eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruszów › "Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej "

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-10-10

Ogłoszenie nr 500244089-N-2018 z dnia 10-10-2018 r.

Nadleśnictwo Ruszów: "Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej "

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów", współfinasowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00- 0007/16-00

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 606415-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Nadleśnictwo Ruszów, Krajowy numer identyfikacyjny 93102406600000, ul. Leśna 2, 59-950 Ruszów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 714 339, e-mail paulina.milanowska@wroclaw.lasy.gov.pl, faks 757 714 468.
Adres strony internetowej (url): www.ruszow.wroclaw.lasy.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej "

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

K.270.1.167.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w ramach realizacji zadań: 1. Zadanie 1. "Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej zlokalizowanej w Leśnictwie Toporów na dz. nr ew. 310/1392, obręb Węgliniec, oddział 310c" - stanowiące Część I Zamówienia 2. Zadanie 2. "Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej zlokalizowanej w Leśnictwie Poświętne dz. nr ew. 322/1400, obręb Węgliniec oddział 322a" - stanowiące Część II Zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, do każdego zadania odrębnie, jak również składanie ofert do obu zadań (wszystkich). Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów", współfinasowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-0007/16-00 3.2. Przedmiot zamówienia dla obu części został opisany szczegółowo w oparciu o dokumentację projektową, w tym między innymi o: o przedmiar robót zadania 1- stanowiący załącznik nr 10a do SIWZ o przedmiar robót zadania 2- stanowiący załącznik nr 10b do SIWZ o projekt budowlany zadania 1- stanowiący załącznik nr 11a do SIW o projekt budowlany zadania 2- stanowiący załącznik nr 11b do SIWZ o projekt wykonawczy oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zadania 1- stanowiące załącznik nr 12a do SIWZ o projekt wykonawczy oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zadania 2- stanowiące załącznik nr 12b do SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45112700-2, 45220000-5, 45232330-4, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: "Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej zlokalizowanej w Leśnictwie Toporów na dz. nr ew. 310/1392, obręb Węgliniec, oddział 310c"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 201208.30
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Specjalistyczna Firma Usługowa Tomasz Cholc
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 30 Stycznia 32
Kod pocztowy: 83-110
Miejscowość: Tczew
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 258128.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 258128.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 390744.87
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: "Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej zlokalizowanej w Leśnictwie Poświętne dz. nr ew. 322/1400, obręb Węgliniec oddział 322a"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 201208.30
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Specjalistyczna Firma Usługowa Tomasz Cholc
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 30 Stycznia 32
Kod pocztowy: 83-110
Miejscowość: Tczew
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 258119.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 258119.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 390744.87
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.