eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na roboty budowlane remontu budynku hali sportowej nr 11 wraz z infrastrukturą techniczną na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie - postępowanie nr 61/UOgłoszenie z dnia 2018-10-04

Ogłoszenie nr 500238355-N-2018 z dnia 04-10-2018 r.

Olsztyn: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na roboty budowlane remontu budynku hali sportowej nr 11 wraz z infrastrukturą techniczną na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie - postępowanie nr 61/U
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 558498-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500150399-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na roboty budowlane remontu budynku hali sportowej nr 11 wraz z infrastrukturą techniczną na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie - postępowanie nr 61/U

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

61/U

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na roboty budowlane remontu budynku hali sportowej nr 11 wraz z infrastrukturą techniczną na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie. W ramach usługi należy wykonać w branży architektonicznej: inwentaryzację stanu istniejącego: remontowanych pomieszczeń sali sportowej, korytarzy przyległych do sali sportowej, remontowanych elementów, inwentaryzację elementów konstrukcyjnych i osłonowych budynku, inwentaryzację stanu istniejącego elewacji frontowej i tylnej budynku hali sportowej, obliczenia oraz rysunki architektoniczne rzutów, przekroi, widoków w zakresie remontowanych elementów, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i obsługi budynku, charakterystykę energetyczną budynku, w branży konstrukcyjnej: inwentaryzację stanu istniejącego elementów konstrukcyjnych budynku, obliczenia oraz rysunki konstrukcyjne remontowanych elementów budynku, w branży drogowej: inwentaryzację stanu istniejącego drogi o nawierzchni asfaltowej od strony frontowej budynku, obliczenia oraz rysunki konstrukcyjne wymiany nawierzchni drogi asfaltowej od strony frontowej budynku hali sportowej, w branży sanitarnej: inwentaryzację pomieszczeń do celów projektowych oraz kosztorysowych, zaprojektowanie: ogrzewania hali sportowej z wykorzystaniem istniejącego węzła cieplnego, wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej, inwentaryzację systemu kanalizacji deszczowej w celu określenia zakresu robót remontowych przywracających jego sprawne działanie, zaprojektowanie: przykanalików deszczówki, instalacji wody p. poż, w branży elektrycznej: inwentaryzację istniejących instalacji elektrycznych, wymianę: instalacji elektrycznej oświetlenia wewnętrznego, instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych, wymianę wraz z wyniesieniem do pomieszczeń korytarzowych rozdzielnic głównych, wymianę: złącza kablowego, wewnętrznej linii zasilającej, instalacji odgromowej wraz z otokiem, wykonanie: instalacji oświetlenia awaryjnego, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, zasilania urządzeń klimatyzacji, wentylacji i nagrzewnic, w branży teletechnicznej: wykonanie systemu sygnalizacji pożaru z podaniem sygnału do oficera dyżurnego (SSP). Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 4 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: budynek nr 11, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, 22 WOG w Olsztynie; 3. Okres rękojmi: odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasa w stosunku do Zamawiającego w dniu zakończenia robót budowlanych (odbioru technicznego robót), zleconych na podstawie dokumentacji.


II.4) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:

71320000-7,

71248000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 05.09.2018 roku

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na roboty budowlane remontu budynku hali sportowej nr 11 wraz z infrastrukturą techniczną na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie - postępowanie nr 61/U
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 27/06/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o. o. , , ul. Głowackiego 28, 10-448, Olsztyn, kraj/woj. warmińsko - mazurskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 95000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
03/10/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z dnia 05.09.2018 r. na dzień 15.10.2018 r.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z dnia 05.09.2018 r. na dzień 15.10.2018 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
konieczność uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, wpływająca na czasookres wykonania prac projektowych oraz z wydanymi zaleceniami konserwatorskimi mającymi istotny wpływ na zakres remontu drewnianej więźby dachowej, drewnianej posadzki sali sportowej oraz lastrykowej posadzki ciągów korytarzowych, izolacji termicznych stropu żelbetowego nad salą sportową, wykonania wentylacji mechanicznej pomieszczenia sali sportowej

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.