eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Przebudowa budynku nr 11 (kościół garnizonowy) ze zmianą sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na użytkowe na potrzeby działalności duszpasterskiej wraz z infrastrukturą techniczną (na terenie kompleksu wojskowego Bartoszyce) - postępowanie nr 75/RBOgłoszenie z dnia 2018-11-13

Ogłoszenie nr 500270771-N-2018 z dnia 13-11-2018 r.

Olsztyn: Przebudowa budynku nr 11 (kościół garnizonowy) ze zmianą sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na użytkowe na potrzeby działalności duszpasterskiej wraz z infrastrukturą techniczną (na terenie kompleksu wojskowego Bartoszyce) - postępowanie nr 75/RB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 520093-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500022017-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa budynku nr 11 (kościół garnizonowy) ze zmianą sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na użytkowe na potrzeby działalności duszpasterskiej wraz z infrastrukturą techniczną (na terenie kompleksu wojskowego Bartoszyce) - postępowanie nr 75/RB

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

75/RB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych o nazwie: Przebudowa budynku nr 11 (kościół garnizonowy) ze zmianą sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na użytkowe na potrzeby działalności duszpasterskiej wraz z infrastrukturą techniczną (na terenie kompleksu wojskowego Bartoszyce). Roboty polegać będą na dostosowaniu nieużytkowego poddasza budynku na poddasze użytkowo-mieszkalne. Zakres robót przewiduje między innymi: roboty rozbiórkowe, wykonanie wzmocnienia istniejących wiązarów za pomocą konstrukcji stalowych, wykonanie ścianek działowych murowanych i z płyt gipsowo-kartonowych, ocieplenia połaci dachowej wełną mineralną, zakupie, dostawie i montażu stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie przyłącza cieplnego, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Teren zamknięty kompleksu wojskowego Bartoszyce, położony na działce nr ewid. 158/6, obręb 7 Bartoszyce. Teren administrowany przez 21 WOG Elbląg; 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres: minimum 36 - maksimum 60 miesięcy; Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt oraz wyposażenie na okres: minimum 36 - maksimum 60 miesięcy; 4. Okres rękojmi: 5 lat - wg art. 568 § 1 K.C.; 5. Zgodnie z art. 37 ust. 6 Zamawiający nie udostępnia na stronie internetowej projektu zagospodarowania terenu o klauzuli ZASTRZEŻONE, który pozostaje do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie powyższego dokumentu, wraz z podaniem proponowanej daty (oraz godziny) udostępnienia i załączeniem upoważnień do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych osób, które będą dokonywały wglądu do dokumentu.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45315300-1,

45311100-1,

45212360-7,

45232460-4

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 28.09.2018 roku

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Przebudowa budynku nr 11 (kościół garnizonowy) ze zmianą sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na użytkowe na potrzeby działalności duszpasterskiej wraz z infrastrukturą techniczną (na terenie kompleksu wojskowego Bartoszyce) - postępowanie nr 75/RB
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/08/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DOMEX" Jan Fydrych, , ul. Piłsudskiego 17, 11-100, Lidzbark Warmiński, kraj/woj. warmińsko - mazurskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 899035.72 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/10/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z dnia 28.09.2018 r. na dzień 30.10.2018 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z koniecznością zaniechania robót budowlano - montażowych: - montaż wycieraczki aluminiowej do obuwia z wkładem szczotkowym i gumowym w ramie aluminiowej wym. 100 x 150 cm - 1 szt.; i wykonania robót dodatkowych branży budowlano - montażowej: - zakup i montaż wyłazu stropowego o kl. El30 - 1 szt.; - wykonanie "stiuku weneckiego" na filarach nawy głównej kościoła z materiału powierzonego o pow. 16m2; - malowanie pomieszczeń w zakrystii i kancelarii parafialnej na parterze z przygotowaniem powierzchni - 123m2

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.