matysiak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Dąbrowskiego 1
Kod pocztowy: 64-200
Miejscowość: Wolsztyn
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1200
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1200
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1200
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: Zamawiający przeprowadził procedurę w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w dniu 27.11.2018r. ogłosił postępowanie, gdzie jedną z części (osiemnastą) stanowiła usługa przeprowadzenia kursu stosowania środków chemicznych dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa. Do terminu składania ofert żaden z Wykonawców nie złożył oferty, w związku z czym część XVIII postępowania została unieważniona zgodnie z art. art. 93 ust 1 pkt. 1. W dniu 10.01.2018r. Zamawiający ponownie ogłosił przetarg nieograniczony, gdzie jedną z części (siedemnastą) stanowiła usługa przeprowadzenia kursu stosowania środków chemicznych dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa. Ponownie, do terminu składania ofert żaden z Wykonawców nie złożył oferty, w związku z czym część XVII postępowania została unieważniona zgodnie z art. art. 93 ust 1 pkt. 1. W związku z powyższym Zamawiający zastosował do niniejszego postępowania tryb zamówienia z wolnej ręki.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.