eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Opracowanie i aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej dla kompleksów wojskowych 2018 - postępowanie nr 46/UOgłoszenie z dnia 2018-11-27

Ogłoszenie nr 500282990-N-2018 z dnia 27-11-2018 r.

Olsztyn: Opracowanie i aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej dla kompleksów wojskowych 2018 - postępowanie nr 46/U
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 538993-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500119608-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie i aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej dla kompleksów wojskowych 2018 - postępowanie nr 46/U

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

46/U

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowanie i aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej dla kompleksów wojskowych 2018, w ramach której należy wykonać: geodezyjne prace pomiarowe, obliczeniowe i kartograficzne niezbędne do opracowania, sporządzenia i aktualizacji znajdującej się w zasobie RZI w Olsztynie numerycznej mapy zasadniczej o pełnej treści wraz z transformacją współrzędnych na układ "2000" w systemie EWMAPA v. 8.10 lub innej kompatybilnej dla "Windows", dla obszaru kompleksów wojskowych, będących w trwałym zarządzie MON - Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie lub użytkowanych na podstawie Umów z Nadleśnictwem, które stanowią teren zamknięty w rozumieniu art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.) i objęte są obowiązującą decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 42/MON z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 160 ze zm.). Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ. 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: - tereny administrowane przez WOG 24 Giżycko: Gołdap, - tereny administrowane przez WOG 22 Olsztyn: Lidzbark Warmiński, - tereny administrowane przez WOG 25 Białystok: Białystok, Osowiec, Bielsk Podlaski 3. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną usługę: minimum 1 rok - maksimum 3 lata; 4. Okres rękojmi: w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca odpowiada również za wady fizyczne z tytułu rękojmi; 5. Zgodnie z art. 37 ust. 6 Zamawiający nie udostępnia na stronie internetowej operatów technicznych o klauzuli ZASTRZEŻONE, które pozostają do wglądu, w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie powyższych dokumentów, wraz z podaniem proponowanej daty (godziny) udostępnienia i załączeniem upoważnień do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych osób, które będą dokonywały wglądu do dokumentów. Zamawiający informuje również, że baza numeryczna kompleksów wojskowych (eksport z programu EWMAPA) na pytach CD-R jest o klauzuli ZASTRZEŻONE.


II.4) Główny kod CPV: 71.35.40.00 - Usługi sporządzania map
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 13.11.2018 roku

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Opracowanie i aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej dla kompleksów wojskowych 2018 - postępowanie nr 46/U
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 17/05/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Konsorcjum Biuro Inżynierskie Adam Pietrzak - Lider Konsorcjum, , Janiewice 101, 76-100, Sławno, kraj/woj. zachodniopomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 63800.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWENAZWA: Opracowanie i aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej dla kompleksów wojskowych 2018 - postępowanie nr 46/U
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 17/05/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Konsorcjum Biuro Inżynierskie Adam Pietrzak - Lider Konsorcjum, , Janiewice 101, 76-100, Sławno, kraj/woj. zachodniopomorskie

TYTAN Systemy Bezpieczeństwa sp. z o. o. - Partner Konsorcjum, , ul. Depowa 9B, 15-381, Białystok, kraj/woj. podlaskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 63800.00 .
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
06/11/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z dnia 13.11.2018 r. na dzień 21.11.2018 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
wystąpienie niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających normalną realizację przedmiotu umowy, tj, długotrwałych upałów, trwających dłużej niż 7 dni, zgodnie z § 6 ust. 2 lit f i 4 umowy

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.