eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Etap I - Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego nr 38 oraz rozbiórka i budowa nowej wieży wartowniczej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie. Etap II - Zagospodarowanie terenu oraz budowa infrastruktury teletechnicznej związanej z systemami alarmowymi na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie - postępowanie nr 111/RB

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-10-31

Ogłoszenie nr 500261843-N-2018 z dnia 31-10-2018 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie: Etap I - Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego nr 38 oraz rozbiórka i budowa nowej wieży wartowniczej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie. Etap II - Zagospodarowanie terenu oraz budowa infrastruktury teletechnicznej związanej z systemami alarmowymi na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie - postępowanie nr 111/RB

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500256150-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Etap I - Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego nr 38 oraz rozbiórka i budowa nowej wieży wartowniczej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie. Etap II - Zagospodarowanie terenu oraz budowa infrastruktury teletechnicznej związanej z systemami alarmowymi na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie - postępowanie nr 111/RB

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

111/RB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Etap I - Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego nr 38 oraz rozbiórka i budowa nowej wieży wartowniczej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie. Etap II - Zagospodarowanie terenu oraz budowa infrastruktury teletechnicznej związanej z systemami alarmowymi na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie. W ramach zamówienia budynek magazynowy nr 38 zostanie przebudowany i rozbudowany tak by dostosować go do nowych norm i przepisów oraz wymogów funkcjonalno-użytkowych, wykonana zostanie również jego termomodernizacja. Wieża wartownicza zostanie rozebrana, a w jej miejsce wybudowana zostanie nowa wieża wartownicza o konstrukcji stalowej. Wykonane zostaną nowe konstrukcje dróg manewrowych i placów utwardzonych. Przebudowana również zostanie droga dojazdowa. Wokół budynków zostanie wybudowane nowe ogrodzenie panelowe z wysięgnikami i concentriną między nimi. Wykonana zostanie sieć hydrantowa, instalacja osuszania dynamicznego, przyłącze i instalacje elektryczne oraz instalacje teletechniczne i systemy alarmowe. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 do Zaproszenia. 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Teren zamknięty kompleksu wojskowego Olsztyn, położony na działce nr ewid. 15/20, obręb 55 Olsztyn. Teren administrowany przez 22 WOG Olsztyn; 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy: 60 miesięcy; 4. Okres rękojmi: 60 miesięcy - wg art. 568 § 1 K.C.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45315300-1, 45311100-1, 45216000-4, 45216200-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2557668.42
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ELNET Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Metalowa 3
Kod pocztowy: 10-603
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3069803.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3069803.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3069803.25
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Nazwa: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Adres: 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1, bud. nr 5 NIP: 739-29-55-423 Regon: 510698342 telefon: 261-321-600 faks: 261-321-689 lub 261-321-635 strona internetowa: www.rziolsztyn.wp.mil.pl e-mail: rziolsztyn@ron.mil.pl; rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl 2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez e-mail: rziolsztyn@ron.mil.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pt.: Etap I - Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego nr 38 oraz rozbiórka i budowa nowej wieży wartowniczej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie. Etap II - Zagospodarowanie terenu oraz budowa infrastruktury teletechnicznej związanej z systemami alarmowymi na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie - postępowanie nr 111/RB; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej "ustawa Pzp"; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy; 9. posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10. nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne: Zamówienia udzielono na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy Elnet Sp. z o.o., ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn, po przeprowadzeniu negocjacji. Wybór niekonkurencyjnego trybu postępowania spowodowany jest brakiem złożenia ofert w uprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 109/RB z 2018 r., wszczętym w dniu 05.09.2018 r., Ogłoszenie nr 613004-N-2018. Postępowanie nr 109/RB zostało unieważnione w dniu 21.09.2018 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, gdyż do upływu terminu składania ofert, czyli do dnia 19.09.2018 r. do godz. 12:30 nie złożono żadnej oferty - Ogłoszenie nr 500229183-N-2018 z dnia 24.09.2018 r. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający zdecydował się przeprowadzić negocjacje w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane z wybranym Wykonawcą, po przedłożeniu przez niego najniższej oferty cenowej. Ponadto pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione - zostanie zachowany minimalny termin wykonania zamówienia, tj. 334 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia w ww. terminie. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.): "Art. 67. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: (...) 4) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione".

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.