eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Etap I - Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego nr 38 oraz rozbiórka i budowa nowej wieży wartowniczej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie. Etap II - Zagospodarowanie terenu oraz budowa infrastruktury teletechnicznej związanej z systemami alarmowymi na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie - postępowanie nr 111/RB

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2018-10-24

Ogłoszenie nr 500256150-N-2018 z dnia 24-10-2018 r.

Olsztyn: Etap I - Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego nr 38 oraz rozbiórka i budowa nowej wieży wartowniczej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie. Etap II - Zagospodarowanie terenu oraz budowa infrastruktury teletechnicznej związanej z systemami alarmowymi na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie - postępowanie nr 111/RB OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Etap I - Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego nr 38 oraz rozbiórka i budowa nowej wieży wartowniczej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie. Etap II - Zagospodarowanie terenu oraz budowa infrastruktury teletechnicznej związanej z systemami alarmowymi na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie - postępowanie nr 111/RB
Numer referencyjny 111/RB

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Etap I - Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego nr 38 oraz rozbiórka i budowa nowej wieży wartowniczej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie. Etap II - Zagospodarowanie terenu oraz budowa infrastruktury teletechnicznej związanej z systemami alarmowymi na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie. W ramach zamówienia budynek magazynowy nr 38 zostanie przebudowany i rozbudowany tak by dostosować go do nowych norm i przepisów oraz wymogów funkcjonalno-użytkowych, wykonana zostanie również jego termomodernizacja. Wieża wartownicza zostanie rozebrana, a w jej miejsce wybudowana zostanie nowa wieża wartownicza o konstrukcji stalowej. Wykonane zostaną nowe konstrukcje dróg manewrowych i placów utwardzonych. Przebudowana również zostanie droga dojazdowa. Wokół budynków zostanie wybudowane nowe ogrodzenie panelowe z wysięgnikami i concentriną między nimi. Wykonana zostanie sieć hydrantowa, instalacja osuszania dynamicznego, przyłącze i instalacje elektryczne oraz instalacje teletechniczne i systemy alarmowe. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 do Zaproszenia. 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Teren zamknięty kompleksu wojskowego Olsztyn, położony na działce nr ewid. 15/20, obręb 55 Olsztyn. Teren administrowany przez 22 WOG Olsztyn; 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy: 60 miesięcy; 4. Okres rękojmi: 60 miesięcy - wg art. 568 § 1 K.C.

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45315300-1,

45311100-1,

45216000-4,

45216200-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2557668.42
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie faktyczne: Zamówienia planuje się udzielić na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy Elnet Sp. z o.o., ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn, po przeprowadzeniu negocjacji. Wybór niekonkurencyjnego trybu postępowania spowodowany jest brakiem złożenia ofert w uprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 109/RB z 2018 r., wszczętym w dniu 05.09.2018 r., Ogłoszenie nr 613004-N-2018. Postępowanie nr 109/RB zostało unieważnione w dniu 21.09.2018 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, gdyż do upływu terminu składania ofert, czyli do dnia 19.09.2018 r. do godz. 12:30 nie złożono żadnej oferty - Ogłoszenie nr 500229183-N-2018 z dnia 24.09.2018 r. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający zdecydował się przeprowadzić negocjacje w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane z wybranym Wykonawcą, po przedłożeniu przez niego najniższej oferty cenowej. Ponadto pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione - zostanie zachowany minimalny termin wykonania zamówienia, tj. 334 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia w ww. terminie. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.): "Art. 67. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: (...) 4) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione"


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA: Etap I - Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego nr 38 oraz rozbiórka i budowa nowej wieży wartowniczej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie. Etap II - Zagospodarowanie terenu oraz budowa infrastruktury teletechnicznej związanej z systemami alarmowymi na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie - postępowanie nr 111/RB


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Elnet Sp. z o.o., , ul. Metalowa 3, 10-603, Olsztyn, kraj/woj. warmińsko - mazurskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.