eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płośnica › Wymiana sieci azbestowo - cementowej na rury PE ul. Dworcowa w miejscowości Płośnica oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości PłośnicaOgłoszenie z dnia 2018-11-08

Ogłoszenie nr 500268547-N-2018 z dnia 08-11-2018 r.

Urząd Gminy Płośnica: Wymiana sieci azbestowo - cementowej na rury PE ul. Dworcowa w miejscowości Płośnica oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płośnica

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Płośnica, Krajowy numer identyfikacyjny 54089000000, ul. ul. Dworcowa 52, 13206 Płośnica, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 236 968 008, e-mail budowa@plosnica.pl, faks 236 968 005.
Adres strony internetowej (url): www.bip.plosnica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wymiana sieci azbestowo - cementowej na rury PE ul. Dworcowa w miejscowości Płośnica oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płośnica

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.3.2.07.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

apotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie pn. Wymiana sieci azbestowo - cementowej na rury PE ul. Dworcowa w miejscowości Płośnica oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płośnica Zakres prac w ramach poszczególnych inwestycji obejmuje: 1) Wymiana sieci azbestowo - cementowej na rury PE ul. Dworcowa w miejscowości Płośnica: zakres zadania obejmuje wymianę sieci azbestowo - cementowej na rury PE w m. Płośnica przy ul. Dworcowej, ul. Młyńskiej oraz przy ul. Kościelnej (na odcinku wyjazd w kierunku Koszelew) . Łączna długość sieci do wymiany to 852 mb w tym rury fi 160 - 455,2 mb, rury fi 125 - 138,5 mb, ruty fi 110 - 160 mb. Ponadto w ramach zadania należy wykonać tymczasowy by - pas o długości 160 mb fi 110. Zakres zamówienia szczegółowo określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa stanowiąca załączniki do niniejszej SIWZ tj.: Załącznik nr 1.1 Projekt budowlany, Załącznik nr 2.1. Kosztorys ofertowy, Załącznik nr 3.1 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych . 2) Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płośnica. Zakres zadania obejmuje przebudowę przyłączy wodociągowych w m. Płośnica do budynków jednorodzinnych przy ul. Dworcowej 76 i ul. Działdowskiej 4 oraz 6 . Przyłącza wodociągowe PE 90, 32 L=199,1 mb. Zakres zamówienia szczegółowo określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa stanowiąca załączniki do niniejszej SIWZ tj.: Załącznik nr 1.2. Projekt budowlany, Załącznik nr 2.2. Kosztorys ofertowy, Załącznik nr 3.2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, Wykonawca nie określa maksymalnej ilości części na jakie może wykonawca może złożyć oferty. Zamawiający dzieli zamówienia na następujące części: 1) Część 1 pn. Wymiana sieci azbestowo - cementowej na rury PE ul. Dworcowa w miejscowości Płośnica oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płośnica kod CPV: 45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2) Część 2 pn. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płośnica. kod CPV: 45231300-8 Opis przedmiotu zamówienia poszczególnych Części zawiera pkt 3.1 niniejszej SIWZ, 3.3. Zamówienie stanowi roboty budowlane dla których wymagane zgłoszenie robót budowlanych . Zamawiający posiada wszystkie wymagane zezwolenia do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem. 3.4. Dostępność dla osób niepełnosprawnych i wszystkich użytkowników. Zakres prac nie ma wpływu na dostępność dla osób niepełnosprawnych i pozostałych użytkowników. 3.5 Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): 1) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, 2) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. 3.6. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płośnica

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 34024.39
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rybnie
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lubawska 25
Kod pocztowy: 13-220
Miejscowość: Rybno
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 48000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 48000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 48000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Wymiana sieci azbestowo - cementowej na rury PE ul. Dworcowa w miejscowości Płośnica

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 227642222.28
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rybnie
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lubawska 25
Kod pocztowy: 13-220
Miejscowość: Rybno
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 280000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 280000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 280000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie ze względu na wartość szacunkową podlega przepisom ustawy PZP. Zamawiający pierwotnie zamierzał udzielić zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie w tym trybie zostało wszczęte w dniu 29.03.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 538706-N-2018. Ogłoszenie zostało zamieszczone także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego a dokumentacja przetargowa zamieszczona na stronie www.bip.plosnica.pl. W wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. 16 kwietnia 2018 r. nie wpłynęły do Zamawiającego żadne oferty w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający unieważnił postępowanie w dniu 26.04.2018 r. i informację o unieważnieniu postępowania zamieścił na stronie www.bip.plosnica, a także zawarł w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w Biuletynie zamówień publicznych - ogłoszenie nr 500095111-N-2018. Zamawiający ponownie przeprowadził procedurę w trybieprzetargu nieograniczonego. Wszczęcie postępowania: ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie zamówień publicznych: nr 551222-N-2018 z dnia 2018-04-27 r. Termin składania ofert został wyznaczony w dniu 14 maja 2018 r. W wyznaczonym terminie ponownie nie wpłynęły żadne oferty. Zamawiający ponownie unieważnił postępowanie (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP i informacja na stronie internetowej). W świetle powyższego Zamawiający skorzystał z możliwości jaką daje art. 67 ust. 1 pkt 4 pzp tj. udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.