eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Poprawa infrastruktury dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"w Jeleniej Górze

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2018-09-28

Ogłoszenie nr 500233462-N-2018 z dnia 28-09-2018 r.

Jelenia Góra: Poprawa infrastruktury dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"w Jeleniej Górze OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa infrastruktury dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"w Jeleniej Górze
Numer referencyjny IZP-Z.271.51.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z dostosowaniem infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych i przystosowania wejścia do budynku (przebudowa schodów, budowa pochylni, montaż barierek), przystosowanie parkingu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa wjazdu i placu manewrowego w ramach ochrony przeciwpożarowej.

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45111291-4,

45111300-1,

45223500-1,

45233140-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Z treści art. 67. ust. 1 pkt 4) wynika konieczność spełnienia następujących przesłanek: 1. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego ... nie zostały złożone żadne oferty... Przeprowadzone zostało postępowanie nr IZP-Z.271.45.2018 w trybie przetargu nieograniczonego, wszczęte poprzez Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 610126-N-2018 z dnia 30.08.2018 r., wyznaczając termin składania ofert do dnia 14.09.2018 r. do godz. 10.00. W odpowiedzi na przedmiotowe ogłoszenie nie złożono żadnej oferty, nie wpłynęły też żadne zapytania ani wnioski o wyjaśnienia treści SIWZ w trybie art. 38 ustawy pzp. Żaden podmiot nie wykazał zainteresowania przedmiotowym zamówieniem. W dniu 17.09.2018 r. mając na uwadze powyższe Zamawiający, na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1) ustawy pzp, unieważnił przedmiotowe postępowanie, zamieszczając informację stosownie: strona BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra w dniu 17.09.2017 oraz w BZP Ogłoszenie nr 500223868-N-2018 z dnia 18.09.2018 r. 2. ...a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; Zamawiający nie zmienił pierwotnych warunków zamówienia. Ustalone w postępowaniu nr IZP-Z.271.45.2018 warunki zostały przeniesione do treści dokumentacji postępowania IZP-Z.271.51.2018, więc nie uległy zmianie. Istotnym elementem jest termin wykonania zamówienia, który wynika z wcześniejszych zobowiązań podjętych przez Zamawiającego tj. z umowy o dofinansowanie zadania. Powyższe okoliczności potwierdzają spełnienie obowiązkowych przesłanek określonych w zapisie art. 67 ust.1 pkt.4) ustawy pzp, co upoważnia Zamawiającego do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki tj. udzielenia zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą (art. 66. ust. 1 ustawy pzp).


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

WOD-INVEST Łukasz Wodyński, , ul. Sopocka 12/2, 58-500, Jelenia Góra, kraj/woj. dolnośląskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.