eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Wykonanie i dostawa skrzyń mobilnych na potrzeby projektu "Nauka - to takie proste"Ogłoszenie z dnia 2018-10-10

Ogłoszenie nr 500244107-N-2018 z dnia 10-10-2018 r.

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy: Wykonanie i dostawa skrzyń mobilnych na potrzeby projektu "Nauka - to takie proste"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt "Nauka - to takie proste!" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Krajowy numer identyfikacyjny 34087521200000, ul. ul. Władysława Łokietka 5, 87100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://centrumnowo.kei.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie i dostawa skrzyń mobilnych na potrzeby projektu "Nauka - to takie proste"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

CNMW.DK-A.3410.8.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa skrzyń mobilnych na potrzeby projektu "Nauka - to takie proste!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do 36 placówek oświatowych, które znajdują się w granicach administracyjnych miasta Torunia. Miejsca oraz zakres dostaw zostały określone w umowie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 39154100-7


Dodatkowe kody CPV: 39154000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 101219.51
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Łukasz Szafrański "Ludwimar Case"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rydza Śmigłego 86
Kod pocztowy: 05-270
Miejscowość: Marki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 124500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 124500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 124500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
UZASADNIENIE PRAWNE: Zamawiający podjął decyzję o wszczęciu postępowania z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt. 4 tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W omawianym przypadku w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty dot. części nr 6, której przedmiotem był zakup skrzyń mobilnych. UZASADNIENIE FAKTYCZNE: W związku z realizacją projektu "Nauka - to takie proste!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Zamawiający w dniu 20 marca 2018 wszczął pierwsze postępowanie w przedmiocie zakupu skrzyń mobilnych wraz z wyposażeniem (ogłoszenie w DUUE nr 2018/S 058-129193, znak sprawy CNMW.DK-A.3410.1.2018, Zamawiający dodatkowo, aby zwiększyć krąg potencjalnych Wykonawców, opublikował ogłoszenie w BZP 536011-N-2018). Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej tzw. progów unijnych. W dniu 27 kwietnia br. Zamawiający na postawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. unieważnił przedmiotowe postępowanie, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Przygotowując kolejne postępowanie Zamawiający zmienił postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie warunków udziału w postępowania w taki sposób aby poszerzyć krąg potencjalnych Wykonawców (wymagania względem Wykonawców zostały obniżone). Ogłoszenie zostało przesłanie do publikacji w DUUE w dniu 18 maja (nr ogłoszenia 2018-074588, znak sprawy znak sprawy CNMW.DK-A.3410.5.2018). Ponadto Zamawiający wysłał mailowe zaproszenie do firm, które mogły by być zainteresowane wzięciem udziału w postepowaniu. Działanie Zamawiającego przyniosło zamierzony skutek, ponieważ w terminie składania ofert Zamawiający otrzymał 4 oferty łącznie na 5 z 9 części przedmiotowego zamówienia (w tym na część dotyczącą dostawy skrzyń mobilnych). Zamawiający jednak nie określił w dokumentacji dotyczącej prowadzonego postępowania wymogów w zakresie złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ) w formie elektronicznej a zgodnie z art. 10a w/w ustawy składanie JEDZ w formie elektronicznej jest obowiązkowe dla postępowań prowadzonych powyżej tzw. progów unijnych. W związku, ż tym, że postępowanie zostało obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający był zmuszony podjąć decyzję o jego unieważnieniu na podst. art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy P.z.p. Zamawiający nie był w stanie naprawić popełnionego błędu w taki sposób aby uniknąć unieważnienia postępowania, ponieważ wiedzę na temat popełnionego błędu powziął po upływie terminu składania ofert a po upływie tego terminu Zamawiający nie ma prawa do dokonywania zmian w SIWZ (art. 37 ust. 4 ustawy P.z.p). W związku z tym, wada, którą zostało obarczone postępowanie jest wadą niemożliwą do usunięcia. Informacja w tym zakresie została opublikowana w dniu 27 czerwca br. W związku z powyższym oraz faktem iż, projekt, w ramach którego jest realizowane zamówienie, zakłada zakup skrzyń mobilnych wraz z wyposażeniem do 36 placówek edukacyjnych celem wyposażenia ich w sprzęt do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu. Harmonogram realizacji projektu zakłada, że szkoły otrzymają sprzęt do przeprowadzenia zajęć do 30 września br. a od października br. rozpoczną prowadzenie zajęć w oparciu o otrzymany sprzęt. Od zakupu wyposażenia będącego przedmiotem dotychczasowych dwóch postępowań zależy dalsza prawidłowa realizacja wskazanego projektu. W zaistniałej sytuacji chcąc naprawić błąd a jednocześnie wyeliminować zagrożenia związane z terminową realizacją projektu, Zamawiający zdecydował się na ponowne wszczęcie postępowania w ramach procedury otwartej przyśpieszonej tj. ze skróconym terminem składania ofert. W opisywanej sytuacji Wykonawcy już bardzo dokładnie zapoznali się z dokumentami zamówienia i znali wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, ponieważ postepowanie dwukrotnie było przedmiotem publikacji w DUUE. W związku z tym, 15dniowy termin na składanie ofert jest terminem w zupełności wystarczającym do przygotowania ofert. Zamawiający w tym postępowaniu otrzymał 7 ofert na 7 z 9 części. Nie otrzymał jednak oferty na część nr 6 dotyczącej zakupu skrzyń mobilnych mimo iż wszyscy wykonawcy, który wzięli udział w postępowaniu, które zostało unieważnione zostali poinformowani o wszczęciu kolejnego postępowania w tym samym przedmiocie. W związku z tym, że w ostatnim postępowaniu prowadzonym pn. "Dostawa skrzyń mobilnych wraz z wyposażeniem na potrzeby projektu "Nauka - to takie proste!" znak sprawy CNMW.DK-A.3410.6.2018 nie wpłynęła żadna oferta dot. części nr 6 tego postępowania tj. zakupu skrzyń mobilnych oraz w związku z tym, że skrzynie mobilne są niezbędnym elementem do tego aby zrealizować założenia projektu "Nauka - to takie proste" Zamawiający postanowił w tym zakresie wszcząć procedurę zamówienia z wolnej ręki. Przedmiot tego zamówienia jest analogiczny do tego, który był przedmiotem uprzednio prowadzonego przetargu. Zakres zamówienia i termin jego realizacji pozostają bez zmian.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.