eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap IOgłoszenie z dnia 2018-10-05

Ogłoszenie nr 500240034-N-2018 z dnia 05-10-2018 r.

Jelenia Góra: Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: "Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I" współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Priorytet nr 3. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 533821-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500071452-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500101946-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url): www.jeleniagora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IZP-Z.271.16.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Zakres przedmiotu zamówienia Części III - Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych przy ul. Cieplickiej 34 - Budynek B obejmował w szczególności: - wykonanie tynku termoizolacyjnego na ścianach budynku. Grubość tynku 3 cm. - wymianę starych okien zewnętrznych w budynku szkoły na nowe drewniane o charakterze zabytkowym z nawiewnikami powietrza - wykonanie renowacji drzwi zewnętrznych, zabytkowych w budynku szkoły. - wymianę starej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami na nową o znikomej bezwładności cieplnej z zastosowaniem przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, odcinających i równoważących oraz automatycznych odpowietrzników na pionach; - wymianę oświetlenia wewnętrznego w budynku na nowoczesny energooszczędny system oświetleniowy. - wykonanie daszku nad wejściem do budynku i remont balustrad, - czyszczenie konserwatorskie elewacji z cegły i piaskowca, - wykonanie drenażu i przyłącza pod nawierzchnią asfaltową oraz odtworzenie nawierzchni po położeniu przyłącza, - malowanie pomieszczeń, - wymianę instalacji elektrycznej przy okazji wymiany opraw. Budynek "B" wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A/4990/1281/J z dnia 28.11.1996 r.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45321000-3,

45420000-7,

45331100-7,

45310000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 08.05.2018 r. do 28.09.2018 r. zmieniono termin zakończenia dobót - do dnia 07.11.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych przy ul. Cieplickiej 34 - Budynek B
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 08/05/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM s.c. Danuta Sawińska, Tomasz Sawiński 0, biuro@sawrem.eu, ul. Koskowickiej 10, 59-220, Legnica, kraj/woj. dolnośląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1316961.46 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
08/05/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zwiększono: zakres robót nudowlanych, wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 19.925,00 PLN

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z protokołem konieczności Nr 2 z dnia 14.08.2018 r. w trakcie prowadzenia robót budowlanych, Inspektor nadzoru robót elektrycznych i Wykonawca robót zgłosili Zamawiającemu konieczność wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniu piwnicy i strychu ze względu na zagrożenie zdrowia i życia osób tam przebywających. Stare przewody elektryczne podwieszone na ścianach, pozawijane grożą porażeniem ludzi i pożarem. Wartość robót dodatkowych ustalono na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załacznik do protokołu konieczności.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.