eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › "Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze na potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra" etap I - remont II piętraOgłoszenie z dnia 2018-10-05

Ogłoszenie nr 500240042-N-2018 z dnia 05-10-2018 r.

Jelenia Góra: "Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze na potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra" etap I - remont II piętra
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 521748-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500072071-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url): www.jeleniagora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze na potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra" etap I - remont II piętra

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IZP-Z.271.10.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie i przebudowie II piętra budynku użyteczności publicznej położonego przy ulicy Okrzei 10 w Jeleniej Górze (działka nr 19/6, obręb nr 0028, 28NE) w celu zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania pn. "Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei". Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: ? prace rozbiórkowe; ? roboty ogólnobudowlane - adaptacyjne w zakresie wykonania nowego podziału funkcjonalnego pomieszczeń, roboty tynkarskie, malarskie; ? roboty konstrukcyjne związane z wykonywaniem przekuć w elementach konstrukcyjnych, przejść stropowych i stropodachowych; ? roboty w obrębie stropów, w tym izolacja stropu i obudową do wymogów p. poż i NRO wraz z ułożeniem wykładzin winylowych podłogowych o przeznaczeniu obiektowym; ? roboty instalacyjne w zakresie: wymiany instalacji c.o., wykonania instalacji wod-kan, cwu, instalacji elektrycznej i teleinformatycznej; ? wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45453000-7,

45310000-3,

45330000-9,

45420000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 30.03.2018 r. do 02.07.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: "Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze na potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra" etap I - remont II piętra
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 30/03/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Budowlane "Karkonosze" Mieczysław Lewandowski , lewandowski@karkonosze, ul. Witosa 26, 58-530, Kowary, kraj/woj. dolnośląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 426014.80 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
26/06/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zwiększono: zakres robót budowlanych, wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 53.540,84 PLN, zmieniono terminu zakończenia robót - do dnia 10.08.2018 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji zadania Wykonawca stwierdził brak występowania stropów Klaina, których występowanie pierwotnie założono. o przeprowadzeniu prac rozbiórkowych podłóg okazało się, że w budynku, na całej powierzchni II piętra występuje strop drewniany. Zakres czynności do wykonania, w celu doprowadzenia go do założonej charakterystyki przeciwogniowej wymaga znacznie większego nakładu pracy i środków. Wiąże się to z koniecznością zastosowania specjalnych preparatów grzybobójczych oraz impregnujących oraz ogniotrwałych płyt OSB. Ponadto w czasie prac, stwierdzono, iż ściany działowe, które zostały przyjęte w dokumentacji jako murowane, okazały się ścianami o konstrukcji drewnianej. W związku z powyższym podczas spotkania z projektantem na terenie budowy w dniu 27.04.2018 r. uzgodniono, że należy je wyburzyć i w ich miejsce postawić nowe ścianki działowe w systemie RG. Rozbiórka przedmiotowych ścianek wstrzymała znaczną część prac (elektryka, kominy, wod-kan, przepusty) gdyż przyjęte rozwiązania zakładają prace w obrębie tych przegród. Wykonanie nowych ścian stało się możliwe po opracowaniu przez projektanta zamiennych rozwiązań i przekazaniu ich Wykonawcy, co miało miejsce 16.05.2018 r. W trakcie prowadzenia prac stwierdzono również szereg innych odstępstw od założeń projektowych (okno pod okładziną ściany, za krótkie parapety po demontażu okładzin ścian), które choć nie stanowią istotnych zmian z punktu widzenia dokumentacji projektowej, wymagają wykonania dodatkowych prac (czas) oraz kosztów. Wykonawca na podstawie otrzymanej dokumentacji rozwiązań zamiennych opracował kosztorys obejmujący wynikające z niej dodatkowe prace. Po przeanalizowaniu przedłożonego kosztorysu inspektor nadzoru potwierdził zasadność wykonania wskazanych prac oraz zmianę terminu zakończenia robót budowlanych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.