eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Klucze › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n."Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych."

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-11-14

Ogłoszenie nr 500271792-N-2018 z dnia 14-11-2018 r.

Urząd Gminy Klucze: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: "Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych."

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 633607-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Klucze, Krajowy numer identyfikacyjny 53776300000, ul. ul. Partyzantów 1, 32310 Klucze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 428 508, e-mail klucze@gmina-klucze.pl, faks 326 428 052.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-klucze.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: "Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych."

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.31.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres usługi obejmuje: Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych, prac konserwatorskich wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953) i umowy z wykonawcą robót budowlanych pod nazwą "Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych.", a w szczególności: a) reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji wykonywanych robót z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania, c) sprawdzanie i odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych, w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania, d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, ich jakości i wartości oraz usunięcia wad stwierdzonych podczas czynności odbioru częściowego lub końcowego, e) kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym, f) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zawartą umową na wykonanie robót budowlanych oraz terminowości ich wykonania. g) reprezentowanie Zamawiającego podczas realizacji zadania przez sprawowanie nadzoru konserwatorskiego nad prowadzonymi pracami konserwatorskimi oraz robotami budowlanymi, w tym kontroli zgodności prowadzonych prac konserwatorskich oraz robót budowlanych z wydanymi pozwoleniami konserwatorskimi, uzgodnioną dokumentacją, tj. programami konserwatorskimi, projektem budowlanym, sztuką konserwatorską oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 2 sierpnia 2018. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków Dz.U.2018.1609 z dnia 22.08.2018r. oraz z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prac konserwatorskich i robót budowlanych. Ogłoszenie o zamówieniu wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami na wykonanie zamówienia pod nazwą "Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych." dostępne są na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/ugklucze,a,1471073,ogloszenie-o-zamowieniu-adaptacja-dworku-dietla-do-nowych-funkcji-spolecznych.html Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 6 lat ( zgodnie z gwarancją udzieloną przez wykonawcę robót budowlanych) liczone od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych nad którymi ma być sprawowany nadzór inwestorski będący przedmiotem zamówienia. Zainteresowanemu Wykonawcy Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu na, którym ma być realizowana nadzór inwestycji będący przedmiotem zamówienia, w terminie uprzednio uzgodnionym z osobą wymienioną w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie "SIWZ". Szczegółowy zakres robót nad którymi ma być sprawowany nadzór inwestorski: Postępowanie na realizację inwestycji zawiera szczegółowy zakres robót został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach do SIWZ postępowania na wykonanie robót budowlanych. Wyżej wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.gmina-klucze.pl - link BIP - Przetargi: https://bip.malopolska.pl/ugklucze,a,1471073,ogloszenie-o-zamowieniu-adaptacja-dworku-dietla-do-nowych-funkcji-spolecznych.html, a także są dostępne w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1 32-310 Klucze pok. Nr 306.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9


Dodatkowe kody CPV: 92522200-8, 71521000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 170655.36
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji " INWESTOR" s.c. Maciej Strzałkowski, Wiesław Strzałkowski
Email wykonawcy: priinwestor@priinwestor.com.pl
Adres pocztowy: ul. Jaworowa 2
Kod pocztowy: 41-310
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 178350.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 178350.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 193110.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.