eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Modernizacja elektronicznych systemów zabezpieczeń CCTV, SSP oraz systemu ochrony indywidualnej Galerii Wystaw Czasowych MNW

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-10-11

Ogłoszenie nr 500244289-N-2018 z dnia 11-10-2018 r.

Muzeum Narodowe w Warszawie: Modernizacja elektronicznych systemów zabezpieczeń CCTV, SSP oraz systemu ochrony indywidualnej Galerii Wystaw Czasowych MNW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 617326-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Narodowe w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 27599000000, ul. Al. Jerozolimskie 3, 00495 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 211 031, e-mail dwronska@mnw.art.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.mnw.art.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.mnw.art.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: państwowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja elektronicznych systemów zabezpieczeń CCTV, SSP oraz systemu ochrony indywidualnej Galerii Wystaw Czasowych MNW

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

16/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja elektronicznych systemów zabezpieczeń CCTV, SSP oraz systemu ochrony indywidualnej Galerii Wystaw Czasowych MNW. - Modernizacja systemu CCTV polegająca na rozbudowie istniejącego w obiekcie systemu o następujące elementy: Poz. Urządzenie / Materiał Typ Ilość 1. Kamera bullet, IP, HD1080p, 2,7-12mm, IR30, PoE NTI-50022-A3S 15 2. Puszka do montażu powierzchniowego NTI-BLC-SMB 15 3. Switch 8xPoE + 2 z zasilaczem buforowym xPoE8/UPS/F 4 4. Akumulator 12V 18Ah PM12180 4 5. Regenerator sygnału IP xPoE4/EXT 12 6. Obudowa regeneratora sygnału IP P10S 12 7. Switch 24x10/100/1000 PoE GS728TP-100EUS 1 8. Rejestrator sieciowy DiVAR IP 6000 2U (licencja 64/128) DIP-6184-8HD 1 9. Stacja robocza do podglądu obrazów (monitory 2/4) MHW-WZ4R4-NGUK 1 10. Karta graficzna Nvidia Quadro P600 2GB MHW-AWGC-P600 1 11. Opcja systemu operacyjnego Win7 x64 Pro MHW-AWDGO-WIN7 1 12. Monitor FHD 24" XB2483HSU 2 13. Oprogramowanie Monitor Wall MVS-MW 1 14. Zasilacz UPS GTM R/T 3kVA 1 15. Moduł baterii do zasilacza UPS GTBP RT72V69 2 16. Akumulator 12V 9Ah do modułu MB4814 PM1290 32 17. Przewód zespolony VGA/USB do przełącznika KVM 2L-5205U 1 18. Listwa zasilająca 7x230 do rack 19" LZ7 1 19. Przedłużacz USB aktywny 10m USB-LL-10 2 20. Kabel HDMI 15m H1152 2 21. Patchcord 2xRJ45 kat.5e 2m PC-2xRJ45-2m 4 22. Patchcord 2xRJ45 kat.5e 10m PC-2xRJ45-10m 1 23. Wtyk RJ45 RJ45 56 24. Osłona wtyku RJ54 RJ45SH 56 25. Przewód UTP kat.5e 4x2x0.5 3200 26. Obudowa wyłącznika nadprądowego 1mod S2S 4 27. Wyłącznik nadprądowy B6 4 28. Przewód YDY 3x1.5 200 29. Rura elektroinstalacyjna RL28 40 30. Uchwyt rury U28 50 31. Złączka kompensacyjna ZCL28 25 32. Listwa elektroinstalacyjna LS10x10 280 33. Listwa elektroinstalacyjna LS35x14 120 33. Listwa elektroinstalacyjna LS90x40 40 - Modernizacja systemu SSP polegająca na rozbudowie istniejącego w obiekcie systemu o następujące elementy: Poz. Urządzenie / Materiał Typ Ilość 1. Czujka dymu optyczna 850P 516.850.052 16 2. Gniazdo czujki 4B-C 517.050.042 16 3. Ręczny ostrzegacz pożaru CP820 514.800.608 3 4. Puszka natynkowa 515.001.021 3 5. Szybka do ROP (5 szt.) 515.001.119 1 6. Pętlowy moduł (3 wej; 2+2 wej) MIO800 2 7. Obudowa modułu MX/ZX D800 2 8. Karta pętlowa do centrali ZX (2 pętle) XLM800 542.007 1 9. Przewód YnTKSY1x2x1 860 10. Przewód HTKSHekw 1x2x1 PH90 20 11. Śruba do betonu SBOM5x60 60 12. Uchwyt kabla UDF8 60 13. Rura elektroinstalacyjna RL-22 180 14. Złączka kompensacyjna ZCL-22 120 15. Uchwyt do rury U-22 340 16. Listwa elektroinstalacyjna LS25x18 40 Demontaż i utylizacja starych urządzeń Zaprogramowanie systemu Przeprowadzenie prób i testów systemu Przeprowadzenie szkolenia obsługi Wykonanie dokumentacji powykonawczej - Modernizacja systemu ochrony indywidualnej obiektów polegająca na wymianie jednostki centralnej, aktualizacji oprogramowania nadzorczego, oraz uzupełnieniu elementów detekcyjnych. Poz. Urządzenie / Materiał Typ Ilość 1. Profort Piccolo Starter Kit 004780 1 2. Licencja na obsługę do 50 nadajników 900141 1 3. Licencja na obsługę do 500 nadajników 900151 1 4. Odbiornik alarmów 004740 1 5. Terminal wejścia do urządzeń przewodowych 007560 2 6. Przycisk alarmowy 004280 4 7. Dodatkowa bateria do czujek ultraSpot i inSpot 007307 2 8. Dodatkowa bateria do przycisku Personal Alarm 007696 4 9. Dodatkowa bateria do czujek pirSpot 004029 40 10. Komputer PC w obudowie przemysłowej z filtrem PC/AR5 1 11. Monitor LCD 24" XB2483HSU 1 12. Konwerter USB-RS232 DA-70156 1 13. Listwa zasilająca 5gn LZ5 1 14. Mapa do wizualizacji 01GR 2 15. Switch 5x10/100 + 1xLAN 72W (8xPoE) IPUPS-5-11-F 2 16. Akumulator 12V 18Ah PM12180 2 17. Czujka laserowa RLS-2020I 2 18. Osłona okna lasera do czujki RLS RLS-LW 2 19. Detektor wiązki lasera LAC-1 1 20. Sygnalizator optyczno-akustyczny SOW-300 2 21. Zasilacz 12V 3A 1 22. Manipulator systemowy MK7 1 23. Przewód magistralowy CAB4/WH/100/TP/75 100 24. Przewód UTP kat. 5e 4x2x0.5 300 25. Listwa elektroinstalacyjna LS35x14 50 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiąca załącznik nr 9 do siwz. UWAGA: Instalacja przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z projektem, który zostanie przekazany wykonawcy z którym zostanie podpisania umowa. 2. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie robót budowlanych o określonej w SIWZ jakości, wydajności, i funkcjonalności. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Ewentualne określenie w SIWZ wymagań z użyciem nazw własnych produktów lub marek producentów (znaki towarowe, patenty lub pochodzenie) należy traktować jako wskazanie produktów wzorcowych (przykładowych). W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów wzorcowych lub równoważnych, spełniających warunki równoważności. Każdorazowe użycie w projekcie słowa "typu" lub inne wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia uprawnia wykonawcę do zastosowania rozwiązania równoważnego (analogicznie jak przy użyciu sformułowania "lub równoważne"). W przypadku wskazania przez Zamawiającego norm technicznych i systemów technicznego odniesienia, Zamawiający dopuszcza, aby oferowany produkt spełniał inne normy i systemy technicznego odniesienia pod warunkiem zapewnienia spełnienia wszystkich cech, parametrów, wydajności i funkcjonalności określonych w opisie przedmiotowego zamówienia. Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. 3. Kody CPV: 45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych, 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, 45312200-7 Instalowanie systemów telewizji dozorowej; 45312200-9 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (także dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę: a. prace związane z montażem instalacji w obiektach Zamawiającego; b. prace wykonywane przez osobę uruchamiającą system . 5. Wykonawca zobowiązany jest do: a. wykonywania robót wymienionych w pkt 4 wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz do przekazania imiennego wykazu osób wykonujących te prace, ze wskazaniem rodzaju wykonywanych przez nich prac oraz podstawy zatrudnienia, a także jego aktualizowania, na żądanie Zamawiającego oraz do przekazania w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania, dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (według wyboru Zamawiającego: umów o pracę bez ujawniania danych osobowych, comiesięcznych raportów RMUA lub oświadczeń Wykonawcy, o których mowa we wzorze umowy), także jeśli pracodawcą jest podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; b. zapewnienia, w przypadku korzystania z podwykonawców, wykonywania robót wymienionych w pkt 4 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę; c. zobowiązania podwykonawców lub dalszych podwykonawców do tego, aby czynności wymienione w pkt 4 były wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione przez nich na podstawie umowy o pracę; 6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia, co najmniej na następujący okres: a) 36 miesięcy - na wykonane roboty budowlane oraz elementy wyposażenia; b) 24 miesiące - na dostarczone i zamontowane urządzenia. 7. Termin gwarancji każdorazowo liczony będzie od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 8. W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zamierza korzystać z pomocy Podwykonawców, wówczas zobowiązany jest do wskazania w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia którą powierzy im do wykonania oraz ich firm. 9. UWAGA! Z uwagi na specyfikę robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz charakter obiektu, w którym realizowane będą prace Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej placu budowy w terminie ustalonym z Zamawiającym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45312200-9


Dodatkowe kody CPV: 45312100-8, 45312200-7, 45312200-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 310338.97
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Opterus sp. z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Rydygiera 8
Kod pocztowy: 01-793
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 349812
Oferta z najniższą ceną/kosztem 349812
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 349812
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.