eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze w ramach zadania pn."Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych - obszar ulicy Spółdzielczej"Ogłoszenie z dnia 2018-10-09

Ogłoszenie nr 500242314-N-2018 z dnia 09-10-2018 r.

Jelenia Góra: Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze w ramach zadania pn.: "Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych - obszar ulicy Spółdzielczej"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt nr RPDS.01.03.03-02-0003/16

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 547583-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500151835-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url): www.jeleniagora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze w ramach zadania pn.: "Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych - obszar ulicy Spółdzielczej"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IZP-Z.271.23.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka drogi ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą techniczną. Odcinek od km 0+000,00 do 0+174,53. Droga o następujących parametrach: Długość odcinka ok.175 m Szerokość pasa ruchu 6,0 m Szerokość chodników 2,0 m poszerzone do 4,0 m w obrębie skrzyżowania z ul. Spółdzielczą. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania pn. "Utworzenie strefyaktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych - obszar ulicy Spółdzielczej"


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45233000-9,

45233220-7,

45316110-9,

45230000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 29.06.2018r. do 22.10.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
05/10/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana zakresu umowy oraz zmiana terminu zakończenia robót - do dnia 30.11.2018

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana terminu wykonania umowy polega na przedłużeniu realizacji zamówienia o 38 dni i wynika z konieczności wykonania robót nie objętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne a ich realizacja powinna nastąpić w ramach prowadzonego procesu inwestycyjnego tj. przed ułożeniem nawierzchni ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze. W trakcie prowadzenia robót, w dniu 07.09.2018 r. Wykonawca poinformował o problemach technicznych związanych z podłączeniem istniejących wpustów deszczowych do nowo wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej, których to problemów nie rozstrzygała dokumentacja projektowa. W dniu 21.09.2018 r. Projektant przedłożył dokumentację uzupełniająca, wskazującą na sposób rozwiązania zgłoszonych przez Wykonawcę problemów. Dokumentacja uzupełniająca została przekazana Wykonawcy robót w celu ustosunkowania się do rozwiązań i uwzględnienia rozstrzygnięć w realizacji przedsięwzięcia. W dniu 27.09.2018 r., po analizie przekazanej dokumentacji uzupełniającej, Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Wykonawca wskazywał iż 20 dni oczekiwał na decyzje dotycząca sposobu wpięć przykanalików. W tym czasie kontynuował prace na budowie jednakże nie mógł zakończyć prac dot. sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca oszacował, że potrzebuje kolejnych 18 dni na wykonanie przepięć oraz ułożenie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni ulicy, a więc łącznie wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych - umowy o 38 dni.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.