eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › "Poprawa infrastruktury dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-10-05

Ogłoszenie nr 500240078-N-2018 z dnia 05-10-2018 r.

Miasto Jelenia Góra: "Poprawa infrastruktury dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500233462-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url): www.jeleniagora.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Poprawa infrastruktury dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IZP-Z.271.51.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z dostosowaniem infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych i przystosowania wejścia do budynku (przebudowa schodów, budowa pochylni, montaż barierek), przystosowanie parkingu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa wjazdu i placu manewrowego w ramach ochrony przeciwpożarowej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45111291-4, 45111300-1, 45223500-1, 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 581094.67
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Łukasz Wodyński prowadzący działalność gospodarczą Wod-Invest Łukasz Wodyński,
Email wykonawcy: biuro@wod-invest.pl
Adres pocztowy: ul. Sopocka 12 lok.2
Kod pocztowy: 58-500
Miejscowość: Jelenia Góra
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 690000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 690000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 690000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej reki na podstawie art. 76 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Z treści art. 67. ust. 1 pkt 4) wynika konieczność spełnienia następujących przesłanek: 1. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego ... nie zostały złożone żadne oferty... Przeprowadzone zostało postępowanie nr IZP-Z.271.45.2018 w trybie przetargu nieograniczonego, wszczęte poprzez Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 610126-N-2018 z dnia 30.08.2018 r., wyznaczając termin składania ofert do dnia 14.09.2018 r. do godz. 10.00. W odpowiedzi na przedmiotowe ogłoszenie nie złożono żadnej, nie wpłynęły też żadne zapytania ani wnioski o wyjaśnienia treści SIWZ w trybie art. 38 ustawy pzp. Żaden podmiot nie wykazał zainteresowania przedmiotowym zamówieniem. W dniu 17.09. 2018 r. mając na uwadze powyższe Zamawiający, na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1) ustawy pzp, unieważnił przedmiotowe postępowanie, zamieszczając informację stosownie: strona BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra w dniu 17.09.2017 oraz w BZP Ogłoszenie nr 500223868-N-2018 z dnia 18.09.2018 r. 2. ...a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; Zamawiający nie zmienił pierwotnych warunków zamówienia. Ustalone w postępowaniu nr IZP-Z.271.45.2018 warunki zostały przeniesione do treści dokumentacji postępowania IZP-Z.271.51.2018, więc nie uległy zmianie. Istotnym elementem jest termin wykonania zamówienia, który wynika z wcześniejszych zobowiązań podjętych przez Zamawiającego tj. z umowy o dofinansowanie zadania. Powyższe okoliczności potwierdzają spełnienie obowiązkowych przesłanek określonych w zapisie art. 67 ust.1 pkt.4) ustawy pzp, co upoważnia Zamawiającego do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki tj. udzielenia zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą (art. 66. ust. 1 ustawy pzp).

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.