eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra etap I - roboty budowlaneOgłoszenie z dnia 2018-10-05

Ogłoszenie nr 500240035-N-2018 z dnia 05-10-2018 r.

Jelenia Góra: Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra etap I - roboty budowlane
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: "Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I" współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Priorytet nr 3. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 505392-N-2018 z

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500061537-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url): www.jeleniagora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra etap I - roboty budowlane

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IZP-Z.271.3.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia są robót budowlanych. Zakres zamówienia dla Część III - Miejskie Przedszkole nr 11 przy ul.Chopina 4 obejmował w szczególności: - docieplenie ścian zewnętrznych (otynkowanych) wełną mineralną o grubości 14 cm, - docieplenie ścian zewnętrznych z okładziną z desek poprzez dokonanie demontażu okładziny, ocieplenie ścian wełną mineralną o grubości 14 cm (metoda lekka sucha) i obłożenie izolacji okładziną drewnianą zgodnie z pierwowzorem. - docieplenie ścian w gruncie styropianem ekstrudowanym o grubości 12 cm. - docieplenie dachu/stropodachu styropapą o grubości 20 cm. - docieplenie stropu pod dachem matami wełny mineralnej o grubości 20 cm. - wymianę starych okien zewnętrznych na nowe z nawiewnikami. - wymianę starych drzwi zewnętrznych do budynku na nowe. - wymianę starej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami na nową o znikomej bezwładności cieplnej z zastosowaniem przygrzejnikowych zaworów termostatycznych,zaworów odcinających i regulacyjnych zaworów równoważących oraz automatycznych odpowietrzników na pionach. - wymianę oświetlenia wewnętrznego w budynku na nowoczesny energooszczędny system oświetleniowy. - remont dachu, - renowacja elewacji z kamienia, - wykonane drenażu z przyłączem drenażu. - malowanie pomieszczeń. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A/1811/610/J z dnia 18.11.1996 r.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45321000-3,

45420000-7,

45331100-7,

45310000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 20.03.2018 do 31.08.2018r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Miejskie Przedszkole nr 11 przy ul. Chopina 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 20/03/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

"DEK-POL" Spółki Jawnej, Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego Dariusz Bienias, Janusz Stypiński, dariusz.bienias@dek-pol.eu, ul. Kolejowa 3-4, 58-570, Jelenia Góra, kraj/woj. dolnośląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1089430.90 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
11/07/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zwiększono: zakres robót budowlanych, wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 131.790,55 PLN

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z protokołem konieczności z dnia 25.05.2018 r. Wykonawca podczas prowadzenia robót dekarskich stwierdził, co potwierdził inspektor nadzoru, że doty bitumiczne na dachu przedszkola nie nadają się do naprawy - uzupełnienia. Występują liczne przecieki pokrycia dachu, uszkodzenia: gontów papowych, derkowania, elementów drewnianych konstrukcji dachu. Po trzech latach od typowania zakresu robót objętych termomodernizacją w dokumentacji projetowej, bez bieżących napraw, stan techniczny pokrycie dachu z gontów papowych uległ znacznemu pogorszeniu i konieczna jest wymiana całego pokrycia dachu. Zamawiający w uzgodnieniu z Konserwatorem zabytków ( obiekt objęty ochroną konserwatorską) zdecydował się wymienić pokrycie dachu z gontów bitumicznych 9papowych) na dachówkę certamiczną.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.