eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 126 na potrzeby Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku - postępowanie nr 74/RBOgłoszenie z dnia 2018-10-02

Ogłoszenie nr 500235942-N-2018 z dnia 02-10-2018 r.

Olsztyn: Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 126 na potrzeby Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku - postępowanie nr 74/RB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 519847-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 110340 - 2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 126 na potrzeby Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku - postępowanie nr 74/RB

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

74/RB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych o nazwie: Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 126 na potrzeby Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku - postępowanie nr 74/RB. Roboty polegać będą między innymi na: robotach rozbiórkowych i demontażowych; wymianie części ocieplenia budynku i połaci dachowej łącznika ze względów ppoż.; przebudowie klatki schodowej z zastosowaniem systemu oddymiania; przebudowie pomieszczeń WC na parterze i I piętrze; przebudowie części pomieszczeń biurowo-sztabowych; wymianie stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej i zewnętrznej; wymianie posadzek; wykonaniu tynków i szpachlowaniu istniejących, malowaniu pomieszczeń; wykonaniu instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, w tym systemów alarmowych; wymiana istniejącej bramy wraz z montażem kołowrotu na chodniku dla pieszych; wykonane przyłącza teletechnicznego oraz przyłącza elektrycznego zasilającego elementy bramy. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Teren zamknięty kompleksu wojskowego Białystok położony na działce nr ewid. 805/162, obręb 9 Białystok. Teren administrowany przez 25 WOG Białystok; 3. Wykonawca udzieli gwarancji: ? na przedmiot umowy na okres: minimum 36 miesięcy - maksimum 60 miesięcy; ? na dostarczony sprzęt i wyposażenie na okres: minimum 36 miesięcy - maksimum 60 miesięcy; 4. Okres rękojmi: 5 lat - wg art. 568 § 1 K.C.; 5. Zgodnie z art. 37 ust. 6 Zamawiający nie udostępnia na stronie internetowej projektu wykonawczego branży teletechnicznej o klauzuli ZASTRZEŻONE, który pozostaje do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie powyższego dokumentu, wraz z podaniem proponowanej daty (oraz godziny) udostępnienia i załączeniem upoważnień do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych osób, które będą dokonywały wglądu do dokumentu


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45315300-1,

45311100-1,

45216000-4,

45216200-6,

45232460-4

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 02.05.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 126 na potrzeby Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku - postępowanie nr 74/RB
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 20/07/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

"FADBET" Spółka Akcyjna, , ul. 42 Pułku Piechoty 46, 15-181, Białystok, kraj/woj. podlaskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1174507.15 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
26/09/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana wynagrodzenia z 1444643.79 PLN brutto, 1174507.15 PLN netto na kwotę 1611921.20PLN brutto, 1310505.04PLN netto, zmiana zakresu - wykonanie dodatkowych robót budowlanych w branży budowlanej i sanitarnej oraz zaniechanie części robót; oraz zmiana terminu zakończenia całości robót budowlano montażowych na dzień 28.09.2018

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
konieczność wykonania robót dodatkowych branży budowlanej i sanitarnej w ramach realizowanego zadania, związanych m. in. z: - naprawą niedrożności umywalki na I piętrze - robotami budowlanymi wynikającymi z naprawy niedrożności umywalki (przebudową pionu kanalizacyjnego), oraz konieczność zaniechania robót budowlanych związanych z: - montażem okna aluminiowego EL 30 o powierzchni 2,175 m2 w pomieszczeniu archiwum, - montażem nawietrzaka podokiennego z wkładką ppoż. EL 60, ponieważ istniejące okno jest otwieralne i nie ma potrzeby jego montażu, - montażem kraty zgodnej z OIN 5/2011, ponieważ istniejące okno jest oknem antywłamaniowym montaż kraty jest bezzasadny

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.